Iijoen kehit­tä­mis­hank­kee­seen rahoitus

Iin kun­ta on muka­na kak­si­vuo­ti­ses­sa Raa­sa­kan van­han uoman kehit­tä­mis­hank­keen jat­ko­hank­kees­sa. Kun­nan­val­tuus­to myön­si hank­kee­seen osal­lis­tu­mi­seen kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le yhteen­sä 30 000 euron mää­rä­ra­han. Kun­nan­hal­li­tus on nimen­nyt hank­keen kehit­tä­mis­toi­men­pi­teis­tä päät­tä­vään neu­vot­te­lu­kun­taan kun­nan edus­ta­jik­si Ari Ala­tos­sa­van, Eero Ala­raa­sa­kan ja Ilk­ka Pako­sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus