Oulun uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä: Teh­dään yhdes­sä hyvää työtä

Oulun kaupunginvaltuusto kokoontuu edelleen Oulun kaupunginteatterin Pikisalissa, sillä kaupungintalo on remontissa. Kuva on kokouksen videotallenteesta. Lähetyksellä on verkon välityksellä yli 800 katsojaa.

Sep­po Mää­tän pes­ti Oulun uute­na kau­pun­gin­joh­ta­ja­na alkoi tii­viil­lä ja vauh­dik­kaal­la ohjel­mal­la maanantaina.

– Olo on kuin eka­luok­ka­lai­sel­la ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä. Päi­vä on ollut antoi­sa ja samal­la vauh­di­kas, luon­neh­ti Määt­tä tun­nel­mi­aan esit­täy­tyes­sään kau­pun­gin­val­tuu­te­tuil­le illan kokouk­sen alkajaisiksi.

Odo­tan innol­la tule­vaa, sanoi Sep­po Määttä.

Hänen miel­tään ovat läm­mit­tä­neet suu­res­ti vies­tit ja posi­tii­vi­nen kan­nus­tus, jol­la hänet on toi­vo­tet­tu ter­ve­tul­leek­si Ouluun.

Määt­tä ker­toi aloit­ta­van­sa teh­tä­väs­sään asen­teel­la, että Oulus­sa on posi­tii­vi­set mah­dol­li­suu­det kehit­tyä ja kas­vaa, kun teh­dään yhdes­sä hyvää työ­tä. Hän ker­toi usko­van­sa enem­män duo­hin ja trioi­hin kuin sooloiluun.

– Kun on hyviä tii­me­jä lii­ken­tees­sä ja hyvä mei­ni­ki, saa­daan poru­kal­la yhdes­sä hyviä asioi­ta aikaan. Odo­tan innol­la tule­via viik­ko­ja ja kuu­kausia voi­dak­se­ni antaa oman panok­se­ni ja osaa­mi­se­ni Oulun hyväksi.

Määt­tä aikoo pikim­mi­ten tava­ta ja kes­kus­tel­la kaik­kien val­tuus­to­ryh­mien kans­sa. Hän pitää itse­ään hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä­nä ihmisenä.

– En ole tul­lut tän­ne raken­ta­maan itsel­le­ni isoa egoa. Koen, että olem­me kaik­ki yhdes­sä töis­sä oulu­lais­ten hyväk­si, ja se on hyvä lähtökohta.

Päi­vän aika­na kau­pun­gin­joh­ta­ja oli saa­nut kuul­la ja kes­kus­tel­la Oulun yli­opis­ton visiois­ta ja tutus­tua drone-toimintaan.

Jo aiem­min tie­toon tul­leet uuti­set Nokian ja Sto­ra Enson inves­toin­neis­ta kau­pun­kiin ker­to­vat Mää­tän mukaan vies­tiä sii­tä, että Oulu on hyvä paik­ka har­joit­taa yri­tys­toi­min­taa ja tähän tavoit­tee­seen täh­dä­tään tulevaisuudessakin.

Val­tuus­to hyväk­syi kau­pun­gin ja Sep­po Mää­tän väli­sen kau­pun­gin­joh­ta­ja­so­pi­muk­sen. Määt­tä toi­mii vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na huh­ti­kuun alkuun saak­ka, mis­tä läh­tien vir­ka­suh­de jat­kuu kuusi­vuo­tis­kau­den 31.3.2029 saak­ka. Sopi­muk­sen mukaan kau­pun­gin­joh­ta­jan kuu­kausi­palk­ka on 14 000 euroa.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja toi­mii kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esit­te­li­jä­nä, joh­taa asioi­den val­mis­te­lua, hal­lin­toa ja talout­ta hen­ki­lös­tö­or­ga­ni­saa­tion kans­sa. Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja joh­taa poliit­tis­ta yhteistyötä.

Nii­ni­kään uusim­piin joh­ta­viin viran­hal­ti­joi­hin lukeu­tu­va hen­ki­lös­tö­joh­ta­ja Tuo­mas Halo­nen vas­ta­si val­tuus­ton kyse­ly­tun­nil­la vih­rei­den kysy­myk­seen miten Oulu on varau­tu­nut kau­pun­gin hen­ki­lös­tön elä­köi­ty­mi­seen, työ­voi­man saa­mi­seen ja riittävyyteen.

Halo­sen mukaan tilan­tee­seen pyri­tään varau­tu­maan, mut­ta ongel­ma on maan­laa­jui­nen, eikä tiet­tyi­hin teh­tä­viin tul­la saa­maan riit­tä­väs­ti vaki­tuis­ta päte­vää hen­ki­lö­kun­taa, vaik­ka palk­ka­kin tuplat­tai­siin. Rat­kai­suk­si ei löy­dy mitään yksit­täis­tä avain­ta, vaan tar­vi­taan useam­pia toi­mia. Nii­tä ovat kau­pun­gin veto- ja pito­voi­man kehit­tä­mi­sen ohel­la enna­koi­dut rek­ry­toi­men­pi­teet sekä vai­kut­ta­mi­nen opis­ke­lu­paik­ko­jen lisää­mi­seen. Har­joit­te­lu­paik­ko­jen tar­joa­mi­nen kat­ta­vas­ti opis­ke­li­joil­le ja har­joit­te­lus­ta saa­dut myön­tei­set koke­muk­set voi­vat myös edis­tää asiassa.

