Oulun vähe­ne­vä lap­si­mää­rä uhkaa kaa­taa kyläkoulut

Tirinkylän koulun tulevaisuus astui sivistyslautakunnan päätöksellä taas askeleen kohti lopullista lakkautusta, samoin kuin Ylikylän, Keiskan ja Takkurannan koulujen Rantapohjan alueella. (Kuva: Teea Tunturi)Tirinkylän koulun tulevaisuus astui sivistyslautakunnan päätöksellä taas askeleen kohti lopullista lakkautusta, samoin kuin Ylikylän, Keiskan ja Takkurannan koulujen Rantapohjan alueella. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun sivis­tys­lau­ta­kun­ta päät­ti esit­tää kokouk­ses­saan kuu­den kylä­kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta. Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­ta­vak­si esi­te­tään Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­ja, Hau­ki­pu­taal­ta Keis­kan kou­lua sekä Kel­los­ta Tak­ku­ran­nan kou­lua. Myös San­gin­suun ja Läm­sän­jär­ven kou­lu­ja esi­te­tään nyt lak­kau­tet­ta­vak­si. Pik­ka­ra­lan kou­lun osal­ta hyväk­syt­tiin esi­tys, jon­ka mukaan kou­lu­ja jat­kaa toi­min­taan­sa niin kau­an kuin oppi­lai­ta on vähin­tään 20.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta lak­kau­tet­ta­vak­si esi­tet­tä­vis­sä kou­luis­sa on kaik­ki­aan yli 300 oppilasta.

Keis­kan kou­lu jat­kai­si esi­tyk­sen mukaan toi­min­taan­sa vuo­teen 2025 saak­ka, jol­loin oppi­laat aloit­ta­vat kou­lun syk­syl­lä Hau­ki­pu­taan kou­lus­sa. Tak­ku­ran­nan kou­lu puo­les­taan jat­kai­si esi­tyk­sen mukaan niin kau­an, että Kel­lon kou­lun perus­kor­jaus val­mis­tuu, mikä­li Tak­ku­ran­nan oppi­laat sil­loin sin­ne mahtuvat.

Tirin­ky­län kou­lun osal­ta sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää hie­man uudel­leen muo­toil­lun poh­jae­si­tyk­sen mukaan kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si, että Tirin­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Ala­ky­län kou­luun. Yli­ky­län kou­lus­ta luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Hut­tu­ky­län kou­luun tai Kii­min­ki­puis­ton kou­luun sen laa­jen­nuk­sen valmistuttua.

Sivis­tys­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa sen perus­suo­ma­lai­set jäse­net Mika Aikio ja Pek­ka Het­ta teki­vät muu­tos­esi­tyk­set Tirin­ky­län, Yli­ky­län, Keis­kan, Tak­ku­ran­nan ja San­gin­suun osal­ta. Niis­sä todet­tiin, että kou­lu­jen toi­min­taa oli­si vie­lä jat­ket­ta­va. Äänes­tyk­sis­sä lak­kau­tuk­sia ehdot­ta­vat poh­jae­si­tyk­set kui­ten­kin voit­ti­vat äänin 10–2.

Lak­kau­tuk­sia kan­nat­ti­vat Mart­ti Kor­ho­nen (vas.), Suvi Hela­nen (kesk.), Pek­ka Kai­nua (kesk.), Lot­ta Ello­nen (kok.), Jamal Awad (vihr.), Jari Laru (kok.), Eve­lii­na Les­ke­lä (kesk.), Päi­vi Lai­ti­nen (kok.), Tan­ja Tiai­nen (sd.) ja Lii­sa Väi­sä­nen (vihr.). Kau­pun­gin­val­tuus­to käsit­te­lee kou­lu­jen lak­kau­tuk­sia kokouk­ses­saan 19.6.

Jää­li­läi­nen sivis­tys­lau­ta­kun­nan jäsen Jari Laru ker­too, että Oulun kau­pun­gin perus­kou­lui­käi­set ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät koko kau­pun­gin alu­eel­la tuhan­sil­la vuo­teen 2030 men­nes­sä ihan muu­ta­maa suur­aluet­ta lukuunottamatta.

