Finn­Pro­fi­les Oy juh­li sili­ko­ni­tuo­tan­non avajaisia

Silikonimuottituotteiden tuotanto uuden tehtaan tiloissa käynnistyy kahden ruiskupuristimen ja yhden muottipuristimen voimin. Avajaisiin osallistuneet saivat tutustua laitteisiin. Kuva: Tuomas Porkkala/FinprofilesSilikonimuottituotteiden tuotanto uuden tehtaan tiloissa käynnistyy kahden ruiskupuristimen ja yhden muottipuristimen voimin. Avajaisiin osallistuneet saivat tutustua laitteisiin. Kuva: Tuomas Porkkala/Finprofiles

Finn­Pro­fi­les Oy:n sili­ko­ni­muot­ti­tuo­tan­to käyn­nis­tyi viral­li­ses­ti vii­me vii­kol­la, kun Mic­ro­po­lik­ses­sa sijait­se­vat tuo­tan­to­ti­lat vihit­tiin käyt­töön. Avauk­sen suo­rit­ti­vat Finn­Pro­fi­le­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Mäki-Lah­na ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen.

Finn­Pro­fi­les Oy on koti­mai­nen tiiviste‑, eris­te- ja muot­ti­tuo­te­val­mis­ta­ja, jon­ka teh­taat sijait­se­vat Sas­ta­ma­las­sa ja Iis­sä, ja joka val­mis­taa tii­vis­tei­tä sekä eris­tei­tä usei­den eri teol­li­suu­de­na­lo­jen käyt­töön. Iis­sä yri­tyk­sel­lä on jo entuu­des­taan toi­mi­ti­lat Liek­sen­tiel­lä sekä Kaup­pa­tiel­lä. Finn­Pro­fi­les on inves­toi­nut voi­mak­kaas­ti sili­ko­ni­muot­ti­tuot­tei­den tuo­tan­toon, ja Mic­ro­po­lik­sen uudes­sa yksi­kös­sä sili­ko­ni­tuot­tei­ta val­mis­tuu kah­den ruis­ku­pu­ris­ti­men sekä yhden muot­ti­pu­ris­ti­men voimin.

Finn­Pro­fi­le­sin toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Mäki-Lah­na ker­too yri­tyk­sen kas­vun olleen voi­ma­kas­ta vii­mei­sim­män vuo­si­kym­me­nen aika­na, ja kas­vu jat­kuu edelleen.

– Vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den aika­na yri­tyk­sen hen­ki­lös­tön mää­rä on tuplaan­tu­nut, ja täl­lä het­kel­lä Finn­Pro­fi­les työl­lis­tää Iis­sä noin kol­me­kym­men­tä hen­keä, jois­ta suu­rin osa myös on iiläisiä.

Iis­sä val­mis­te­tuis­ta tuot­teis­ta suun­nil­leen puo­let menee vien­tiin, ja suu­rin vien­ti­sek­to­ri on rai­de­teol­li­suus. Toi­mi­tus­joh­ta­ja tote­aa alan ole­van var­sin eri­kois­tu­nut, ja työ vaa­tii pal­jon sel­lais­ta tek­nis­tä osaa­mis­ta, jota ei suo­raan esi­mer­kik­si amma­til­li­ses­sa kou­lu­tuk­ses­sa opi­ta. Mäki-Lah­na kiit­tää­kin hen­ki­lös­töä sitou­tu­nei­suu­des­ta sekä hyväs­tä tiimityöskentelystä.

– Tähän asti työn­te­ki­jöi­tä on löy­ty­nyt hyvin, mut­ta työ­voi­man saa­ta­vuus näyt­tää tule­van haas­ta­vam­mak­si. Rek­ry­toin­nis­sa etusi­jal­la on asen­ne työ­hön, kou­lu­tus hoi­tuu kyl­lä työpaikalla.

Mic­ro­po­lik­sen tiloi­hin Finn­Pro­fi­le­sin ohja­si puh­das­ti­lo­jen tar­ve. Tilat piti myös löy­tää var­sin nopeas­ti inves­toin­ti­pää­tök­sen syn­ty­mi­sen jälkeen.

– Pie­niä muu­tok­sia tiloi­hin tar­vit­tiin, mut­ta aika­tau­lu piti hyvin.

Mäki-Lah­nan mukaan toi­mi­ti­la onkin Iis­tä löy­ty­nyt hel­pos­ti, ja yhteis­työ Iin kun­nan kans­sa on ollut suju­vaa. Mic­ro­po­lik­sen tilois­sa käyn­nis­ty­nyt tuo­tan­to tuo yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taan myös yhden tuki­ja­lan lisää sekä laa­jen­taa pal­ve­lu­kon­sep­tia ja luo kil­pai­lue­tua vientiin.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.