Ennal­taeh­käi­se­vää työ­tä lähel­lä ihmisiä

Iin ter­veys­a­se­man pihal­la vii­pyy tämän ja seu­raa­van vii­kon ajan OYSin liik­ku­va sil­mä­tut­ki­musyk­sik­kö Sil­mo. Sil­män­poh­ja­ku­vauk­seen Sil­mo-vau­nuun on kut­sut­tu noin 300 Iin ja Kui­va­nie­men dia­bee­tik­koa Iis­tä, Kui­va­nie­mel­tä ja lähialueilta.

Lue lisää

Uuden jäte­huol­to­mää­räyk­set astui­vat voi­maan, mikä muuttuu?

Uudet seu­dul­li­sen jäte­huol­to­mää­räyk­set tuli­vat voi­maan vuo­den 2023 alus­ta Oulus­sa, Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa, Lumi­joel­la ja Pudasjärvellä.

Oleel­li­nen muu­tos uudis­tuk­ses­sa on, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys tai vaih­toeh­toi­ses­ti kom­pos­toin­ti kiin­teis­töl­lä tulee oma­ko­tia­su­jan vel­vol­li­suu­dek­si hei­nä­kuus­sa 2024. Myös muo­vin­ke­räyk­seen tulee muu­tok­sia, kiteyt­tää pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ilo­na Sup­pa­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.


Yli­kii­min­gin valo­kui­tu­ver­kon I‑vaihe val­mis­tuu tämän vuo­den aikana

Kai­ran Kui­tu Oy:n valo­kui­tu­ver­kon raken­ta­mi­sen I‑vaiheen maan­ra­ken­nus­työt vii­meis­tel­tiin jou­lu­kuun alus­sa Pudas­jär­vel­tä Yli­kii­min­gin kes­kus­taan kul­ke­val­la alu­eel­la, Vesa­las­sa sekä osin Vep­sän ja Juo­pu­lin suun­nal­la. Tele­tek­nis­ten töi­den osal­ta lop­pu­vuon­na teh­tiin loput maan­va­rai­set jat­kok­set ja jat­ket­tiin jako­kaap­pien hit­sauk­sia. Samoin tele­ti­lan osal­ta asen­net­tiin lai­te­kaa­pit pai­kal­leen ja pää­tel­tiin maa­kaa­pe­lit paneeleihin. 


Hau­ki­pu­taan vir­kis­tys­rei­til­le hae­taan vauhtia

Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää kevään aika­na jo pit­kään vireil­lä olleen Hau­ki­pu­taan Joki­ran­nan vir­kis­tys­rei­tin toteut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Pian puo­len­kym­men­tä vuot­ta sit­ten esi­tel­tiin suun­ni­tel­maa rei­tis­tä, joka alkai­si kirk­ko­ran­nas­ta ja jat­kui­si sil­lan alit­se joki­tör­mää myö­täil­len kes­kusur­hei­lu­ken­tän ran­taan. Maa­no­mis­tuk­sel­li­sis­ta syis­tä joh­tuen han­ke on seisahtunut.

Toi­se­na vaih­toeh­to­na tämän ohes­sa sel­vi­te­tään vir­kis­tys­po­lun lin­jaa­mis­ta vas­tak­kai­seen suun­taan kirk­ko­ran­nas­ta joki­suul­le ja merel­le päin. Täl­lä­kin osuu­del­la maa­no­mis­tus voi tuo­da haas­tei­ta ja mut­kia matkaan.


Sydän­tur­val­li­suut­ta pitäi­si kehit­tää suun­ni­tel­mal­li­ses­ti – Iil­lä ja Oulul­la run­saas­ti paran­net­ta­vaa sydänturvallisuudessa

Sydän­lii­ton Sydän­tur­val­li­nen Suo­mi ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa Suo­men kun­nat ja hyvin­voin­tia­lu­eet on lai­tet­tu parem­muus­jär­jes­tyk­seen varau­tu­mi­ses­sa sydän­py­säh­dys­ti­lan­tei­siin. Nyt Sydän­liit­to on koon­nut tie­toa vuo­den 2022 par­hai­ten sydän­tur­val­li­suu­den taso­aan paran­ta­neis­ta kun­nis­ta ja rank­ka­si kovim­mat nousi­jat ja laskijat. Soke­ria vähen­ne­tään väli­pa­lois­ta ja jälkiruoista

Oulun kau­pun­ki käyn­nis­tää hel­mi­kuun lopul­la Soke­ri ‑20% ‑hank­keen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on edis­tää ter­veyt­tä vähen­tä­mäl­lä las­ten ja nuor­ten lii­al­lis­ta soke­rin­saan­tia. Oulun kau­pun­ki sitou­tuu vähen­tä­mään var­hais­kas­va­tuk­sen ja perus­o­pe­tuk­sen väli­pa­lois­ta ja jäl­ki­ruois­ta lisä­tyn soke­rin mää­rää 20% nykyi­seen tasoon nähden.Vaa­li­kam­pan­jois­sa esil­lä isot asiat

Kai­voin­pa esiin Ran­ta­poh­jan vuo­si­ker­ran vuo­del­ta 2019. Suo­mes­sa käy­tiin sil­loin vii­mek­si edus­kun­ta­vaa­lit. Taka­na oli Sipi­län hal­li­tuk­sen kausi. Kes­kus­ta oli voit­ta­nut vaa­lit vuon­na 2015. Hal­li­tus oli kes­kit­ty­nyt maan talou­den kun­toon saa­mi­seen. Kehi­tys oli ollut talous­mie­les­sä hyvää, mut­ta eivät­hän sii­hen kaik­ki tie­ten­kään olleet tyytyväisiä.