Met­sä­alan ammat­ti­lai­nen jää unel­ma­työs­tään eläkkeelle

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Oulun seu­dun Yli­kii­min­gin toi­mis­tol­la kah­vi­tel­tiin tors­tai­na pit­kä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän Juha­ni Heik­ki­sen eläk­keel­le jää­mis­tä. Mie­hel­le tuli täy­teen 42,5 vuot­ta saman työnantajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Joku Pai­kal­li­nen pala­si tans­si­maan Iihin

Rei­lu vuo­si sit­ten Iis­sä val­mis­te­lu­vai­hees­sa näh­ty nyky­tans­si­teos nimel­tä Joku Pai­kal­li­nen saa ensi-iltan­­sa lau­an­tai­na Iis­sä.  Esi­tyk­sen tuo Iihin Lon­don Con­tem­po­ra­ry Dance Schoolista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys juh­li pyö­rei­tä vuosia

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys ry:n perus­ta­mis­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin ja ensim­mäi­nen kokous pidet­tiin jou­lu­kuus­sa 1990. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ji­na oli­vat Aar­ne Pel­ko­nen, Rai­li Sipo­la ja Ahti Kaik­ko­nen. Nyt 32 vuot­ta myö­hem­min yhdis­tys juh­li koro­nan vuok­si paril­la vuo­del­la siir­ty­nei­tä 30-vuo­tis­juh­li­aan pik­ku­jou­lui­sis­sa ja musii­kil­li­sis­sa tun­nel­mis­sa Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 


Kome­di­aa, raja­var­tioin­tia­ja säh­kön­sääs­töä – Tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Mat­ti Pat­ro­nen teki vas­ti­kään elokuvadebyyttinsä

Tie­sit­kö tämän hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta stand up ‑koo­mi­kos­ta? Mat­ti Pat­ro­nen on syn­ty­nyt Lap­peen­ran­nas­sa ja viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ison ker­ros­ta­lon läm­pi­mäs­sä yhtei­sös­sä pela­ten jää­kiek­koa, jal­ka­pal­loa, kym­men­tä tik­kua lau­dal­la ja kir­kon­rot­taa. Pat­ro­nen on perus­kou­luiäs­sä uinut kil­paa ja har­ras­ta­nut tai­kuut­ta. Vai­mon­sa hän löy­si vii­me vuo­si­tu­han­nen vii­mei­se­nä vuo­te­na legen­daa­ri­ses­ta Napakymppi-ohjelmasta.Yri­tys­ten polt­toai­ne­tu­kea voi hakea mar­ras­kuun ajan

Val­tio­kont­to­ris­sa on ollut kah­den vii­kon ajan käyn­nis­sä polt­toai­ne­tuen hakuai­ka. Polt­toai­ne­tu­ki koos­tuu kul­je­tus­yri­tyk­sil­le mak­set­ta­vas­ta kul­je­tus­tues­ta ja työ­ko­ney­ri­tyk­sil­le mak­set­ta­vas­ta polt­to­öl­jy­tues­ta, joi­ta hae­taan samal­la hake­muk­sel­la Val­tio­kont­to­rin säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Tuki kom­pen­soi hel­mi­kuus­sa 2022 alka­nut­ta äkil­lis­tä polt­to­nes­tei­den hin­nan nousua, joka alkoi Venä­jän hyö­kät­tyä Ukrainaan.Syk­syn saa­lis 135 karhua

Loka­kuun lopus­sa päät­ty­neel­lä kar­hun­met­säs­tys­kau­del­la saa­tiin saa­liik­si koko maas­sa yhteen­sä 135 kar­hua, ker­too Suo­men riis­ta­kes­kus. Yhdek­säs­tä poik­keus­lu­pa­pää­tök­ses­tä vali­tet­tiin ja hal­lin­to-oikeu­det aset­ti­vat luvat täytäntöönpanokieltoon. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kris­tuk­sen kunin­kuu­den sunnuntai

Tule­va­na sun­nun­tai­na alkaa kirk­ko­vuo­den päät­tä­vä viik­ko ja vie­täm­me Kris­tuk­sen kunin­kuu­den sun­nun­tai­ta. Nimi viit­taa Kris­tuk­sel­le annet­tuun val­taan ihmis­ten kes­kel­lä ja hänen val­ta­kun­nas­saan. Raa­ma­tun mukaan Juma­la antoi Pojal­leen Jee­suk­sel­le kai­ken val­lan: ”Isä rakas­taa Poi­kaa ja on anta­nut kai­ken hänen valtaansa”(Joh.3:35). Kas­te- ja lähe­tys­käs­ky­kin alkaa Jee­suk­sen sanoil­la ”minul­le on annet­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan päällä”. 


Päät­tä­jäl­tä: Hei sinä, kes­tä­vän elin­voi­man asiantuntija

Kam­paus kun­toon koti­ky­län luo­tet­ta­van ja lem­peän kam­paa­jan käsis­sä, lusi­kal­li­nen lähi­seu­dun huna­jaa ilta­tee­hen kurk­ku­ki­pua hel­lit­tä­mään, nis­ka­ju­mit kuriin tutul­la hie­ro­jay­rit­tä­jäl­lä, pal­ju vuo­kral­le pik­ku­jou­lui­hin tuo­reel­ta pai­kal­li­sel­ta yrit­tä­jäl­tä ja koti­ky­län muusi­kon jou­lu­kon­ser­tin päi­vä­mää­rä kalenteriin.