Vir­kis­tyy­kö luonnossa?

Läh­din sun­nun­tai­na käve­ly­ret­kel­le Erva­sin­ran­nal­le ja Rivin­no­kal­le. Omal­la autol­la meren­ran­taan ei enää pää­se tien kulu­mi­sen joh­dos­ta (?) Tie oli kyl­lä nyt hyväs­sä kun­nos­sa vaik­ka “ras­kaam­mal­le­kin” liikenteelle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusia pal­ve­lu­ja: Hoi­to­kes­kus Vih­reä Kei­das Kel­lon Kivi­nie­mes­sä hoi­taa ja kouluttaa

Yrit­tä­jä ja Oulun Aku­kou­lun toi­nen perus­ta­ja­jä­sen Maa­ret Mar­kus ker­too siir­tä­neen­sä yri­tys­toi­min­tan­sa Kel­lon Kivi­nie­meen koro­na­pan­de­mian alet­tua. Vih­reä Kei­das tar­jo­aa eri­lai­sia hie­ron­to­ja, hie­ron­ta­te­ra­pi­aa, aku­punk­tio­hoi­to­ja sekä kos­meet­tis­ta akupunktiota. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Näky­väk­si-tai­de­näyt­te­ly Gal­le­ria Oska­ri Jauhiaisessa

Maria Maan­va­lon ja Jut­ta Riko­lan Näky­väk­si-tai­de­näyt­te­ly on näh­tä­vis­sä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 17.11. alkaen. Tai­de­näyt­te­lyn teok­sis­sa kes­kei­se­nä ja tun­nis­tet­ta­va­na hah­mo­na on nai­nen, jota Maan­va­lo että Riko­la lähes­ty­vät töis­sään eri näkö­kul­mis­ta ja eri menetelmillä. 


Kuin vie­ras­ta sikaa…

Maa­il­man ilmas­to­ko­kouk­sen jäl­keen on var­maan­kin monen mie­les­tä pyhäin­hä­väis­tys sanoa edes paria myö­tä­mie­lis­tä sanaa tur­peen ener­gia­käy­tön ta muun käy­tön puo­les­ta. Riip­puen aika­tar­kas­te­lus­ta tur­ve on kyl­lä uusiu­tu­va luon­non­va­ra, mut­ta uusiu­tu­mi­nen on pal­jon hitaam­paa kuin esi­mer­kik­si puun.


Tal­vea ja nallukoita

Kii­min­ki­joen kou­lun 2.-luokkalaiset uppou­tu­vat kir­joi­tu­kis­saan tal­ven rie­mui­hin. Piir­rus­tuk­sis­sa komei­le­vat kar­hut, jot­ka ovat jo pai­nu­neet talviunilleen.


Päät­tä­jäl­tä: Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti kuu­luu kaikille

Kult­tuu­ri­set oikeu­det kuu­lu­vat kai­kil­le. Tämä tode­taan YK:n ihmi­soi­keus­ju­lis­tuk­ses­sa vuo­del­ta 1948. Jokai­sel­la on oikeus osal­lis­tua tai­tei­siin ja kult­tuu­riin, kehit­tää itse­ään ja yhtei­söään nii­den avul­la sekä mah­dol­li­suus ilmais­ta itse­ään vapaas­ti. Suo­men perus­tus­la­ki ja Suo­mea sito­vat ihmi­soi­keus­so­pi­muk­set totea­vat saman.Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­van mak­sus­ta teh­tiin uusi päätös

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti Vir­pi­nie­men vai­hea­se­ma­kaa­van muu­tok­ses­ta perit­tä­väs­tä kiin­teäs­tä 350 euron mak­sus­ta tont­tia koh­ti Kel­lon­lah­den ja Meri­nie­men kort­te­leis­sa. Pää­tös syn­tyi äänin 9–4.

Vai­hea­se­ma­kaa­va kos­kee kah­ta kort­te­lia, jois­sa on 260 asun­toa. Kaa­va­muu­tok­sen jäl­keen vaki­tui­nen asu­mi­nen on sal­lit­tua kysei­sil­lä alueil­la nykyi­sen loma-asu­mi­sen sijas­ta. Kaa­va­muu­tos voi­daan teh­dä kort­te­lia­lueil­le koko­nai­suu­te­na, ei yksit­täi­sil­le ton­teil­le. Aiem­min teh­dyn pää­tök­sen mukaan kaa­va­muu­tok­ses­ta oli­si koi­tu­nut 3 300 euron mak­su tont­tia kohti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki Oulun kir­jas­tot kiinni

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot ovat kiin­ni tiis­tai­na 23.11. laa­jan käyt­tö­kat­kon vuok­si, joka alkaa jo maa­na­tai­na illal­la kel­lo 20. Käyt­tö­kat­ko päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.11. Myös oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kiin­ni maa­nan­tai-illas­ta alkaen. Kir­jas­tot ava­taan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä. Myös­kään kir­jas­to-autot eivät lii­ken­nöi kat­kon aika­na ja kir­jas­ton verk­ko­pal­ve­lut ovat pois käy­tös­tä. Käyt­tö­kat­ko joh­tuu kir­jas­to­jär­jes­tel­män pal­ve­li­men huollosta. 


Kir­jas­ton pal­ve­lui­ta tutuksi

Mei­dän Hau­ki­pu­das mark­ki­nat alkoi­vat per­jan­tai­na Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tapah­tu­mal­la. Kir­jas­to tar­jo­aa perin­tei­sen kir­ja­lai­nauk­sen ohel­la moni­puo­li­ses­ti pal­ve­lu­ja, jois­ta kir­jas­ton­hoi­ta­ja Eeva-Maria Ala­ta­lo ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus