Avoi­mia työ­paik­ko­ja sel­väs­ti enem­män kuin vuo­si sitten

Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä 62 400, kun vuot­ta aiem­min mää­rä oli 43 000. Avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä on nyt suu­rem­pi kuin kak­si vuot­ta sit­ten ennen koro­na­pan­de­mi­aa, jol­loin nii­tä oli 48 500. Tie­dot käy­vät ilmi Tilas­to­kes­kuk­sen avoi­met työ­pai­kat ‑tilas­tos­ta ja kuvaa­vat syys­kuun ensim­mäi­sen päi­vän tilannetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus