Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen halu­taan vih­doin saa­da ratkaisu

Jää­lis­sä jär­jes­tet­tiin ylei­sö­ti­lai­suus, jos­sa nos­tet­tiin esil­le Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä YVA-ohjel­man eli ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­man muo­dos­sa. Asuk­kail­la on run­saas­ti mie­li­pi­tei­tä eri vaih­toeh­dois­ta. Jot­kut pel­kä­si­vät, miten Jää­lin käy, jos ohi­kul­ku­tie raken­ne­taan, mut­ta suu­rin osa taas tah­toi sen toteu­tu­van nopeasti. 

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt on leik­ki kaukana

Jär­kyt­tä­väs­tä Van­taan kou­luam­pu­mi­ses­ta on kulu­nut rei­lu viik­ko. Perin­poh­jai­nen tut­kin­ta ja asian sulat­te­lu on käyn­nis­sä. Tapah­tui sel­lais­ta, mitä ei kos­kaan pitäi­si tapah­tua. On pal­jon kysy­myk­siä, joi­hin ei ole help­po­ja ja yksin­ker­tai­sia vas­tauk­sia, vaik­ka janoam­me tie­toa nopeasti. Alusa­su­jen jäl­leen­myy­jäk­si innok­kain mielin

Bir­git Tyy­ki­luo­to on ryh­ty­nyt Eve­lace-alusa­su­jen jäl­leen­myy­jäk­si ja hän avaa koti­pu­tii­kin Häy­ry­sen­nie­mes­sä Vil­len­tie 1:ssä huo­men­na keskiviikkona.

– Jo pit­kään mie­les­sä­ni on ollut myyn­ti­työ­hön ja asia­kas­pal­ve­luun liit­ty­vän toi­min­nan aloit­ta­mi­nen, ja tämä tun­tuu omal­ta. Olen innois­sa­ni ja luot­ta­vai­sin mielin.


Monien pien­ten lukioi­den ole­mas­sao­lo vaarantumassa

Val­tion vuo­tui­ses­ta bud­je­tis­ta alle 200 opis­ke­li­jan lukio­kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le por­ras­te­tus­ti myön­net­tä­vä pien­ten lukioi­den lisä on maa­seu­dun ja haja-asu­tusa­luei­den pien­ten lukioi­den eli­neh­to. Pien­ten lukioi­den lisä on tar­koi­tet­tu tur­vaa­maan lukion käy­mi­nen har­vaan asu­tuil­la alueilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iijo­ki ja Ii

Iijo­ki on 370 km pit­kä joki, joka saa alkun­sa Iijär­ves­tä Kuusa­mon vaa­ra-alu­eel­ta. Ii-alkui­sia vesien nimiä on run­saat 30 sisä-Suo­mes­sa Päi­jän­teen seu­dul­ta Laa­to­kal­le ja Lap­piin. Ne ovat sisä-Suo­men van­ho­jen erän­kä­vi­joi­den hämä­läis­ten anta­mia. Van­hat nimi­muo­dot viit­taa­vat sii­hen, että Ii-ele­men­tis­sä on sen kes­kel­lä ollut den­taa­lis­pi­rant­ti d, joka on säi­ly­nyt mm. Kaa­re­su­van­non nimes­sä Idi­vuo­ma ja Iisal­men ruot­sin­kie­li­ses­sä nimes­sä Idensalmi. Matil­da Hämä­läi­sen piir­ros menes­tyi kuvituskilpailussa

Val­ta­kun­nal­li­nen Mikael Agrico­la ‑seu­ra jär­jes­ti ylä­kou­lu­lai­sil­le kuvi­tus­kil­pai­lun, jos­sa teh­tä­vä­nä oli kuvit­taa 19 sivun mit­tai­nen tosi­poh­jai­nen tari­na. Yksi kir­ja­seen lunas­te­tuis­ta kuvis­ta on Yli­kii­min­gin kou­lun yhdek­sän­nen luo­kan oppi­laan Matil­da Hämä­läi­sen piir­tä­mä. Matil­da on käyt­tä­nyt työs­sään pii­rus­tus­tablet­tia. Tari­na ja lunas­te­tut kuvat on koot­tu kir­ja­sek­si, joka jul­kis­te­taan Agrico­lan päi­vä­nä 9.4.Jää­liin tulos­sa uusi palvelutalo

Suo­men Hoi­va ja Asun­to Oy:lle myön­net­tiin raken­nus­lu­pa 15-paik­kai­sen kehi­tys­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lon raken­ta­mi­seen Atten­dol­le Jää­lin Hie­ta­ku­jal­le. Hie­ta­ku­jan ja lam­men rajaa­mal­le ton­til­le on tar­koi­tus teh­dä noin 1 200 neliön raken­taa pihavarastoineen.