Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. 

Lue lisää

Uusi suku­pol­vi tart­tuu roh­keas­ti uuteen

Yli-Olha­vas­sa sijait­se­val­la Pik­kusuon lyp­sy­kar­ja­ti­lal­la on vaih­det­tu suku­pol­vea kai­kes­sa rau­has­sa ja hil­jai­suu­des­sa. Valt­te­ri Pako­ses­ta tuli viral­li­ses­ti maa­ti­lan isän­tä hie­man yli vuo­si sit­ten. Tii­na-vai­mon kans­sa he ovat asu­neet maa­ti­lal­la ja pyö­rit­tä­neet sen toi­min­taa yhdes­sä kui­ten­kin jo rei­lut kol­me vuotta.


Polt­to­puut varas­tet­tiin Iso-Mie­hi­kän laavulta

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa Iso-Mie­hi­kän saa­res­sa Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­val­ta laa­vul­ta varas­tet­tiin ret­kei­li­jöi­den yhtei­seen käyt­töön tar­koi­te­tut polt­to­puut. Puut on vie­ty vii­me vii­kon lop­pu­puo­len aika­na. Kysei­nen laa­vu on Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­lin­noi­ma ja Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ylei­nen retkeilykohde.

Polt­to­puut laa­vul­le kus­tan­taa Met­sä­hal­li­tus. Puun­han­kin­nas­ta ja kul­je­tuk­ses­ta vas­taa Heik­ki Aar­ni­pu­ro, joka vei kes­ki­viik­ko­na 8.2. laa­vun puu­va­ras­toon heit­to­kuu­tion polt­to­pui­ta, jot­ka oli tar­koi­tet­tu aina­kin kuu­kau­den tar­pei­siin. Vii­kon­lo­pun aika­na huo­mat­tiin, että puut oli­vat loppuneet.


Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien sor­met syy­hyä­vät jo

Kesään on vie­lä mat­kaa, mut­ta kas­vi­har­ras­ta­jien kevät on jo alka­nut sie­men­ten ja kuk­ka­si­pu­lei­den ham­straa­mi­sel­la. Myös suun­ni­tel­mat tule­vis­ta istu­tus- ja piha­suun­ni­tel­mis­ta ovat pitkällä. 

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat ensim­mäi­seen live­ta­paa­mi­seen Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le sun­nun­tai­na ilta­kah­vien mer­keis­sä. Kysees­sä on hau­ki­pu­taa­lai­sen kas­vi­har­ras­ta­jan Lee­na Kokon perus­ta­ma ryh­mä Face­boo­kiin, jos­sa on jo yli 200 jäsentä.


Polt­to­puun tie met­säs­tä uuniin

Polt­to­puut nousi­vat tänä tal­ve­na aiem­pia vuo­sia sel­väs­ti halu­tuim­mik­si, kun pelät­tiin ener­gia­krii­sin iske­vän toden teol­la. Monet polt­to­puu­ta myy­vät ovat jo pit­kään myy­neet eioo­ta, ja ran­gat ovat olleet esi­mer­kik­si met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sil­tä erit­täin kysyt­tyä tavaraa.Teks­ta­rit

On tär­ke­ää oppia tun­nis­ta­maan ja tun­nus­ta­maan tun­teen­sa oman hyvin­voin­tin­sa ja jak­sa­mi­sen­sa kan­nal­ta. Tun­tei­den näyt­tä­mi­nen, sanoit­ta­mi­nen ja käsit­te­ly ovat avai­mia sii­hen, että oppi­sim­me “vie­mään” tun­tei­ta sen sijaan, että lopul­ta tun­teet suis­ta­vat mei­dät kaa­ok­seen! On roh­keut­ta pyy­tää ja vaa­tia­kin apua, ennen kuin “maa alkaa mure­ne­maan — lopul­ta romah­taa- jal­ko­jen alta”.


Onko mies­ten mie­len­ter­veys yhä tabu Suomessa?

Mie­len­ter­vey­s­asiois­ta voi­daan kir­joit­taa kaik­kia väes­tö­ryh­miä kos­ke­va­na asia­na, mut­ta kes­ki­tyn nyt täs­sä mies­ten oirei­luun. Mie­len­ter­veys on vält­tä­mä­tön osa ter­veyt­tä ja enna­koi fyy­sis­tä ter­veyt­tä ja vähäi­sem­pää kuol­lei­suut­ta. Vas­taa­vas­ti mie­len­ter­vey­den häi­riöi­hin liit­tyy vah­va ylikuolleisuus. Kuusa­mon­tie on kan­nat­ta­va hanke

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le val­mis­tui vuon­na 2020, ja seu­raa­va vai­he oli­si tie­suun­ni­tel­man teko. Edel­li­nen suun­ni­tel­ma käyn­nis­tyi lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Anne Ber­ne­rin johdolla.