Oulun vähe­ne­vä lap­si­mää­rä uhkaa kaa­taa kyläkoulut

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20. 

Lue lisää

Kuu­kau­den esi­ne: Rii­mu­ka­len­te­ri­ra­sia vuo­del­ta 1787

Rii­mu­ka­len­te­ri on useim­mi­ten puu­ra­sia tai ‑sau­va, johon on mer­kit­ty kuvioin ja viil­loin kalenteri. 

Rii­musau­vat ran­tau­tui­vat Suo­men nie­mel­le yhdes­sä kato­li­sen uskon kans­sa ja nii­tä käy­tet­tiin ajan seu­raa­mi­seen aina 1200-luvul­ta pit­käl­le 1700- luvul­le saak­ka, jol­loin kan­sa alkoi käyt­tää pai­net­tu­ja vuo­sit­tai­sia almanakkoja.


Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden nuo­ri­so­seu­ran laa­jen­nus­osaa tans­sin, puhei­den ja hyvän ruo­an parissa

Hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin Nuo­rit­tal­la juh­lit­tiin uuden lähes koko­naan tal­koo­voi­min raken­ne­tun nuo­ri­so­seu­ran­ta­lon laa­jen­nus­osaa. Laa­jen­nus­osaan teh­ty keit­tiö uusi­ne tykö­tar­pei­neen saa­tiin samal­la vihit­tyä käyt­töön, vaik­ka laa­jen­nus­osa onkin ollut jo muu­ta­man kuu­kau­den käy­tös­sä muun muas­sa bingoiltoina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poruk­ka kool­la: Kyläyh­dis­tyk­sen ja jako­kun­nan yhteis­työl­lä Praa­va kuntoon

Oja­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen ja Ete­lä-Iin jako­kun­nan toi­min­ta Praa­van sata­mas­sa on hyvä esi­merk­ki yhteis­työn tulok­ses­ta. Kun­nan ylä­pi­tä­mään sata­maan kyläyh­dis­tys toteut­ti ensin pyö­ri­vän laa­vun, tuli­paik­koi­neen ja kalus­tei­neen, mui­ta­kin akti­vi­teet­te­ja on jär­jes­tet­ty. Kun­nan suun­taan on oltu aktii­vi­sia, joten Praa­vas­sa on yksi kun­nan par­hais­ta uimapaikoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sam­mut­ti­mia tar­kas­tet­tiin ja kah­vit maistuivat

Vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na aste­li yksi jos toi­nen­kin käsi­sam­mu­tin­ta kan­nis­ke­le­va ihmi­nen Iin S‑marketin park­ki­pai­kal­la suun­ta­naan Tem­rex-logol­la varus­tet­tu ajo­neu­vo, jon­ka uume­nis­sa Jes­se Kok­ko pyö­rit­te­li tot­tu­nein ottein käsi­sam­mut­ti­mia. Tar­kas­tus sujui ket­te­räs­ti, ja sit­ten saat­toi­vat­kin omis­ta­jat jo siir­tyä naut­ti­maan täy­te­kak­ku­kah­via sekä osal­lis­tu­maan arvon­taan, jon­ka seu­rauk­se­na – mikä­li onni oikein pot­kai­see – saat­taa kesän mit­taan pää­tyä jopa kuu­mail­ma­pal­lo­kyy­dil­lä korkeuksiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Pelipaikoilla

Innok­kaal­le penk­kiur­hei­li­jal­le jokai­nen vuo­den­ai­ka on elä­män paras­ta aikaa. Kris­ti­tyl­le­kin urhei­lu voi tuot­taa monia kohot­ta­via het­kiä elä­män arvo­jen poh­din­nan äärellä.


Teks­ta­rit

Tei­den kun­to Iis­sä on pääs­syt tosi huo­nok­si, esim. Kisa­tie ja Ala­ran­nan Pih­la­ja­tie, Pih­la­ja­ku­ja ym. Auton jousi­tus­ta ja nive­liä saa kor­jaut­taa tuon tuos­ta. Ruve­taan lähet­tä­mään auton kor­jaus­las­kut Iin kun­taan, että teki­si­vät asial­le jotain.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juu­ret löy­tyi­vät Iin Pirttitörmältä

Ame­ri­kan Ten­nes­sees­sä asu­vat Andrew Davis ja tyt­tä­ren­sä Meg­han löy­si­vät Ance­­stry-verk­­ko­­pal­­ve­­lun kaut­ta yhtey­den Suo­mes­sa asu­viin suku­lai­siin­sa muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Löy­tö kiinnosti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKii­min­gin Urhei­li­jat on 85 vuotta

Kii­min­gin Urhei­li­jat juh­lii tänä vuon­na 85-vuo­tis­tai­val­taan har­ras­ta­mi­sen mer­keis­sä. Kii­min­kiin perus­tet­tiin Vesai­sen Pojat nimi­nen urhei­luseu­ra 19.4.1938. Seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja oli Art­tu­ri Joki­kok­ko. Seu­ra nimet­tiin tuol­loin Erk­ki Pääk­kö­sen ehdo­tuk­sen mukaan. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin pitä­jä­ot­te­lu oli noi­hin aikoi­hin yksi tär­keä tapah­tu­ma, joka 1950-luvul­la laa­je­ni Yli-Iihinkin.