Oulun Infran toi­min­taa ulkoistetaan

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti Oulun Infra ‑lii­ke­lai­tok­sen infra­ra­ken­ta­mis­ta sekä katu- ja vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­toa kos­ke­vis­ta ulkois­ta­mis­toi­mis­ta kokouk­ses­saan maa­na­nan­tai­na. Pää­tös syn­tyi äänin 35–32 kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukaan. Val­tuus­tos­sa käy­tiin asias­ta vil­kas kes­kus­te­lu puo­les­ta ja vastaan. 

Kau­pun­ki kil­pai­lut­taa infra­ra­ken­ta­mi­sen ja katu- ja vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­don ulkoi­sil­ta mark­ki­noil­ta ensi vuo­den aika­na. Ulkois­ta­mi­nen kos­kee noin 130 työn­te­ki­jää, jot­ka siir­ty­vät liik­keen­luo­vu­tuk­sel­la kil­pai­lu­tuk­sen voit­ta­neel­le pal­ve­lun­tuot­ta­jal­le. Katu- ja vihe­ra­luei­den kun­nos­sa­pi­don ura­koi­den suun­nit­te­lu- ja val­von­ta, sekä ympä­ris­tö­suun­nit­te­lu jää­vät edel­leen Oulun kau­pun­gin jär­jes­tet­tä­väk­si. Teh­tä­viin jää noin 10 työntekijää.

Ulkois­ta­mis­toi­mien perus­tee­na on, että teh­tä­vät ole kau­pun­gin yhdin­teh­tä­viä. Jo nyt val­tao­sa pal­ve­luis­ta on ulkois­tet­tu yksi­tyi­sil­le toi­mi­joil­le. Teh­dyl­lä rat­kai­sul­la arvioi­daan saa­ta­van 1,9 mil­joo­nan euron säästöt.

Mik­ko Rau­das­kos­ki (vas.) teki kokouk­ses­sa Anna Kos­ke­lan (ps.) kan­nat­ta­ma­na muu­tos­esi­tyk­sen, että Infra-lii­ke­lai­tos ja kau­pun­ki tuot­taa jat­kos­sa­kin kus­tan­nus­te­hok­kaat ja laa­duk­kaat pal­ve­lut omaa toi­min­taa jalos­ta­mal­la ja kehit­tä­mäl­lä toi­min­taa mui­den hal­lin­to­kun­tien hal­lin­to­kun­tien ja yksi­tyis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jien kans­sa. Muu­tos­esi­tys hävi­si kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­jae­si­tyk­sel­le niu­kas­ti. Myös Rau­das­kos­ken aiem­pi esi­tys asian palaut­ta­mi­ses­ta val­mis­te­luun hävi­si äänin 35–32.

Val­tuu­tet­tu Pek­ka Het­ta (ps.) esit­ti Anne­ma­ri Eno­jär­ven (ps.) kan­nat­ta­ma­na pää­tök­seen pon­sie­si­tyk­sen, joka hyväk­syt­tiin äänin 41–13. Kol­me­tois­ta val­tuu­tet­tua äänes­ti tyh­jää. Pon­nen mukaan ”Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to pitää tär­keä­nä, että kau­pun­gin­hal­li­tus saa sel­vi­tyk­sen ulkois­tuk­sen vai­ku­tuk­sis­ta pal­ve­lui­den laa­tuun sekä työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­tiin ja ‑tyy­ty­väi­syy­teen. Tark­kai­lua­jan­koh­ta voi­si olla ulkois­tuk­sen jäl­kei­set seu­raa­vat kol­me vuotta.”

Ennen val­tuus­ton kokous­ta Infran hen­ki­lös­töä ja ammat­ti­liit­to JHL:n väkeä osoit­ti miel­tä kokous­pai­kan edes­sä vas­ta­lausee­na ulkois­ta­mi­sel­le. Infra­töi­den ulkois­ta­mis­ta vas­tus­tet­tiin myös lakolla. 

Val­tuus­to teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja. Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton maa­kun­ta­val­tuus­toon valit­tiin Anne­li Näp­pä (kesk.) Mer­ja Rasin­kan­kaan tilal­le. Rasin­kan­gas siir­tyi vii­me vuo­den lopul­la kes­kus­tas­ta perussuomalaisiin.