Ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi Kii­min­gis­sä vilkkaasti

Kiimingin ennakkoäänestyspaikalla, liikenneasemalla, riitti säpinää heti äänestyspaikan avauduttua. Reijo Keränen (kuvassa vasemmalla) kertoi käyvänsä äänestämässä sujuvuuden vuoksi ennakkoon. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin ennakkoäänestyspaikalla, liikenneasemalla, riitti säpinää heti äänestyspaikan avauduttua. Reijo Keränen (kuvassa vasemmalla) kertoi käyvänsä äänestämässä sujuvuuden vuoksi ennakkoon. (Kuva: Teea Tunturi)

Edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tyi kes­ki­viik­ko­na, ja jat­kuu ensi vii­kon tiis­tai­hin saak­ka. Kii­min­gin lii­ken­nea­se­mal­la ole­va ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka avau­tui aamu­kym­me­nel­tä. Ensim­mäi­set äänes­tä­jät oli­vat jonos­sa heti äänes­tys­pai­kan avau­dut­tua. Jonoa ker­tyi heti alku­mi­nuu­teil­la run­saas­ti, mut­ta se liik­kui ripeästi.

Kii­min­ki­läi­nen Rei­jo Kerä­nen oli pai­kal­la ensim­mäis­ten jou­kos­sa. Hän ker­toi, että on yleen­sä käy­nyt äänes­tä­mäs­sä ennak­koon, kos­ka se sujuu niin jou­he­vas­ti ja samal­la voi hoi­taa mui­ta­kin asioita.

– Olen kat­so­nut vaa­li­väit­te­lyi­tä, ja pal­jon­han siel­lä luva­taan, mut­ta lupauk­set unoh­tu­vat mel­ko pian. Voin pal­jas­taa, että äänes­tän täl­lä ker­taa eri puo­luet­ta kuin yleen­sä, Kerä­nen sanoi.

Hänen mie­les­tään van­hus­ten , nuor­ten ja las­ten asiat ovat tär­keim­mät kol­me asi­aa näis­sä eduskuntavaaleissa.

Jää­li­läi­set Rei­jo ja Ulla Timo­nen oli­vat niin ikään äänes­tä­mäs­sä Kii­min­gin lii­ken­nea­se­mal­la heti äänes­tys­pai­kan avau­dut­tua. Hei­dän mie­les­tään tule­van edus­kun­nan rat­kais­ta­va­na on var­sin pal­jon tär­kei­tä asioi­ta, mut­ta eläk­kei­den nos­ta­mi­nen ja pal­ve­lui­den säi­ly­mi­nen ovat ehkä niis­tä tärkeimpiä.

Kaik­ki­aan Suo­mes­sa on noin 4,5 mil­joo­naa äänioi­keu­tet­tua. Edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2019 Suo­mes­sa asu­vien äänes­tä­jien äänes­tys­pro­sent­ti oli noin 72 pro­sent­tia. Ennak­koon äänes­tä­nei­den osuus äänes­tä­neis­tä oli tuol­loin Tilas­to­kes­kuk­sen mukaan 51 pro­sent­tia. Vii­kon pitui­sen ennak­ko­ää­nes­tyk­sen aika­na vaa­li­uur­nil­la käy siis mer­kit­tä­vä mää­rä äänes­tä­jis­tä. Vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa annet­tiin ennak­koon noin 1,56 mil­joo­naa ään­tä, eli ennak­koon äänes­ti lähes 37 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta. Iis­sä ja Oulus­sa ennak­koon äänes­ti noin 35 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Suo­mes­sa on kaik­ki­aan noin 950 ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, jois­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­la yhdek­sän. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään Hau­ki­pu­taan S‑Marketissa, Kii­min­gin lii­ke­kes­kuk­sel­la, Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la, Yli-Iin Salel­la, Kel­lon nuo­ri­so­seu­ral­la, Jää­lin moni­toi­mi­ta­lol­la, Hon­ka­pir­til­lä Paten­nie­mes­sä, Iin Nät­te­po­ris­sa ja Kui­va­nie­men kir­jas­tol­la. Oulus­sa voi ennak­ko­ää­nes­tää muun muas­sa muu­ta­mis­sa isoim­mis­sa mar­ke­teis­sa ja kaup­pa­kes­kuk­sis­sa. Kaik­ki ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat löy­ty­vät osoit­tees­ta www.vaalit.fi .

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa nais­ten osuus ehdok­kais­ta on nyt suu­rem­pi kuin ker­taa­kaan aiem­min. Nais­ten osuus on 42,9 pro­sent­tia, mikä on 0,9 pro­sent­tiyk­sik­köä enem­män kuin vuo­den 2019 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta enem­mis­tö on aina ollut mie­hiä. Nyt ehdok­kais­ta mie­hiä on 1 385 ja nai­sia 1 039.

– Nais­ten osuus edus­kun­ta­vaa­lien ehdok­kais­ta kään­tyi sel­vään kas­vuun 1970-luvul­la. Vuo­den 1991 vaa­leis­sa nais­ten osuus oli ensim­mäis­tä ker­taa yli 40 pro­sent­tia. Sen jäl­keen osuus jäi pidem­mäk­si aikaa tuo­hon 40 pro­sen­tin rajan tun­tu­maan, kun­nes on taas ylit­tä­nyt sen vuo­si­na 2019 ja 2023, Tilas­to­kes­kuk­sen yliak­tu­aa­ri Min­na Wal­le­nius kertoo.

Edus­kun­ta­puo­luei­den ehdok­kais­ta nais­ten osuus on pie­nin Lii­ke Nytil­lä (34,5 %) ja suu­rin vih­reil­lä (60,8 %). Vih­rei­den lisäk­si SDP:llä ja vasem­mis­to­lii­tol­la on enem­män nais- kuin miesehdokkaita.