Pit­kään tape­til­la ollut AC Oulun/OTC Sta­dion Oy:n Hei­nä­pään jal­ka­pal­los­ta­dion­han­ke ete­nee. Val­tuus­to hyväk­syi ase­ma­kaa­van ja tont­ti­jaon muu­tok­sen Nuot­ta­saa­ren kau­pun­gin­osas­sa. Kysees­sä on pää­osin yksi­tyi­sel­lä rahoi­tuk­sel­la toteu­tet­ta­va han­ke, jota vii­mek­si vii­väs­tyt­ti­vät vaa­di­tut melu- ja lin­nus­to- ja lepak­ko­sel­vi­tyk­set. Tavoit­tee­na on saa­da hal­li käyt­töön 2024.

Val­tuus­tos­sa hal­li­han­ket­ta suit­su­tet­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la eikä sora­ää­niä kuu­lu­nut enää kuin varo­vai­ses­ti vasem­mis­ton Mau­no Mur­to­nie­mel­tä, jon­ka mie­les­tä hal­lin sijain­ti­paik­kaa oli­si alun­pe­rin pitä­nyt har­ki­ta parem­min melu- ja lii­ken­ne­hait­to­jen takia. Aiem­min lisää sel­vi­tyk­siä vaa­ti­nut vih­rei­den Esa Aal­to oli tyy­ty­väi­nen, kun kaik­ki tar­vit­ta­vat sel­vi­tyk­set on nyt teh­ty asian­mu­kai­ses­ti ja han­ke voi edetä.

Toi­nen lii­kun­taa ja urhei­lua edis­tä­vä pää­tös oli 3 mil­joo­nien euron lisä­mää­rä­ra­han hyväk­sy­mi­nen Rak­si­lan uima­hal­li­hank­keel­le, sil­lä vara­tut rei­lut 18 mil­joo­naa euroa ei rii­tä kus­tan­nus­ten noustua.

Eve­lii­na Les­ke­lä (kesk.) ja muut alle­kir­joit­ta­neet jät­ti­vät val­tuus­toa­loit­teen tuu­li­voi­ma­loi­den siir­to­lin­jo­jen kor­vaus­ten kun­toon saat­ta­mi­ses­ta kaa­voi­tuk­sen kei­noin. Oulun kau­pun­gin tuli­si ryh­tyä sel­vit­tä­mään mah­dol­li­suut­ta aset­taa kaa­voi­tuk­sen ja sen hyväk­sy­mi­sen ehdok­si sen, että tuu­li­voi­ma­la­hank­kee­seen ryh­ty­vä yhtiö neu­vot­te­lee siir­to­lin­jan maa­no­mis­ta­jien kans­sa vas­taa­van­kal­tai­sen kor­vaus­ta­son, kuin mikä var­si­nai­sel­la tuu­li­voi­ma­puis­toa­lu­eel­la on.

Mer­ja Rasin­kan­kaan loik­kaus perus­suo­ma­lai­siin muut­taa val­tuus­ton voimasuhteita

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Mer­ja Rasin­kan­gas (kesk.) ilmoit­ti maa­nan­tai­na vaih­ta­van­sa kes­kus­ta­puo­lu­ees­ta perus­suo­ma­lai­siin. Puo­lue­vaih­dos tuo muu­tok­sia myös kau­pun­gin­val­tuus­ton voi­ma­suh­tei­siin. Val­tuus­tos­sa suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si nousee kokoo­mus 15 edus­ta­jal­la kes­kus­tan val­tuu­tet­tu­jen mää­rä tipah­taes­sa 14:ään. Perus­suo­ma­lai­set nousee val­tuus­ton kol­man­nek­si suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 10 edustajalla.

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa vasem­mis­to­lii­tol­la, vih­reil­lä ja SDP:llä on kul­la­kin 9 val­tuu­tet­tua. Kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nyt:illä on molem­mil­la yksi valtuutettu.

Mer­ja Rasin­kan­gas ker­too teh­neen­sä pää­tök­sen vaih­taa puo­luet­ta pit­kän har­kin­nan jäl­keen, sil­lä hän halu­aa olla muka­na tule­vis­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ja pyr­kiä kan­san­edus­ta­jak­si. Hän­tä ei kel­puu­tet­tu kes­kus­tan edus­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­lis­tal­le, min­kä hän koki epä­oi­keu­den­mu­kai­sek­si päätökseksi.

Rasin­kan­gas työs­ken­te­lee kou­lu­po­lii­si­na ja hänet valit­tiin vaa­leis­sa myös kes­kus­tan ehdok­kaa­na jäse­nek­si Poh­teen aluevaltuustoon.

– Puo­lu­een­vaih­dos­ta huo­li­mat­ta arvo­ni ovat edel­leen samat. Perus­suo­ma­lais­ten poliit­ti­set ohjel­mat, kos­kien minul­le tär­kei­den aihei­den kuten tur­val­li­suu­den ja hyvin­voin­nin aluei­ta, koh­taa­vat omat arvo­ni unoh­ta­mat­ta maa­seu­dun elin­voi­maa ja kylä­kou­lu­jen tär­keyt­tä, sum­maa Rasin­kan­gas lähet­tä­mäs­sään tiedotteessa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.