Yli­kii­min­gin Hau­ta­suol­le suun­ni­tel­laan aurin­ko­voi­man rakentamista

Oulun Ener­gia tavoit­te­lee aurin­ko­voi­ma­puis­ton raken­ta­mis­ta noin 90 heh­taa­rin suu­rui­sel­le Hau­ta­suon alu­eel­le Yli­kii­min­gin Vesa­laan. Hau­ta­suo on Tur­ve­ruu­kin enti­nen tur­ve­tuo­tan­toa­lue, ja Tur­ve­ruuk­ki ja Oulun Ener­gia ovat jo alle­kir­joit­ta­neet alu­ees­ta vuo­kra­so­pi­muk­sen. Inves­toin­ti oli­si toteu­tues­saan akus­toi­neen kaik­ki­neen noin 35–45 mil­joo­nan euron suuruinen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen super­vii­kon­lop­pu kisat­tiin Virpiniemessä

40:s Hau­ki­pu­das­hiih­to kisat­tiin upeis­sa puit­teis­sa ja olo­suh­teis­sa sun­nun­tai­na Vir­pi­nie­mes­sä. Jo lau­an­tai­na oli ohjel­mas­sa Las­ten hiih­to nyt kuu­den­nen ker­ran. Uut­ta oli, että molem­mat tapah­tu­mat oli­vat nyt koko­nai­suu­des­saan Vir­pi­nie­mes­sä Tor­pan­mäen ja Jatu­lin sijaan. Jär­jes­tä­jien mukaan Vir­pi­nie­mi on tapah­tu­ma­paik­ka jatkossakin.
Ennak­koon eläkkeelle

Yli­kii­min­gin kou­lul­la koet­tiin ystä­vän­päi­vä­nä tun­teik­kai­ta het­kiä, kun vie­tet­tiin pit­kän uran teh­neen eri­tyi­so­pet­ta­ja Eeva-Maria Park­ki­sen läk­siäi­siä. Hän siir­tyi lop­piai­se­na pois työ­elä­mäs­tä noin 1,5 vuot­ta ennen var­si­nais­ta elä­kei­kää. Rat­kai­suun­sa Park­ki­nen pää­tyi arjen ruuh­kien vuok­si. Päi­vät venyi­vät lii­an pit­kik­si luot­ta­mus­teh­tä­vien ja vapaa­eh­tois­töi­den sekä palk­ka­työn lomit­tau­tues­sa toi­siin­sa. Park­ki­nen koki, että oppi­laat­kin jou­tui­vat kär­si­mään hänen kii­rees­tään, ja teki roh­kean pää­tök­sen alkaa omien sano­jen­sa mukaan har­joi­tel­la elä­ke­päi­viä hiu­kan ennakkoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Prik­ka ruo­ka-apu­toi­min­ta laajenee

Oulus­sa vuon­na 2021 käyn­nis­tet­ty Prik­ka kier­toon ‑hank­keen ruo­ka-apu­työ laa­je­nee Oulun haja-asu­tusa­lueil­le. Toi­min­nan kes­kiös­sä on Oulun Kau­ko­vai­niol­ta käsin ope­roi­va Prik­ka­kes­kus, joka toi­mii hyö­ty­ruu­an logis­tiik­ka­kes­kuk­se­na ja mah­dol­lis­taa hävik­ki­ruo­an jake­lun ja uudelleenkäytön.


Hon­ka­pirt­ti pysyy kiinni

Pate­nie­mes­sä ole­va yhtei­sö­ta­lo Hon­ka­pirt­ti pysyy sul­jet­tu­na, Oulun kau­pun­ki tie­dot­taa. Raken­nuk­ses­ta otet­tu­jen sisäil­ma­näyt­tei­den tulok­set osoit­ta­vat, että raken­nus ei ole ter­veel­li­nen eikä tur­val­li­nen. Hen­ki­lös­tön sekä talon käyt­tä­jien tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si raken­nus on pois käytöstä.


Inflaa­tio palau­tu­nut mal­til­li­sel­le tasolle

Kulut­ta­ja­hin­to­jen vuo­si­muu­tos oli tam­mi­kuus­sa 3,3 %, kun jou­lu­kuus­sa se oli 3,6 %. Koro­na­pan­de­mias­ta toi­pu­mi­sen myö­tä vuo­den 2021 alus­ta läh­tien inflaa­tio nousi tasai­ses­ti ja oli kor­keim­mil­laan jou­lu­kuus­sa 2022, jol­loin se oli 9,1 %. Sen jäl­keen inflaa­tio on las­ke­nut kuu­kau­des­ta toiseen.Päät­tä­jäl­tä: Peli­sään­tö­jä poliit­ti­seen keskusteluun

Olen vii­me aikoi­na poh­ti­nut pal­jon sitä, mik­si me ihmi­set käyt­täy­dym­me, niin kuin käyt­täy­dym­me, kun pitäi­si päät­tää yhtei­sis­tä asiois­ta ja yhteis­kun­nan tule­vai­suu­des­ta. Aikam­me on täyn­nä ris­ti­rii­to­ja, toi­sen osa­puo­len mol­laa­mis­ta ja omia totuuk­sia. Kes­kus­te­lus­ta ei aika ajoin mei­naa tul­la mitään kun­non lopputulosta.