Polii­si­van­ki­la Hau­ki­pu­taal­la vie­lä aina­kin kol­me vuotta

Hau­ki­pu­taal­la polii­si­lai­tok­sen yhtey­des­sä Nie­me­län­tör­mäl­lä vuo­des­ta 2017 läh­tien käy­tös­sä olleet tila­päi­set säi­löön­ot­to­ti­lat ovat käy­tös­sä näil­lä näky­min vuo­den 2024 lopul­le, jol­loin Oulun polii­sin uuden pää­po­lii­sia­se­man ja van­ki­la­ti­lo­jen on tavoit­tee­na val­mis­tua Oulun Ruskonselkään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jok­ki­sau­to­har­ras­tus vei mukanaan

Heik­ki Salo on 14-vuo­tias Häy­ry­sen­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va autour­hei­lu­har­ras­ta­ja, jon­ka laji­na on joka­mie­hen­luok­ka eli Jok­kis. Laji on vie­nyt nuo­ru­kai­sen muka­naan täy­sil­lä. Kiin­nos­tus herä­si jo pik­ku­poi­ka­na isä Tuo­mon esimerkistä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vet­ten­hal­ti­jat näyt­tää vesis­tä huo­leh­ti­mi­sen mal­lia lap­sil­le ja aikuisille

Vii­me vii­kol­la yli­kii­min­ki­läi­sen Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki kut­sui vie­rai­ta tutus­tu­maan Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­lyyn­sä, joka on esil­lä Kii­min­gin kir­jas­tos­sa tämän kuun lop­puun asti. Näyt­te­lyä oli­vat esit­te­le­mäs­sä Pii­lo­met­sän var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja ympä­ris­tö­kas­vat­ta­ja Kai­su Pöys­kö sekä jouk­ko pie­niä Vettenhaltijoita.


Kom­mel­luk­sien vii­kos­sa kaik­ki ovat tähtiä

Jän­ni­tys­tä oli ilmas­sa kun elo­ku­va Kom­mel­luk­sien viik­ko sai ensi-iltan­­sa per­jan­tai­na Iin Nät­te­po­ris­sa. Kysees­sä on Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan asiak­kai­den ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä mie­li itsel­le ja apua sitä tar­vit­se­vil­le –Yli-Iis­sä lei­vot­tiin pul­laa Näl­kä­päi­vän hyväksi

Kuusi yli-iiläis­nais­ta kokoon­tui var­hain per­jan­tai­aa­mu­na Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon keit­tiöl­le lei­von­ta­tal­koi­siin. Aamun teh­tä­vä­nä oli lei­poa noin 450 pul­laa, jot­ka myy­tiin ilta­päi­väl­lä Salen edes­sä Punai­sen Ris­tin Näl­kä­päi­vä­ke­räyk­sen hyväksi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja näkee Iis­sä vain mahdollisuuksia

Elo­kuus­sa alka­neel­la uudel­la val­tuus­to­kau­del­la Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut kes­kus­ta­lai­nen Ilk­ka Pako­nen ker­too, että kausi on käyn­nis­ty­nyt vauh­dil­la. Val­tuus­to istui heti alka­jai­sik­si kol­me iltaa talous­se­mi­naa­ris­sa. Niis­sä on ruo­dit­tu kesä­kuus­sa val­mis­tu­nut­ta talous­sel­vi­tys­tä, joka sisäl­tää yhteen­sä 2,5 mil­joo­nal­la eurol­la mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta ja 3,7 eurol­la tulo­mah­dol­li­suuk­sia. Pää­tök­siä niis­tä on teh­tä­vä vii­meis­tään lop­pu­vuo­den talousarviokäsittelyssä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vie­lä alibudjetoinnista

Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen Pek­ka Simo­nen kir­joit­ti mie­li­pi­teen, jos­sa hän poh­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­tia. Perus­te­lut ovat hyvin asial­li­sia, mut­ta toi­vom­me, että Simo­nen toi­mi­si kon­sult­ti­na myös omil­le kokoo­mus­lai­sil­le valtuutetuille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin van­hin seu­ran­ta­lo sai muis­to­laa­tan seinään

Iin van­hin edel­leen pys­tys­sä ole­va seu­ran­ta­lo, vuon­na 1896 raken­net­tu Iin Nuo­ri­so­seu­ran talo, on ehti­nyt 125-vuo­ti­sen his­to­rian­sa aika­na pal­vel­la mones­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa. Siel­lä on jär­jes­tet­ty vuo­sien saa­tos­sa niin ilta­mia ja valis­tus­ti­lai­suuk­sia kuin majoi­tet­tu venä­läi­siä soti­lai­ta, on myös pai­nit­tu ja nos­tel­tu puntteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesa Savo­lai­nen ja Jus­si Tii­ro vuo­den illin­juok­si­jat, Pek­ka Kuk­ku­la illan etta

On kesän vii­meis­ten Illin­juok­su­jen ilta. Pil­vet roik­ku­vat pui­den lat­vois­sa. Ei kui­ten­kaan sada. Til­het säk­sät­tä­vät nap­sien vii­mei­siä pihi­la­jan­ma­ri­jo­ja. Lau­lu ei ole tiu-tau, kuten kan­sa­kou­lus­sa lau­let­tiin eivät­kä lin­nut ole äitin ryy­ti­maa­sa­kaan, vaan punapihijalajisa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus