Olha­van kou­lu­asian rat­kai­se­mi­sek­si esi­te­tään sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä –Ete­ne­mi­ses­sä kol­me vaihtoehtoa

Olha­van kou­lu­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä esi­te­tään teh­tä­väk­si sel­vi­tys. Sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä esit­tää Iin kun­nan ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri tänään kokoon­tu­val­le ope­­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nal­le. Lukkari…


Con­lo­gin mil­joo­na­kaup­pa tuo uusia työ­paik­ko­ja Ylikiiminkiin

Puo­lus­tus­voi­mat tila­si yli­kii­min­ki­läi­sel­tä eri­kois­kont­tien ja ‑ajo­neu­vo­jen kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­neel­ta Con­log Oy:ltä 39,1 mil­joo­nan arvos­ta kont­ti­poh­jai­sia lai­te­suo­jia käyt­töön­sä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Moi­sion mukaan kaup­pa käyn­nis­ti Con­lo­gil­la välit­tö­mäs­ti rek­ry­toin­tien pohdinnan.


Hir­ven­hauk­ku­ko­keet Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ran ken­nel­jaos­to jär­jes­ti ylei­set hir­ven­hauk­ku­ko­keet jou­lu­kuun aluk­si. Kokeen kes­kus­paik­ka­na toi­mi Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä Vep­sän kou­lu. Voit­toon hauk­kui Jou­ko Leskelän…


Syk­syn yli­op­pi­laat juhlivat

Syk­syn yli­op­pi­lai­ta juh­lit­tiin vii­kon­vaih­tees­sa. Iin lukion reh­to­ri Tuo­mas Kul­ha tote­si kou­lun­sa yli­op­pi­las­juh­lis­sa, että samal­la kun juh­lim­me Suo­men itse­näi­syyt­tä, voim­me juhlia…

Heik­ki Sep­pä­lä itse­näi­syys­juh­las­sa Hau­ki­pu­taal­la: Pie­nen maan voi­ma on yhteistyössä

105-vuo­tias­ta Suo­mea juh­lis­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­la perin­tei­ses­ti, mut­ta nyt juh­las­sa oli eri­tyis­tä mer­ki­tys­tä ja syvyyt­tä. Venä­jän hyök­käys­so­ta Ukrai­naan on osoit­ta­nut, että itse­näi­syys ei ole itsestäänselvyys.

Juh­la­pu­heen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tys­sä juh­las­sa pitä­nyt kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä sanoi, että pie­nen maan voi­ma on yhteis­työs­sä. Tal­vi­so­dan hen­keä tar­vi­taan tule­vis­sa­kin koitoksissa.


Perin­ne­jou­lun tunnelmaa

Tirin­ky­lä­läi­sen San­na Hai­puk­sen Jou­lu­puo­ti wan­ha rii­hi ava­si oven­sa ensi ker­taa vii­me jou­lun alla. Sen jäl­keen on tapah­tu­nut pal­jon, jou­lu­puo­ti on löy­tä­nyt asia­kas­kun­tan­sa ja ollut auki kesäl­lä­kin. Hai­pus on perus­ta­nut toi­mi­ni­men, ja hän uskoo, että tule­vai­suu­des­sa rii­hi työl­lis­tää hän­tä yhä enemmän.