Tak­ku­ran­nan Mar­tat toi­mi­neet jo 85 vuotta

Martat tekivät pihatallkoiden lomassa taukojumppaa. Kuvat: Leena Happonen

Mart­tai­lu on tänä päi­vä­nä moni­puo­lis­ta ja aktii­vis­ta har­ras­ta­mis­ta ja vapaa­eh­toi­suut­ta, uuden oppi­mis­ta, yhdes­sä teke­mis­tä ja vir­kis­tys­tä. Tak­ku­ran­nan Mar­tat on 10.6.1937 perus­tet­tu aktii­vi­nen mart­tayh­dis­tys, jon­ka jäse­net tule­vat Oulun seu­dul­ta. Toi­min­ta pai­not­tuu Kel­lon ja Hau­ki­pu­taan alu­eel­le. Tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kotien ja per­hei­den hyvin­voin­tia ja toi­mi­vaa arkea.

Toi­min­nas­sa koros­tu­vat yhden­ver­tai­set koh­taa­mi­set, tois­ten huo­mioi­mi­nen ja ympä­ris­töl­le, talou­del­le ja ter­vey­del­le kes­tä­vät valinnat.

Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen toi­min­taan liit­tyy vie­rai­lu­ja, opin­to­ret­kiä ja yhteis­työ­pro­jek­te­ja eri toi­mi­joi­den kans­sa haus­kan­pi­toa unoh­ta­mat­ta. Täl­le kevääl­le on hoi­det­tu vapaa­eh­tois­työ­nä yli 800 vap­pu­mun­kin pais­to­tal­koot ja on val­mis­tet­tu sato­ja Prik­ka- yli­jää­mä­ruo­ka lou­nai­ta. Mar­tat ovat vie­rail­leet pai­kal­li­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja käy­neet tutus­tu­mas­sa koti­mai­seen vaa­te­tus­teol­li­suu­teen Kokkolassa.

Fysio­te­ra­peu­tin anta­mia hyviä, ajan­koh­tai­sia hara­voin­tioh­jei­ta tes­ta­tiin, kun Tak­ku­ran­nan Mar­tat kävi­vät hara­voi­mas­sa 90-vuo­tiai­den kiik­kus­tuo­li­ka­ve­rei­den pihan isol­la tal­koo­jou­kol­la. Eli hyvin monen­lais­ta toi­min­taa, ker­too Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen puheen­joh­ta­ja Lee­na Happonen.

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti mar­tat anta­vat koh­den­net­tua neu­von­taa ja pal­ve­lu­ja eri koh­de­ryh­mil­le ravit­se­muk­seen, puu­tar­han­hoi­toon, kodin­hoi­toon, käden­tai­toi­hin ja vaik­ka­pa digi­tai­to­jen kehittämiseen.

Mart­to­jen www-sivuil­ta (martat.fi) löy­tyy val­ta­vas­ti aineis­toa eri aihe­pii­rei­hin. Vuo­sit­tain esil­le nos­te­taan ajan­koh­tai­sia tee­mo­ja, vii­me aikoi­na on teh­ty töi­tä muun muas­sa ruo­ka­hä­vi­kin ja varau­tu­mi­sen kanssa.

Tak­ku­ran­nan Mart­to­jen toi­min­nas­ta löy­tyy lisä­tie­to­ja: https://takkurannanmartat.marttayhdistys.fi/

Face­boo­kin Mar­tat­vink­kaa ryh­mäs­sä on yli 100 000 seuraajaa.

Hara­voin­tioh­jei­ta

• Fysio­te­ra­peut­ti Timo Halo­sen haravointiohjeita:

• Koko pihaa ei tar­vit­se sii­vo­ta kerralla

• Hara­van var­ren kans­sa voi teh­dä keppijumppaa

• Tans­sias­ke­leet hara­van kans­sa ovat suo­si­tel­ta­via, kos­ka ne ovat ren­tou­tus­ta lihak­sil­le ja sil­mä­ni­loa naapureille!

Munk­ki­tal­kois­sa Heli­nä Miet­tu­nen, Riit­ta Ansa­maa ja Lee­na Pätäri.

Sei­ja Tor­ve­la ja Ani­ta Saa­re­la munkkitalkoissa.