– Tämä ei ole edes ennus­te, vaan vuon­na 2030 kou­lua käy­vät lap­set ovat joko syn­ty­neet tai syn­ty­vät tänä vuon­na. Ikä­luo­kat pie­ne­vät mer­kit­tä­väs­ti myös Ran­ta­poh­jan levik­kia­lu­eel­la. Tie­don voi jokai­nen tar­kis­taa kau­pun­gin väes­tö­suun­nit­tees­ta ja Tilas­to­kes­kuk­sen syn­ty­vyys­ti­las­tos­ta tai ‑ennus­tees­ta, Laru huomauttaa.

Tämän vuok­si nyt ja tule­vi­na vuo­si­na jou­du­taan lau­ta­kun­nas­sa teke­mään hänen mukaan­sa usei­ta kipei­tä päätöksiä.

Sivis­tys­lau­ta­kun­nan hau­ki­pu­taa­lais­jä­sen Eve­lii­na Les­ke­lä ja yli­kii­min­ki­läis­jä­sen Pek­ka Kai­nua ker­to­vat, että ennen sivis­tys­lau­ta­kun­nan kokous­ta pyrit­tiin löy­tä­mään kom­pro­mis­si, joka saa­vut­tai­si enem­mis­tön, ja joka ei oli­si niin anka­ra kylä­kou­luil­le kuin alku­pe­räi­nen pohjaesitys.

– Hyväl­lä esi­tyk­sel­lä ei tee mitään, jos se ei saa enem­mis­tön tukea eli tule pää­tök­sek­si. Alku­pe­räi­nen poh­jae­si­tys para­ni, mut­ta lop­pu­tu­los oli lai­ha. Olem­me tilan­tees­sa, jos­sa on valit­ta­va vähi­ten huo­no rat­kai­su, he totea­vat Ran­ta­poh­jal­le lähet­tä­mäs­sään kirjelmässä.

He koros­ta­vat, että kou­lu­verk­ko­pää­tök­set ovat erit­täin han­ka­lia ja tun­teik­kai­ta, ja epäi­le­vät, lie­kö mis­tään pää­tet­tä­väs­tä asias­ta aiem­min tul­lut yhtä pal­jon palautetta.

– Lähi­kou­lut ovat lap­sil­le ja per­heil­le tär­kei­tä arjen suju­vuu­den ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Pie­nem­mil­le yksi­köil­le on oma tär­keä paik­kan­sa Oulun­kin kouluverkossa.

Toi­saal­ta Les­ke­lä ja Kai­nua muis­tut­ta­vat Larun tapaan, että syn­ty­vyys on pie­nen­ty­nyt koko Suo­mes­sa ja tämä näkyy myös Oulussa.

– Vähe­ne­vä oppi­las­mää­rä vähen­tää saa­miam­me val­tio­no­suuk­sia. Tämä yhtä­lö pakot­taa mei­dät tar­kas­te­le­maan kou­lu­verk­koa. Muu­tok­sia täy­tyy teh­dä niin, että lap­sil­la on myös jat­kos­sa suju­va ja tur­val­li­nen kou­luar­ki ja opet­ta­jien työ­hy­vin­voin­ti säilyy.

He toi­vo­vat, että kun asi­aa käsi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa, aikaan saa­tai­siin parem­pi pää­tös. Kai­nua huo­maut­taa, että eri­tyi­ses­ti Kii­min­gin alu­eel­la on oltu pet­ty­nei­tä lau­ta­kun­nan päätökseen.

Alku­pe­räi­nen pohjaesitys:

“Sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si, että Tirin­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan 2027 ja Yli­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan 2026 ja näin ollen Tirin­ky­län ja Yli­ky­län tilois­ta ope­tus­käy­tös­sä luovutaan.”

Muu­tet­tu pohjaesitys: 

Sivis­tys­lau­ta­kun­ta esit­tää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja edel­leen kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si, että Tirin­ky­län kou­lu­yk­si­kös­tä luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Ala­ky­län kou­luun. Yli­ky­län kou­lus­ta luo­vu­taan 2027, mikä­li oppi­laat mah­tu­vat Hut­tu­ky­län kou­luun tai Kii­min­ki­puis­ton kou­luun sen laa­jen­nuk­sen valmistuttua.