Hau­ki­pu­taan tori val­mis­tuu loka­kuun alkupuolella

Hau­ki­pu­taan toria­lu­een perus­teel­li­nen kun­nos­tus­työ val­mis­tuu loka­kuun alku­puo­lel­la. Torin oli alun­pe­rin mää­rä olla val­mis syys­kuun lopus­sa, mut­ta ura­kan aika­na on jou­dut­tu teke­mään pie­niä muu­tos­töi­tä niin, että ne ovat vai­kut­ta­neet aika­tau­luun. Muu­toin torin uudis­tus­työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Saku Pel­to­nie­mi Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pol­ku­jen­kul­ki­jas­ta voimakuvaajaksi

Oma­ko­ti­ta­lon piha­tiel­tä on Kii­min­ki­joen ran­taan vain parin minuu­tin käve­ly­mat­ka. Yli­kii­min­ki­läi­nen Aino Kois­ti­na­ho ker­too kävel­leen­sä saman rei­tin jo aamu­tui­maan ja pulah­ta­neen­sa jokeen uimaan, vaik­ka syk­syi­set yöt ovat jo vii­lei­tä eikä vesi­kään enää läm­min­tä ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hyvin­voin­tia­lu­een suun­ni­tel­ma­luon­nos­ta voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin saakka

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan hyvin­voin­tia­lu­een sosi­aa­­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa voi kom­men­toi­da per­jan­tai­hin 30.9. saak­ka. Suun­ni­tel­ma mää­rit­tää tavoit­tei­ta, toi­min­ta­ta­po­ja ja pal­ve­lu­ver­kos­toa tule­vil­le vuo­sil­le. Suunnitelman…


Seu­ra­kun­ta tar­joi­lee ate­rioi­ta avuntarvitsijoille

Oulun seu­ra­kun­nis­sa on tar­jol­la aamu­pa­lo­ja ja ate­rioi­ta työt­tö­mil­le ja vähä­va­rai­sil­le. Ne on tar­koi­tet­tu kai­kil­le, joil­la on talou­del­li­sia ongel­mia tai jot­ka kai­paa­vat tois­ten ihmis­ten seu­raa. Ate­riat ja aamu­pa­lat ovat mak­sut­to­mia, ellei toi­sin mai­ni­ta. Ate­rioi­ta on tar­jol­la myös Ran­ta­poh­jan alueella.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausViral­lis­ta kylä­hul­luut­ta kolminkertaisesti

Val­ta­kun­nan Viral­li­nen Kylä­hul­lu Ani­ta XVI eli Ani­ta Sie­vä­nen, joka on myös Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja, sai vie­raak­seen kak­si aiem­min kysei­sel­lä tit­te­lil­lä huo­mioi­tua kyläaktiivia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­ta nime­si ehdokkaita

Yli­mää­räi­seen pii­ri­ko­kouk­seen Sii­ka­joel­le kokoon­tu­nut Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta nime­si 14 edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta. Oulun vaa­li­pii­ris­tä Kes­kus­ta aset­taa yhteen­sä 18 kan­san­edus­ta­jaa, jois­ta Kes­kus­tan Kai­nuun pii­ri on jo aikai­sem­min nimen­nyt kol­me ehdokasta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus