Perin­ne­ra­ken­ta­mi­nen innos­ti Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gis­sä pääs­tiin useam­man päi­vän aika­na tutus­tu­maan Suve­ka Kymä­läi­sen joh­dol­la saven eri käyt­tö­ta­poi­hin perin­ne­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Kymä­läi­nen piti osal­lis­tu­jil­le kurs­se­ja savi­laas­tin ja ‑maa­lin…
Opis­toi­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi

Iin kan­sa­lais­opis­ton ja Oulu-opis­­ton luku­vuo­den 2022–2023 kurs­sien ilmoit­tau­tu­mi­nen alkoi kes­ki­viik­ko­na 3.8. Iin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le voi ilmoit­tau­tua ver­kos­sa tai puhe­li­mit­se opiston…Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään viikonloppuna

Kii­min­ki­päi­vät start­taa­vat per­jan­tai­na ilta­päi­väl­lä kel­lo 14 Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Sir­pa Run­tin avaus­sa­noil­la. Tuol­loin alkaa myös mark­ki­na­myyn­ti. Kes­ki­viik­ko­aa­mu­päi­vään men­nes­sä alueelta…


Toi­mit­ta­jal­ta: Hyl­kei­tä on liikaa

Hir­vi­kan­taa har­ven­ne­taan Suo­men man­te­reel­la sää­del­lys­ti joka vuo­si, jot­ta eläin­ten mää­rä ei kas­va hal­lit­se­mat­to­mas­ti. Merel­lä asiat tun­tu­vat ole­van toi­sin. Esi­mer­kik­si Perä­me­rel­lä hyl­keit­ten mää­rä on nous­sut jopa 25 000:een. Se on aivan liikaa.


Hei­nä­kuun ylin läm­pö­ti­la mitat­tiin Oulussa

Pit­kän ajan kes­kiar­voon näh­den läm­pi­min­tä oli hei­nä­kuus­sa Lapis­sa ja idäs­sä. Kah­del­la havain­toa­se­mal­la rikot­tiin ase­ma­koh­tai­set kuu­kausi­sa­de-ennä­tyk­set. Maa­sa­la­moi­ta oli tavan­omais­ta vähemmän.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Kii­tos, Jumalamme

Tänä kau­nii­na lop­pu­ke­sän päi­vä­nä haluan muis­tut­taa mei­tä kaik­kia täs­tä kau­niis­ta maas­ta, ja kai­kes­ta sii­tä hyväs­tä, min­kä mei­dän hyvä tai­vaal­li­nen Isäm­me on meil­le armos­saan suonut.