Ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi Kii­min­gis­sä vilkkaasti

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na, ja jat­kuu ensi vii­kon tiis­tai­hin saak­ka. Kii­min­gin lii­ken­nea­se­mal­la ole­va ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka avau­tui aamu­kym­me­nel­tä. Ensim­mäi­set äänes­tä­jät oli­vat jonos­sa heti äänes­tys­pai­kan avau­dut­tua. Jonoa ker­tyi heti alku­mi­nuu­teil­la run­saas­ti, mut­ta se liik­kui ripeästi.

Lue lisää

Mihin käy­te­tään 20 000 euroa? – Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ideoin­ti­kier­ros on käyn­nis­sä Iissä

Hyvin­voin­ti­koor­di­naat­to­ri Riit­ta Räi­nä ker­too, että osal­lis­ta­va bud­je­toin­ti on löy­tä­nyt paik­kan­sa Iis­sä, vaik­ka onkin ollut kun­nas­sa käy­tös­sä suh­teel­li­sen vähän aikaa. Osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin avul­la Iis­sä on esi­mer­kik­si kehi­tet­ty vir­kis­tys- ja ran­ta-aluei­ta sekä toteu­tet­tu ros­kaa­mis­ta vähen­tä­vä kampanja.


Ilmas­to- ja ener­gia-asiat tutuksi

Län­si­tuu­len kou­lus­sa on ollut kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi jo mon­ta vuot­ta, kun­nes vuon­na 2021 perus­tet­tiin Vih­reä Lip­pu –toi­min­nan mukai­nen ympä­ris­tö­raa­ti. Ympä­ris­tö­raa­tiin kuu­luu kol­me opet­ta­jaa ja yhte­näis­kou­lun oppi­lai­ta 3.–9. luo­kil­ta, jois­ta vain me kir­joit­ta­jat olem­me ylä­kou­lu­lai­sia. Kokoon­num­me ker­ran vii­kos­sa, yleen­sä maa­nan­tai­sin välitunneilla. 


Oulun tilin­pää­tös rei­lus­ti ylijäämäinen

Oulun kau­pun­gin tilin­pää­tök­sen yli­jää­mä vii­me vuo­del­ta on noin 164,4, mil­joo­naa euroa. Vuo­den 2021 yli­jää­mä oli noin 28 mil­joo­naa euroa, joten muu­tos on val­ta­va. Se selit­tyy pää­asoas­sa sil­lä, että muas­sa sote­kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä joh­tuen inves­toin­tien luo­vu­tus­tu­lo­jen osuus oli vuon­na 2022 poik­keuk­sel­li­sen suu­ri eli 202,3 mil­joo­naa euroa. Myy­ty­jen kiin­teis­tö­jen jou­kos­sa oli muun muas­sa Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kus ja osta­ja­na oli kiin­teis­tö­ra­has­to eQ Yhteiskuntakiinteistöt.


Vas­ta nel­jän­nes ehdok­kais­ta avan­nut etu­kä­teen vaalirahoitustaan

Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta vas­ta 26 pro­sent­tia on Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to VTV:n mukaan ker­to­nut vaa­li­kam­pan­jan­sa suu­ruu­des­ta ja rahoi­tuk­sen läh­teis­tä. Ahke­rim­pia ennak­koil­moi­tus­ten teki­jöi­tä edus­kun­ta­puo­lueis­ta ovat olleet Vasem­mis­to­lii­ton ehdok­kaat. Vaa­li­pii­reit­täin eni­ten ilmoi­tuk­sia puo­les­taan on teh­ty Hämees­sä. Libe­raa­li­puo­lu­een ja Piraat­ti­puo­lu­een kaik­ki ehdok­kaat ovat jo teh­neet ennak­koil­moi­tuk­sen vaalirahoituksestaan.


Äänes­tys­pai­koil­la keräys koti­maan vam­mais­ten ja sai­rai­den hyväksi

Vuo­des­ta 1907 läh­tien Suo­men vam­mai­sil­le ja sai­rail­le apua tuo­nut Pie­ni ele ‑vaa­li­ke­räys on edus­kun­ta­vaa­lien aika­na äänes­tys­pai­koil­la. Lah­joi­tus­ten avul­la saa­daan jär­jes­tet­tyä esi­mer­kik­si ver­tais­tu­kea tai kun­tou­tus­ta. Pie­ni­tu­loi­sil­le ja sai­rail­le piris­tä­vät tapah­tu­mat ovat tärkeitä.


Koti­tie vai rautatie?

Ran­ta­poh­jan toi­mit­ta­jat kysy­vät lähi­päi­vien aika­na alu­een turuil­la ja toreil­la sii­tä, mikä on koh­dal­le sat­tu­neen äänes­tä­jän mie­les­tä tär­kein asia, joka päät­tä­jien pitää hoi­taa kun­toon ensi vaa­li­kau­del­la. Kysy­mys esi­te­tään myös Ran­ta­poh­jan Face­book-sivul­la. Kii­tos, hyvät ihmi­set, kun autat­te mei­tä vastaamalla.


Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta pääs­tiin aloit­ta­maan jäl­leen Haukiputaalla

Hau­ki­pu­taan A‑Kilta saat­toi jat­kaa kun­tout­ta­van työ­toi­min­nan jär­jes­tä­mis­tä jäl­leen hel­mi­kuus­sa alku­vuo­den puo­len­tois­ta kuu­kau­den tauon jäl­keen. Paus­sia tuli, kun toi­min­ta siir­tyi sote-uudis­tuk­sen myö­tä vuo­den­vaih­tees­sa kun­nil­ta hyvin­voin­tia­lueil­le ja toi­min­not kil­pai­lu­tet­tiin pal­ve­lun tar­joa­jien kans­sa uudestaan.

– Onnek­si tar­jouk­sem­me hyväk­syt­tiin ja pää­sim­me jat­ka­maan toi­min­taa tääl­lä Simp­pu­lan­har­jun­tiel­lä, iloit­see Hau­ki­pu­taan A‑killan sih­tee­ri ja rahas­ton­hoi­ta­ja Bir­git Tyy­ki­luo­to.

Tau­ko oli huo­no asia monel­le osal­lis­tu­jal­le, kun työ­toi­min­ta oli kes­key­tyk­sis­sä ja arjen sään­nöl­li­set rutii­nit ja sosi­aa­li­set kon­tak­tit katkesivat. 


Päät­tä­jäl­tä: Koke­mus­asian­tun­ti­jat unoh­de­taan ja jää­vät kuulematta

Suo­men joh­ta­va päih­de­asian­tun­ti­ja Kaar­lo Simo­jo­ki irti­sa­nou­tui hel­mi­kuun lopus­sa teh­tä­väs­tään. Hän toi­mi A‑Klinikka Oy:n lää­ke­tie­teel­li­se­nä joh­ta­ja­na ja toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Simo­jo­ki työs­ken­te­lee edel­leen päih­de­lää­ke­tie­teen työ­elä­mä­pro­fe­so­ri­na Hel­sin­gin yliopistossa. 


Tor­pan­mäel­lä ennä­tys­mää­rä kiihdyttäjiä

Tor­pan­mäel­lä moot­to­ri­kelk­kan­sa huip­pu­no­peu­teen kiih­dyt­ti­vät lajin pio­nee­rien lisäk­si tänä vuon­na myös junio­rit. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jä Hau­ki­pu­taan Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat ry on perus­tet­tu jo vuon­na 1990 ja toi­min­taa on ollut ajan saa­tos­sa enem­män ja vähem­män. Aktii­vi­se­na kelk­kai­li­jat ovat kui­ten­kin olleet koko ajan ja tämä vuo­den kiih­dy­tys­ki­soi­hin osal­lis­tui kelk­kai­li­joi­ta ennä­tys­mää­rä. Osal­lis­tu­jia oli 66 ja läh­tö­jä ajet­tiin 106.