Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin Vuo­den Liik­ku­va­na oppilaitoksena

Hau­ki­pu­taan lukio pal­kit­tiin tiis­tai­na val­ta­kun­nal­li­sel­la Liik­ku­vat-pal­kin­nol­la. Tun­nus­tuk­sen myön­si Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö yhteis­työs­sä Ope­tus­hal­li­tuk­sen kans­sa. Liik­ku­vat-pal­kin­not myön­ne­tään esi­mer­kil­li­ses­tä työs­tä las­ten ja nuor­ten liik­ku­mi­sen edistämisessä. 


Nuo­ret ja senio­rit koh­ta­si­vat Jää­lin kappelilla

Jää­lin kou­lun 7D ja 7C ‑luok­kien oppi­laat vie­rai­li­vat suku­pol­vi­ruo­kai­lus­sa Jää­lin kap­pe­lil­la. Tapah­tu­maan osal­lis­tui oppi­lai­den lisäk­si senio­rei­ta Elä­ke­lii­ton Kii­min­gin yhdis­tyk­ses­tä. Vas­taa­via tapah­tu­mia jär­jes­te­tään vie­lä muil­le­kin 7‑luokkalaisille.


Nyt on jou­lua ilmassa

Ran­ta­poh­jas­ta 13.12.1973: Vii­me sotien aikaan lop­pui­vat isois­ta per­heis­tä vuo­de­vaat­teet. Eräs pik­ku poi­ka sanoi äidil­leen aamul­la kat­sel­len risais­ta peit­to­aan, että kyl­lä sinä sai­sit tämän jo myy­dä, johon äiti vas­ta­si, että kenen luu­let sen osta­van. Poi­ka sanoi kui­ten­kin ter­hak­kaas­ti, että lai­ta pak­ko­huu­to­kaup­paan, niin pak­ko­han se on jon­kun huu­taa! H.S. Haukipudas


Iin Vuo­den Yrit­tä­jä on Hius­huo­ne Lumo

Iin Yrit­tä­jät pal­kit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan Vuo­den Yrit­tä­jän, joka tänä vuon­na on kah­den nai­sen pyö­rit­tä­mä Hius­huo­ne Lumo. Äiti Mer­ja Pako­nen ja tytär San­na Pako­nen toi­mi­vat Iin kes­kus­tas­sa osoit­tees­sa Kirk­ko­tie 1, mis­sä kam­paa­mon tilat ovat olleet vuo­des­ta 2014. San­nan aloit­taes­sa yrit­tä­jä­nä vuon­na 2013 kam­paa­mo toi­mi vie­lä Kaup­pi­las­sa, mis­sä Mer­jan per­he tuol­loin myös asui.


Finn­Pro­fi­les Oy juh­li sili­ko­ni­tuo­tan­non avajaisia

Finn­Pro­fi­les Oy:n sili­ko­ni­muot­ti­tuo­tan­to käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti vii­me vii­kol­la, kun Mic­ro­po­lik­ses­sa sijait­se­vat tuo­tan­to­ti­lat vihit­tiin käyt­töön. Avauk­sen suo­rit­ti­vat Finn­Pro­fi­le­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Mäki-Lah­na ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.


Har­taus: Adven­tin valo

Sun­nun­tai­na alkaa jou­lun odo­tus. Kir­kois­sa kokoon­num­me lau­la­maan Hoo­sian­na, Daa­vi­din Poi­ka. Pelas­ta, auta, Daa­vi­din Poi­ka. Olem­me siis ensim­mäi­sen advent­ti­kynt­ti­län lie­kin äärel­lä. Liek­ki syt­tyy hämä­rään aamuun luo­den valoa ympä­ril­leen. Kol­me muu­ta kynt­ti­lää odot­ta­vat val­koi­se­na vie­rel­lä: koh­ta valo laa­je­nee jokai­seen niistä.


Päät­tä­jäl­tä: Ennal­lis­ta­mi­nen uhkaa maaseutuelinkeinoja

Met­sät ovat useim­mil­le meis­tä tär­kei­tä latau­tu­mi­sen ja ren­tou­tu­mi­sen paik­ko­ja. Luon­nos­sa liik­ku­mi­nen, met­säs­tys, kalas­tus, mar­jas­tus ja sie­nes­tys ovat lähes jokai­sen poh­joi­sen ihmi­sen ajan­viet­to­ta­po­ja. ”Hal­ko­ho­lis­te­ja” löy­tyy mones­ta per­hees­tä – met­sien hoi­ta­mi­nen on poh­joi­sen väel­le luon­tai­nen harrastus. 


Vep­sän­ky­län mar­ras­mark­ki­noil­la ennätysyleisö

Ovi kävi tihe­ään, kun lau­an­tai­na 19.11. vie­tet­tiin Vep­sän­ky­län perin­tei­siä mar­ras­mark­ki­noi­ta. Tapah­tu­man jär­jes­ti Vep­sän­ky­lä­läi­set ry., ja tapah­tu­ma­paik­ka­na oli van­ha Vep­sän kou­lu, joka toi­mii nykyi­sin kylätalona. 


Teks­ta­rit

Vesi­Ja­tu­lin moni­toi­mial­taas­sa on ollut vii­me aikoi­na hie­no­ja vedes­sä säih­ky­viä tun­nel­ma­va­lo­ko­kei­lu­ja pimeis­sä syy­saa­muis­sa vir­tu­aa­li­ve­si­jum­pis­sa ja nii­den ympä­ril­lä! Upeat altaan sisäl­lä ole­vat, väre­jä ja sävy­jä vaih­ta­vat “vesi­va­lot” luo­vat rau­hal­li­sen kau­niin tun­nel­man aamuun hämär­re­tys­sä tilas­sa. Ne ovat erit­täin suo­sit­tu­ja käyt­tä­jien kes­kuu­des­sa. Toi­veis­sa var­maan­kin oli­si kysy­mys, voi­si­ko tun­nel­ma­va­lo­jen käyt­töä laa­jen­taa pimei­siin aamui­hin pidem­mäl­le­kin aika­vä­lil­le ja siten useam­pien käyt­tä­jien iloksi?