Joku Pai­kal­li­nen pala­si tans­si­maan Iihin

Rei­lu vuo­si sit­ten Iis­sä val­mis­te­lu­vai­hees­sa näh­ty nyky­tans­si­teos nimel­tä Joku Pai­kal­li­nen saa ensi-iltan­­sa lau­an­tai­na Iis­sä.  Esi­tyk­sen tuo Iihin Lon­don Con­tem­po­ra­ry Dance Schoolista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys juh­li pyö­rei­tä vuosia

Kii­min­kien Sydä­nyh­dis­tys ry:n perus­ta­mis­so­pi­mus alle­kir­joi­tet­tiin ja ensim­mäi­nen kokous pidet­tiin jou­lu­kuus­sa 1990. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­ji­na oli­vat Aar­ne Pel­ko­nen, Rai­li Sipo­la ja Ahti Kaik­ko­nen. Nyt 32 vuot­ta myö­hem­min yhdis­tys juh­li koro­nan vuok­si paril­la vuo­del­la siir­ty­nei­tä 30-vuo­tis­juh­li­aan pik­ku­jou­lui­sis­sa ja musii­kil­li­sis­sa tun­nel­mis­sa Hut­tu­ky­län nuorisoseuralla. 


Kome­di­aa, raja­var­tioin­tia­ja säh­kön­sääs­töä – Tänään 50 vuot­ta täyt­tä­vä Mat­ti Pat­ro­nen teki vas­ti­kään elokuvadebyyttinsä

Tie­sit­kö tämän hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta stand up ‑koo­mi­kos­ta? Mat­ti Pat­ro­nen on syn­ty­nyt Lap­peen­ran­nas­sa ja viet­tä­nyt lap­suu­ten­sa ison ker­ros­ta­lon läm­pi­mäs­sä yhtei­sös­sä pela­ten jää­kiek­koa, jal­ka­pal­loa, kym­men­tä tik­kua lau­dal­la ja kir­kon­rot­taa. Pat­ro­nen on perus­kou­luiäs­sä uinut kil­paa ja har­ras­ta­nut tai­kuut­ta. Vai­mon­sa hän löy­si vii­me vuo­si­tu­han­nen vii­mei­se­nä vuo­te­na legen­daa­ri­ses­ta Napakymppi-ohjelmasta.


Met­sä­alan ammat­ti­lai­nen jää unel­ma­työs­tään eläkkeelle

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Oulun seu­dun Yli­kii­min­gin toi­mis­tol­la kah­vi­tel­tiin tors­tai­na pit­kä­ai­kai­sen työn­te­ki­jän Juha­ni Heik­ki­sen eläk­keel­le jää­mis­tä. Mie­hel­le tuli täy­teen 42,5 vuot­ta saman työnantajan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLas­ten ja nuor­ten hyvin­voin­ti askar­rut­taa vanhempia

Kym­me­net iiläis­las­ten ja ‑nuor­ten van­hem­mat kokoon­tui­vat vii­me vii­kol­la Van­hem­pain­foo­ru­miin kes­kus­te­le­maan ja poh­ti­maan, mitä oman alu­een lap­sil­le ja nuo­ril­le kuu­luu, ja mitä van­hem­mat, opet­ta­jat ja muut las­ten ja nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät aikui­set voi­si­vat hei­dän hyvin­voin­tin­sa hyväk­si tehdä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­ta­pii­ri oli kool­la Kempeleessä

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puheen­joh­ta­jis­to uusiu­tui toi­sen vara­pu­heen­joh­ta­jan osal­ta Kem­pe­lees­sä per­jan­tai­na pide­tys­sä pii­rin syys­ko­kouk­ses­sa. Vuo­den 2023 puheen­joh­ta­jis­ton muo­dos­ta­vat puheen­joh­ta­ja Mar­jut Leh­to­nen sekä vara­pu­heen­joh­ta­jat Mat­ti Heik­ki­lä ja Joel Tas­ki­la. Tas­ki­la on puheen­joh­ta­jis­tos­sa uusi nimi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin ABC:lle avau­tui säh­kö­au­to­jen latauspaikka

Kii­min­gin ABC:lle avau­tui vii­me vii­kol­la kak­si ABC-lataus­pis­tet­tä, jois­sa on käy­tös­sä perus­la­taus, joka on tehol­taan 22 kW. Lataus­pai­kat sijait­se­vat pysä­köin­tia­lu­eel­la lähel­lä kier­rä­tys­pis­tei­tä, ja niis­sä lataa­mi­nen mak­saa täl­lä het­kel­lä 25 sent­tiä kilowattitunnilta.


Esko Louk­ko­la on Perus­suo­ma­lais­ten pii­rin uusi puheenjohtaja

Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan pii­ri ry. piti syys­ko­kouk­sen lau­an­tai­na Limin­gan Luon­to­kes­kuk­ses­sa. Pai­kal­la oli 78 pai­kal­li­syh­dis­tys­ten kokouse­dus­ta­jaa ja mui­ta edus­ta­jia 15 eri puo­lil­ta Poh­jois-Poh­jan­maa­ta. Kokous äänes­ti pii­ril­le uuden puheen­joh­ta­jan. Ehdok­kai­na oli­vat Esko Louk­ko­la (Kär­sä­mä­ki) ja Anna Kos­ke­la (Oulu). Puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Esko Louk­ko­la äänin 57–21. Pii­ri­hal­li­tuk­seen valit­tiin 14 jäsen­tä ja 14 hen­ki­lö­koh­tais­ta varajäsentä:

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


KD:lle lisää ehdokkaita

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun pii­ri­ko­kouk­ses­sa 12.11.2022 jul­kais­tiin lisää edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta. Aiem­min nime­tyn Mat­ti Heik­ki­sen (Oulai­nen) lisäk­si ehdok­kaik­si on nimet­ty Aske­li Lee­na (Kem­pe­le), Hurs­kai­nen Mer­ja (Oulu), Kil­pe­läi­nen Sami (Sot­ka­mo), Käh­kö­nen Jami (Suo­mus­sal­mi), Moi­la­nen Vei­jo (Kajaa­ni), Nie­mi­nen Ari-Pek­ka (Pudas­jär­vi). Lisäk­si on nimet­ty kak­si ehdo­kas­ta, jot­ka eivät halua nime­ään jul­ki vie­lä täs­sä vaiheessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus