Maa­ta­lou­den har­joit­ta­mi­nen kal­lis­tui rajusti

Maa­ta­lou­den tuo­tan­to­vä­li­nei­den osto­hin­nat nousi­vat rei­lun kym­me­nyk­sen vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä, ker­too Tilas­to­kes­kus. Tuo­tan­to­tar­vik­keet ja pal­ve­lut mak­soi­vat 13 pro­sent­tia enem­män ja maa­ta­lou­den inves­toin­nit vajaat kuusi pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten.

Eri­tyi­sen pal­jon nousi lan­noit­tei­den, ener­gian ja rehu­jen hin­nat. Lan­noit­teet mak­soi­vat 41 pro­sent­tia, ener­gia 22 pro­sent­tia ja rehut 12 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sit­ten. Myös raken­nus­ten huol­lon ja kor­jaus­ten hin­nat nousi­vat rajus­ti, lähes vii­den­nek­sen. Inves­toin­neis­ta raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­set nousi­vat eni­ten, 8 prosenttia.