Tule­vien vuo­sien talous­suun­ni­tel­mal­la paa­lu­te­taan uut­ta Iin kuntaa

Tule­va vuo­si on vii­mei­nen, jol­loin sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut sekä pelas­tus­toi­mi ovat kun­tien jär­jes­tet­tä­vä­nä. Vaik­ka Iis­sä sosi­aa­li- ja ter­veys­toi­mi on jo Oulun­kaa­ren hoi­det­ta­va­na ja pelas­tus­lai­tos osa Oulun kau­pun­gin orga­ni­saa­tio­ta, on muu­tok­sia sil­ti tulossa. 

– Suun­nit­te­lu­jak­sol­la syn­tyy uuden­lai­nen Iin kun­ta. Min­kä­lai­nen se on, sitä ei voi vie­lä mää­ri­tel­lä, mut­ta nyt ale­taan paa­lut­taa sitä, mil­tä se näyt­tää, sanoi Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va maa­nan­tai­na kun­nan­val­tuus­ton aloit­taes­sa ensi vuo­den talous­ar­vion ja vuo­sien 2023–24 talous­suun­ni­tel­man käsittelyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Las­ten tai­de­näyt­te­ly osa­na juhlaviikkoa

Iin Nät­te­po­riin on ripus­tet­tu tai­de­kou­lun kuva­tai­teen ryh­mien näyt­te­ly. Näyt­te­lyn teok­set ovat pää­asias­sa 1–2‑luokkalaisten kuva­tai­de­ryh­mis­tä. Muka­na on myös 7–10- sekä 10–13-vuotiaiden ilta­ryh­mien töitä. 


Iijoen kehit­tä­mis­hank­kee­seen rahoitus

Iin kun­ta on muka­na kak­si­vuo­ti­ses­sa Raa­sa­kan van­han uoman kehit­tä­mis­hank­keen jat­ko­hank­kees­sa. Kun­nan­val­tuus­to myön­si hank­kee­seen osal­lis­tu­mi­seen kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le yhteen­sä 30 000 euron mää­rä­ra­han. Kun­nan­hal­li­tus on nimen­nyt hank­keen kehit­tä­mis­toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vään neu­vot­te­lu­kun­taan kun­nan edus­ta­jik­si Ari Ala­tos­sa­van, Eero Ala­raa­sa­kan ja Ilk­ka Pako­sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­ki Oulun kir­jas­tot kiinni

Kaik­ki Oulun kir­jas­tot ovat kiin­ni tiis­tai­na 23.11. laa­jan käyt­tö­kat­kon vuok­si, joka alkaa jo maa­na­tai­na illal­la kel­lo 20. Käyt­tö­kat­ko päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 24.11. Myös oma­toi­mi­kir­jas­tot ovat kiin­ni maa­nan­tai-illas­ta alkaen. Kir­jas­tot ava­taan kes­ki­viik­ko­na kel­lo 12 men­nes­sä. Myös­kään kir­jas­to-autot eivät lii­ken­nöi kat­kon aika­na ja kir­jas­ton verk­ko­pal­ve­lut ovat pois käy­tös­tä. Käyt­tö­kat­ko joh­tuu kir­jas­to­jär­jes­tel­män pal­ve­li­men huollosta. 


Kir­jas­ton pal­ve­lui­ta tutuksi

Mei­dän Hau­ki­pu­das mark­ki­nat alkoi­vat per­jan­tai­na Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton tapah­tu­mal­la. Kir­jas­to tar­jo­aa perin­tei­sen kir­ja­lai­nauk­sen ohel­la moni­puo­li­ses­ti pal­ve­lu­ja, jois­ta kir­jas­ton­hoi­ta­ja Eeva-Maria Ala­ta­lo ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nos­tal­gia­mat­kal­le van­ho­jen valo­ku­vien siivin

Sep­pe­leen­te­ko­tal­koot kir­kon edus­tal­la, onki­mat­ka Hau­ki­pu­taan ran­ta­mai­se­mas­sa, idyl­li­nen per­he­ku­va ase­ma­ra­ken­nuk­sen edus­tal­la Ase­ma­ky­läs­sä, pre­si­den­tin vie­rai­lu Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa ja kau­nis Hau­ki­pu­taan kuva­kirk­ko eri aika­kausi­na. Sii­nä väläh­dyk­siä valo­ku­vis­ta, joi­ta on koot­tu Wan­ho­jen valo­ku­vien näyt­te­lyyn Hau­ki­pu­taan seurakuntakeskukseen. 

Näyt­te­ly avat­tiin osa­na Mei­dän Hau­ki­pu­das ‑mark­ki­noi­den tapah­tu­mia per­jan­tai­na. Kel­lon Hols­tin­mäel­tä näyt­te­lyn ava­jai­siin tul­lut­ta Toi­vo Ora­vaa kuvat kiin­nos­ti­vat kovasti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­puk­ki Putaalla

Ran­ta­poh­jas­ta 6.1.1972: Vie­ras täti jutut­taa 3‑vuotiasta Heik­kiä ja kysyy: “Mikä sinun äidin nimi on?” Heik­ki vas­taa: “Äiti sen oikea nimi on, mut­ta vie­raat sanoo Eevak­si.” R.L. Olhava

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avoi­mia työ­paik­ko­ja sel­väs­ti enem­män kuin vuo­si sitten

Avoi­mia työ­paik­ko­ja oli vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä 62 400, kun vuot­ta aiem­min mää­rä oli 43 000. Avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä on nyt suu­rem­pi kuin kak­si vuot­ta sit­ten ennen koro­na­pan­de­mi­aa, jol­loin nii­tä oli 48 500. Tie­dot käy­vät ilmi Tilas­to­kes­kuk­sen avoi­met työ­pai­kat ‑tilas­tos­ta ja kuvaa­vat syys­kuun ensim­mäi­sen päi­vän tilannetta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Käy­tet­ty kas­vo­mas­ki lähe­te­tään poltettavaksi

Käy­tet­ty­jä mas­ke­ja näkyy yhä katu­ku­vas­sa ja tei­den var­sil­la, vaik­ka mas­kien käyt­tö on jon­kin ver­ran vähen­ty­nyt. Ker­ta­käyt­töi­nen mas­ki pitää lait­taa ros­ka­pus­siin, pus­si pitää sul­kea tii­viis­ti ja vie­dä polt­toon mene­vään jät­tee­seen. Aivan yksit­täis­pak­kaa­maan mas­ke­ja ei sen­tään tar­vit­se läh­teä, vaan mas­kin työn­tä­mi­nen syväl­le kodin ros­ka­pus­siin riittää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­nen kal­lis­tui rajusti

Maa­ta­lou­den tuo­tan­to­vä­li­nei­den osto­hin­nat nousi­vat rei­lun kym­me­nyk­sen vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä, ker­too Tilas­to­kes­kus. Tuo­tan­to­tar­vik­keet ja pal­ve­lut mak­soi­vat 13 pro­sent­tia enem­män ja maa­ta­lou­den inves­toin­nit vajaat kuusi pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten.