Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään siir­ty­mi­nen on usein haas­te – Val­men­nuk­ses­ta apua siirtymävaiheeseen

Kun hau­ki­pu­taa­lai­nen Susan­na Lie­des alkoi 13 koti-äiti­nä vie­te­tyn vuo­den jäl­keen miet­tiä, mitä elä­mäl­lä oli seu­raa­vak­si tar­jot­ta­va­na, löy­tyi apu Uuden­maan ELY-kes­kuk­sen koor­di­noi­mas­ta ja työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön rahoit­ta­mas­ta Per­he­va­paal­ta työ­elä­mään –val­men­nuk­ses­ta. Yli­kii­min­ki­läi­nen Mari­ka Toi­va­nen puo­les­taan saa val­men­nuk­ses­ta apua sii­ty­mä­vai­hee­seen, jos­sa hän on palaa­mas­sa per­he­va­paal­ta takai­sin omaan työ­paik­kaan­sa. Vaik­ka nais­ten tilan­ne on hyvin eri­lai­nen, molem­mat ovat olleet yllät­ty­nei­tä val­men­nuk­sen hen­ki­lö­koh­tai­suu­des­ta ja vaikuttavuudesta.

Lue lisää

Tai­de­puis­toon pää­see luistelemaan

Tai­de­puis­toon on Iis­sä jää­dy­tet­ty luis­te­lu­pol­ku. Iin kun­nan lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri Pasi Raja­la ker­too, että luis­te­lu­ra­taa pide­tään kun­nos­sa säi­den sal­lies­sa. – Yllä­pi­däm­me polkua…

Kuu­kau­den esi­ne: Luu­luis­ti­met 1800-luvulta

Kuu­kau­den esi­nee­nä ovat Perä­me­ren ete­läi­sen osan ran­nik­ko­ky­läs­tä peräi­sin ole­vat luu­luis­ti­met. Ne on teh­ty hevo­sen tai leh­män rei­si­luus­ta, jon­ka ala­pin­ta on hiot­tu sileäk­si ja keu­la­pää loi­vas­ti kaa­re­vak­si. Luun ylä­pin­nas­ta on veis­tet­ty pyö­reys pois ja jätet­ty pin­ta kar­keak­si, jot­ta se sopi­si hyvin lapi­kas­ta vas­ten. Luis­ti­men pää­hän on jää­nyt luon­te­vas­ti luun nive­les­tä muo­dos­tu­va nok­ka. Luis­ti­met on ajoi­tet­tu varo­vas­ti 1800-luvul­le, sil­lä iän mää­rit­te­le­mi­nen täs­sä tapauk­ses­sa on kovin vaikeaa. Kym­me­nien kun­tien toi­min­ta­ta­vat har­mo­ni­soi­daan yhteen – Alu­eel­li­set neu­vot­te­lu­kun­nat lisää­vät kes­kus­te­lua laa­jas­sa maakunnassa

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een val­mis­te­lu on täy­des­sä käyn­nis­sä. Moni asia odot­taa jo uusia alue­val­tuu­tet­tu­ja teke­mään pää­tök­siä ja poh­ti­maan tule­via pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen tapo­ja. Sun­nun­tai­na valit­ta­vil­la alue­val­tuu­te­tuil­la on edes­sään usko­ma­ton savot­ta, jos­sa rat­kais­taan yksi­tyis­koh­tai­ses­ti maa­kun­nan sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­toon sekä pelas­tus­toi­meen liit­ty­viä asioi­ta ja har­mo­nioi­daan kym­me­nien kun­tien käy­tös­sä ollei­ta eri­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja. Kun pää­tök­sen­te­ko käyn­nis­tyy maa­lis­kuun alus­sa, jo kesä­kuun lopus­sa pitäi­si kes­kei­set asiat olla lin­jat­tu­na, jot­ta pal­ve­lu­tuo­tan­to voi käyn­nis­tyä vuo­den 2023 alussa.


Mis­tä alue­vaa­leis­sa on kysymys

Maa­kun­ta­vaa­leil­la hae­taan hen­ki­löi­tä päät­tä­mään terveys‑, hoi­va- ja tur­val­li­suus­asiois­ta. Ikäih­mi­sil­le tär­kei­tä asioi­ta ovat ter­vey­den­hoi­to ja pää­sy nopeas­ti hyvään hoi­toon. Mei­dän tulee muis­taa ikäih­mis­ten mää­rän suu­ri ja nopea lisään­ty­mi­nen. Tämä vaa­tii asioi­den muu­tos­ta. Tämän takia alu­eel­la tulee olla hyvä pal­ve­lu­ver­kos­to tai pal­ve­lu­pis­te. Näi­den sijan­neis­ta päät­tää valit­ta­va maa­kun­ta val­tuus­to. Näi­tä pitää olla riittävästi.


Päät­tä­jäl­tä: Ben­sa-ase­mal­le vai terveysasemalle?

Rahal­la saa ja ben­sal­la pää­see, on nyky­ajan mukai­nen sanon­ta sii­tä, miten iso mer­ki­tys öljyyn perus­tu­vil­la polt­toai­neil­la edel­leen on. Näin tulee ole­maan vie­lä pit­kään, vaik­ka lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen ja eri­lai­set bio­polt­toai­neet yleistyvät.