Perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen innos­ti Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä pääs­tiin useam­man päi­vän aika­na tutus­tu­maan Suve­ka Kymä­läi­sen joh­dol­la saven eri käyt­tö­ta­poi­hin perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kymä­läi­nen piti osal­lis­tu­jil­le kurs­se­ja savi­laas­tin ja ‑maa­lin…
Opis­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja Oulu-opis­­ton luku­vuo­den 2022–2023 kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi kes­ki­viik­ko­na 3.8. Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua ver­kos­sa tai puhe­li­mit­se opiston…Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään viikonloppuna

Kii­min­ki­päi­vät start­taa­vat per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 14 Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Sir­pa Run­tin avaus­sa­noil­la. Tuol­loin alkaa myös mark­ki­na­myyn­ti. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­päi­vään men­nes­sä alueelta…


Toni Her­ra­nen start­taa Jyväs­ky­län MM-ral­liin neli­ve­toi­sel­la Rally3 ‑autol­la

Jää­li­läi­nen 18-vuo­tias Toni Her­ra­nen val­mis­tau­tuu ensi vii­kon­lop­pu­na ajet­ta­vaan Suo­men MM-ral­liin, Sec­to Ral­ly Fin­lan­diin, kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa. Kak­sik­ko deby­toi WRC3-luo­kas­sa uudel­la neli­ve­toi­sel­la Ford Fies­ta Rally3 ‑autol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­mat­ka­tu­kea kan­nat­taa hakea ajoissa

Kela muis­tut­taa, että kou­lu­mat­ka­tu­ki täy­tyy hakea joka luku­vuo­dek­si. Kela myön­tää kou­lu­mat­ka­tu­kea toi­sen asteen oppi­lai­tok­ses­sa eli esi­mer­kik­si lukios­sa tai amma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa opis­ke­le­vil­le. Jot­ta vält­tyy mah­dol­li­sel­ta ruuh­kal­ta, kan­nat­taa hake­mus toi­mit­taa omaan oppi­lai­tok­seen hyvis­sä ajoin ennen syys­lu­ku­kau­den alkua.


Luke­mi­nen palkitsee

Onko ole­mas­sa parem­paa tun­net­ta kuin uuden kir­jan aloit­ta­mi­nen, muu­ta­man sivun luke­mi­nen ja ymmär­tä­mi­nen, ettei kir­jaa voi las­kea käsis­tään ennen vii­meis­tä sivua? Kun kir­ja on niin hyvä, että se tem­pai­see mukaan­sa eikä pääs­tä irti vie­lä päi­vien­kään pääs­tä, kun vii­mei­nen sivu on jo kään­net­ty ja taka­kan­nen sisä­pin­taa tui­jo­tet­tu tyh­jä tun­ne sisällä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus