Juu­ret löy­tyi­vät Iin Pirttitörmältä

Ame­ri­kan Ten­nes­sees­sä asu­vat Andrew Davis ja tyt­tä­ren­sä Meg­han löy­si­vät Ance­­stry-verk­­ko­­pal­­ve­­lun kaut­ta yhtey­den Suo­mes­sa asu­viin suku­lai­siin­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Löy­tö kiinnosti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­gin Urhei­li­jat on 85 vuotta

Kii­min­gin Urhei­li­jat juh­lii tänä vuon­na 85-vuo­tis­tai­val­taan har­ras­ta­mi­sen mer­keis­sä. Kii­min­kiin perus­tet­tiin Vesai­sen Pojat nimi­nen urhei­luseu­ra 19.4.1938. Seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja oli Art­tu­ri Joki­kok­ko. Seu­ra nimet­tiin tuol­loin Erk­ki Pääk­kö­sen ehdo­tuk­sen mukaan. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin pitä­jä­ot­te­lu oli noi­hin aikoi­hin yksi tär­keä tapah­tu­ma, joka 1950-luvul­la laa­je­ni Yli-Iihinkin. Lii­kun­nan mais­tiai­sia lapsille

Lii­ku ja lei­ki ‑tapah­tu­ma koko­si Jää­lin ken­täl­le rei­lus­ti yli 200 las­ta tutus­tu­maan eri­lai­siin lii­kun­ta­muo­toi­hin ja ‑lajei­hin. Muka­na oli esi- ja alkuo­pe­tusi­käi­siä lap­sia Jää­lin ja Väli­ky­län alueelta. 


OSAOn ammat­ti­tai­to­ki­saa­jil­le menestystä

Ammat­ti­tai­don suo­men­mes­ta­ruuk­sis­ta kil­pail­tiin Tai­ta­ja2023-tapah­tu­mas­sa Espoos­sa tou­ko­kuun toi­sel­la vii­kol­la. OSAOn jouk­ku­ees­sa kil­pai­li 17 opis­ke­li­jaa 11 lajis­sa. Mita­li­si­joil­le pääs­tiin kuu­des­sa lajissa.


Tan­nal­la koh­ta­lon tuu­let puhal­ta­vat hyvään suuntaan

Legen­daa­ri­sel­ta Tan­na-yhtyeel­tä ilmes­tyy huo­men­na per­jan­tai­na uusi single Fata Mor­ga­na. Sink­ku on ensim­mäi­nen jul­kai­su tule­val­ta albu­mil­ta “Koh­ta­lon Tuu­let”, joka ilmes­tyy 16.6. kaik­kiin suoratoistopalveluihin.

– Fata Mor­ga­na tar­koit­taa har­ha­nä­kyä, kan­gas­tus­ta. Kap­pa­leen tari­nas­sa pää­hen­ki­lö on kat­ken­neen pari­suh­teen jäl­kei­sis­sä tus­kis­saan näke­vä, kuu­le­va enti­sen kump­pa­nin­sa mil­loin mis­sä­kin. On osit­tain jopa toi­vea­jat­te­lun kou­ris­sa, eikä tun­nu pää­se­vän asian suh­teen kui­vil­le, kuvai­lee Tapa­ni “Tan­na” Tik­ka­nen Fata Mor­ga­nan tarinaa.


Oulun Infran toi­min­taa ulkoistetaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tok­sen infra­ra­ken­ta­mis­ta sekä katu- ja vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­toa kos­ke­vis­ta ulkois­ta­mis­toi­mis­ta kokouk­ses­saan maa­na­nan­tai­na. Pää­tös syn­tyi äänin 35–32 kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukaan. Val­tuus­tos­sa käy­tiin asias­ta vil­kas kes­kus­te­lu puo­les­ta ja vastaan. 


Kesän merk­ki: vesi­pos­tit auki

Ran­ta­poh­jas­ta 19.4.1979: Sota-aika­na oli ker­ran eräs ame­rik­ka­lai­nen vie­rai­lul­la pää­siäi­se­nä Suo­mes­sa. Ruo­ka-aika­na oli sit­ten mäm­miä jäl­ki­ruo­ka­na. Pääs­ty­ään koti­maa­han­sa hän antoi tie­dok­si, että Suo­meen pitää lähet­tää nopeas­ti ruo­ka­tar­vik­kei­ta kun siel­lä syö­dään ruo­ka moneen ker­taan. S.J. Ii

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kuvia Yli-Iis­tä

Mari Hurs­kai­nen on lähet­tä­nyt Ran­ta­poh­jan käy­tet­tä­väk­si usei­ta van­ho­ja kuvia Yli-Iistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus