Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina. 

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun. 

Lue lisää

Uusi suku­pol­vi tart­tuu roh­keas­ti uuteen

Yli-Olha­vas­sa sijait­se­val­la Pik­kusuon lyp­sy­kar­ja­ti­lal­la on vaih­det­tu suku­pol­vea kai­kes­sa rau­has­sa ja hil­jai­suu­des­sa. Valt­te­ri Pako­ses­ta tuli viral­li­ses­ti maa­ti­lan isän­tä hie­man yli vuo­si sit­ten. Tii­na-vai­mon kans­sa he ovat asu­neet maa­ti­lal­la ja pyö­rit­tä­neet sen toi­min­taa yhdes­sä kui­ten­kin jo rei­lut kol­me vuotta.


Polt­to­puut varas­tet­tiin Iso-Mie­hi­kän laavulta

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa Iso-Mie­hi­kän saa­res­sa Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­val­ta laa­vul­ta varas­tet­tiin ret­kei­li­jöi­den yhtei­seen käyt­töön tar­koi­te­tut polt­to­puut. Puut on vie­ty vii­me vii­kon lop­pu­puo­len aika­na. Kysei­nen laa­vu on Met­sä­hal­li­tuk­sen hal­lin­noi­ma ja Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ylei­nen retkeilykohde.

Polt­to­puut laa­vul­le kus­tan­taa Met­sä­hal­li­tus. Puun­han­kin­nas­ta ja kul­je­tuk­ses­ta vas­taa Heik­ki Aar­ni­pu­ro, joka vei kes­ki­viik­ko­na 8.2. laa­vun puu­va­ras­toon heit­to­kuu­tion polt­to­pui­ta, jot­ka oli tar­koi­tet­tu aina­kin kuu­kau­den tar­pei­siin. Vii­kon­lo­pun aika­na huo­mat­tiin, että puut oli­vat loppuneet.


Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jien sor­met syy­hyä­vät jo

Kesään on vie­lä mat­kaa, mut­ta kas­vi­har­ras­ta­jien kevät on jo alka­nut sie­men­ten ja kuk­ka­si­pu­lei­den ham­straa­mi­sel­la. Myös suun­ni­tel­mat tule­vis­ta istu­tus- ja piha­suun­ni­tel­mis­ta ovat pitkällä. 

Hau­ki­pu­taan kas­vi­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat ensim­mäi­seen live­ta­paa­mi­seen Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­le sun­nun­tai­na ilta­kah­vien mer­keis­sä. Kysees­sä on hau­ki­pu­taa­lai­sen kas­vi­har­ras­ta­jan Lee­na Kokon perus­ta­ma ryh­mä Face­boo­kiin, jos­sa on jo yli 200 jäsentä.


Polt­to­puun tie met­säs­tä uuniin

Polt­to­puut nousi­vat tänä tal­ve­na aiem­pia vuo­sia sel­väs­ti halu­tuim­mik­si, kun pelät­tiin ener­gia­krii­sin iske­vän toden teol­la. Monet polt­to­puu­ta myy­vät ovat jo pit­kään myy­neet eioo­ta, ja ran­gat ovat olleet esi­mer­kik­si met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sil­tä erit­täin kysyt­tyä tavaraa.


Päät­tä­jäl­tä: Tuu­lel­la käy­vä pohjoinen?

Maa­il­mam­me on kul­ke­nut vii­me vuo­det krii­sis­tä krii­siin. Tilan­ne on vai­kut­ta­nut kaik­kien mei­dän tur­val­li­suu­den­tun­tee­seen ja herät­tä­nyt val­ta­vas­ti kysy­myk­siä tule­vas­ta. Suu­ri­na kysy­mys­merk­kei­nä lis­tas­sa esi­mer­kik­si ruo­ka- ja ener­giao­ma­va­rai­suu­den tee­mat. Toi­saal­ta näis­sä tee­mois­sa pii­lee val­ta­vas­ti poten­ti­aa­lia poh­joi­sen Suo­men kasvuun.Tan­na kul­ta­kuu­mees­sa: Nuo­ret mie­het läh­ti länteen

Tan­na-yhtye jul­kai­see uut­ta musiik­kia per­jan­tai­na 10.2. kaik­kiin suo­ra­tois­to­pal­ve­lui­hin. Kysees­sä on yhtyeel­tä jo kol­mas single-jul­kai­su rei­lun puo­len vuo­den sisään. “Nuo­ret Mie­het Läh­ti Län­teen” on tart­tu­va, vauh­di­kas tari­na rakas­tu­mi­sen ja innos­tu­mi­sen huu­mas­ta, jol­loin ihmis­tä eivät voi mit­kään voi­mat pidätellä. 

– Kap­pa­lees­sa tun­net­ta ver­ra­taan vähin­tään­kin van­haan kun­non kul­ta­kuu­mee­seen, kuvai­lee Tan­nan keu­la­hah­mo Tapa­ni Tik­ka­nen.Penk­ka­rit ja tans­sit – onko siis kevät!

Ran­ta­poh­jas­ta 25.1.1973: Pap­pi oli saa­pu­nut erää­seen taloon kas­ta­maan las­ta. Papin kysyes­sä lap­sen syn­ty­mä­ai­kaa isän­tä tuu­ma­si: “Se syn­tyi sil­loin, kun tuo naa­pu­rin isän­tä lait­toi made­kouk­ku­ja tuon­ne kos­ken­nis­kaan.” “Kyl­lä­hän se syn­tyi sil­loin”, sanoi emän­tä, “kun aurin­ko pais­toi tuon lato­räh­jän takaa.” Her­man­ni, Ii