TUU­LI-han­ke edis­tää kes­tä­vää tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mis­ta Pohjois-Pohjanmaalla

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan lii­ton TUU­­LI-hank­­keen sel­vi­tyk­set ovat val­mis­tu­neet ja sijain­ni­noh­jaus­mal­li tun­nis­taa poten­ti­aa­li­set tuu­­li­­voi­­ma-alu­eet. Hank­keen tulok­se­na voi­daan esit­tää Poh­­jois-Poh­­jan­­maan tuu­li­voi­ma­po­ten­ti­aa­li sekä näke­mys tuulivoimarakentamiseen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­ki kal­lis­tu­nut nykyi­sen Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­tän perusparantamiseen

Hau­ki­pu­taan urhei­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­jen sijain­tia ja kehit­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu Oulun kau­pun­gin tahol­la jo kau­an. Nyt on otet­tu askel sii­hen suun­taan, että nykyi­nen kes­kusur­hei­lu­kent­tä perus­pa­ran­ne­taan ja vie­rei­nen huol­to­ra­ken­nus uusi­taan. Kent­tä sijait­see Joke­lan­tien var­rel­la Jatu­lin kupees­sa Kii­min­ki­joen törmällä. 

Aiem­mas­ta mit­ta­vas­ta suun­ni­tel­mas­ta, että taso­kas urhei­lu­kent­tä ja mui­ta moni­puo­li­sia lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään Tor­pan­mäel­le, on luo­vut­tu muun muas­sa kustannussyistä.


Kel­lon­kar­ta­no juh­lii 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirkkona

Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­nen kurs­si­kes­kus ja kap­pe­li Hau­ki­pu­taan Kel­los­sa juh­lis­taa 2.–3.7. 60-vuo­tias­ta tai­val­taan kirk­ko­na. Kel­lon­kar­ta­non hir­si­nen pää­ra­ken­nus raken­net­tiin vuon­na 1911 toi­mit­ta­maan kesä­hu­vi­lan vir­kaa, mut­ta vuon­na 1962 se otet­tiin kris­til­li­seen käyt­töön piis­pa Ola­vi Heliö­vaa­ran vih­kies­sä sen Suo­men evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon kirkkotilaksi. Mam­mut­ti­työ­pa­jas­sa tapahtuu

Mam­mut­ti on suku­puut­toon kuol­lut mui­nai­nen eläin­la­ji. Se on myös tule­van naa­mio­teat­te­rie­si­tyk­sen hah­mo ja ins­pi­raa­tio. Mam­­mut­­ti-esi­­tys saa ensi-iltan­­sa Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la elokuussa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Har­taus­kir­joi­tus: Aina voi pyy­tää anteeksi!

Seu­ra­kun­nis­sa pyö­rii kesän ajan rip­pi­lei­rit ja kou­lui­käis­ten las­ten kesä­lei­rit. Kii­min­gin Suve­lan lei­ri­kes­kuk­ses­sa on men­neel­lä vii­kol­la lei­reil­lyt yhteen­sä kuusi­kym­men­tä ala­kou­lui­käis­tä las­ta. Lei­rien aika­na olem­me hei­dän kans­saan miet­ti­neet, miten saa­daan aikaan hyvä ja toi­mi­va lei­ri, niin että siel­lä on kai­kil­la hyvä olla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­si­tys­tu­ki edel­leen haettavissa

Vii­me vuo­den maa­lis­kuus­ta läh­tien on yksi­tyi­sil­lä met­sä­no­mis­ta­jil­la ollut mah­dol­li­suus hakea Suo­men met­sä­kes­kuk­sel­ta tukea eräi­den jou­toa­luei­den, kuten vil­je­ly­käy­tös­tä pois­tu­nei­den pel­to­jen tai käy­tös­tä pois­tu­nei­den tur­ve­tuo­tan­toa­luei­den, met­sit­tä­mi­seen. Met­si­tys­tuen tavoit­tee­na on hal­li­tus­oh­jel­maan poh­jau­tu­va tar­ve lisä­tä hii­li­nie­lu­ja ja ‑varas­to­ja sekä vähen­tää pääs­tö­jä. Tar­koi­tuk­se­na on myös met­sä­pin­ta-alan lisää­mi­nen luon­non moni­muo­toi­suut­ta heikentämättä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus