Vet­ten­hal­ti­jat näyt­tää vesis­tä huo­leh­ti­mi­sen mal­lia lap­sil­le ja aikuisille

Torstaina Vettenhaltijat-näyttelyä oli esittelemässä mukava joukko pieniä Vettenhaltijoita.Torstaina Vettenhaltijat-näyttelyä oli esittelemässä mukava joukko pieniä Vettenhaltijoita.

Vii­me vii­kol­la yli­kii­min­ki­läi­sen Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki kut­sui vie­rai­ta tutus­tu­maan Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­lyyn­sä, joka on esil­lä Kii­min­gin kir­jas­tos­sa tämän kuun lop­puun asti. Näyt­te­lyä oli­vat esit­te­le­mäs­sä Pii­lo­met­sän var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja ja ympä­ris­tö­kas­vat­ta­ja Kai­su Pöys­kö sekä jouk­ko pie­niä Vettenhaltijoita.

Pää­e­sit­te­li­jä­nä toi­mi jo ala­kou­lun ensim­mäis­tä luok­kaa käy­vä Vet­ten­hal­ti­ja Nel­la Leh­to. Leh­to muis­taa, että kun ensim­mäi­siä valo­ku­via ja videoi­ta näyt­te­lyä var­ten otet­tiin, hän­tä jän­nit­ti jon­kin verran.

– Se oli ihan uut­ta, ja en tajun­nut, että näyt­te­lys­tä tuli­si näin iso jut­tu ja se oli­si niin mones­sa pai­kas­sa esil­lä. Tämä on jat­ku­nut jo niin pit­kään, että nyt sii­hen on jo tot­tu­nut, Leh­to pohtii.

Leh­don mie­les­tä paras­ta Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­lys­sä muka­na ole­mi­ses­sa on ollut se, että näyt­te­lyä on teh­ty koko päi­vä­ko­din voi­min yhdessä.

– Par­hai­ten on jää­nyt mie­leen, kun kävim­me kat­so­mas­sa vesi­pu­tous­ta Hepo­kön­kääl­lä. Se oli tosi hie­no, Leh­to kertoo.

Kai­su Pöys­kön mukaan Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­lyn yhtey­des­sä on pidet­ty kut­su­vie­ras­ti­lai­suuk­sia aina näyt­te­lyn vaih­taes­sa paik­kaa. Näyt­te­ly oli ensi ker­taa esil­lä Oulun pää­kir­jas­tos­sa, ja edel­li­sen ker­ran se on ollut esil­lä Puo­lan­gan kir­jas­tos­sa vii­me joulukuussa.

– Tääl­tä Kii­min­gis­tä näyt­te­ly jat­kaa mat­kaa Hau­ki­pu­taal­le. Toi­vee­na oli­si pääs­tä vie­lä Ouluun­kin esil­le toi­sen ker­ran, Pöys­kö kertoo.

Pöys­kön mukaan näyt­te­ly on otet­tu kaik­kial­la posi­tii­vi­ses­ti vas­taan, ja sii­tä saa­tu palau­te on ollut aina muka­vaa. Kii­min­kiin näyt­te­ly pää­tet­tiin tuo­da juu­ri nyt, sil­lä vesis­tö­asiat ovat ajan­koh­tai­sia alu­eel­le teh­dyn mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen myötä.

– Koros­tan kui­ten­kin, että näyt­te­lyn tar­koi­tus ei ole min­kään yksit­täi­sen vesis­tön tai ympä­ris­tö­on­gel­man esit­te­ly. Pää­asia on edis­tää puh­tai­den vesien säi­ly­mis­tä kaik­kial­la, Pöys­kö tiivistää.

Tors­tai­seen tilai­suu­teen oli saa­pu­nut kut­su­vie­rai­ta Pro Kii­min­ki­joen Vesis­tö­alue Ry:stä sekä Kii­min­ki­jo­ki Ry:stä. Pro Kii­min­ki­joen vesis­tö­alue Ry:n sih­tee­ri Sari Back­man ker­too, että Vet­ten­hal­ti­jat-näyt­te­ly herät­tää hänes­sä toivoa.

– Kyl­lä toi­vo on se pääl­lim­mäi­nen tun­ne täs­tä näyt­te­lys­tä, täm­möi­sen työn kaut­ta ihmi­set saa­daan ajat­te­le­maan vesis­tö­asioi­ta. Vesis­töt ja nii­den kun­nos­ta herää­vä huo­li ovat kui­ten­kin koko Oulun seu­tua yhdis­tä­vä teki­jä Back­man sanoo.

– Kävin tutus­tu­mas­sa näyt­te­lyyn het­ki kun se pys­ty­tet­tiin tän­ne, ja tämä on juu­ri minun makuu­ni ole­vaa tai­det­ta. On iha­naa, kun tänään lap­set ovat esit­te­le­mäs­sä itse tätä näyt­te­lyä, täy­den­tää yhdis­tyk­sen perus­ta­ja­jä­sen Eva Hei­man.

Kii­min­ki­jo­ki Ry:n Sih­tee­ri Pet­ri Haa­pa­lan mie­les­tä monet muut­kin päi­vä­ko­dit ja kou­lut voi­si­vat ottaa mal­lia Pii­lo­met­säs­tä ja vie­rail­la vesistökohteissa.

– On hie­noa, että päi­vä­ko­ti on vie­rail­lut ja käy­nyt tutus­tu­mas­sa Vii­ni­vaa­ran alku­pe­räi­siin läh­tei­siin, jois­ta vesi tulee. Niil­lä pitäi­si kaik­kien käy­dä, Haa­pa­la hymyilee.

Kaik­ki kut­su­vie­raat ovat sitä miel­tä, että luon­to­kas­va­tus­ta voi aina olla lisää. Haa­pa­la tote­aa, että eten­kin Ouluun päin men­täes­sä alku­pe­räi­nen luon­to alkaa olla jo kau­ka­na. Back­ma­nin mie­les­tä Pii­lo­met­sän kal­tai­sen luon­to­päi­vä­ko­din ole­mas­sao­lo on eten­kin Yli­kii­min­gin ja Kii­min­gin alu­eel­la tär­ke­ää alu­een luon­non ja vesis­tö­jen vuoksi.

– Luon­to­päi­vä­ko­dis­sa iso­ja, yhteis­kun­nal­li­sia asioi­ta vie­dään las­ten tasol­le, ja ne pue­taan uudel­leen las­ten näkö­kul­mas­ta Vet­ten­hal­ti­joi­den kal­tai­sik­si tari­noik­si. Tämä on hyvä tapa tuo­da myös aikui­sil­le esil­le luon­to­kas­va­tus­ta, Back­man toteaa.

Hei­ma­nin mie­les­tä luon­to- ja vesis­tö­kas­va­tuk­sen esiin­tuo­mi­nen juu­ri aikuis­väes­töl­le on juu­ri nyt tär­ke­ää eri­tyi­ses­ti Pöys­kön­kin mai­nit­se­man mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen takia. Hän muis­tut­taa, että puh­taan veden riit­tä­vyyt­tä ja saa­ta­vuut­ta pitää aja­tel­la myös tule­vien suku­pol­vien kannalta.

– Lisäk­si eten­kin Kii­min­gin, Hau­ki­pu­taan ja Yli­kii­min­gin alu­eel­la vesis­töt ovat nii­tä mer­ki­tyk­sel­li­siä paik­ko­ja, joi­den äärel­lä on vie­tet­ty lap­suut­ta. Ne jää­vät mei­dän jäl­keem­me­kin tän­ne, ja on mei­dän vas­tuul­lam­me suo­jel­la näi­tä sosi­aa­li­ses­ti­kin mer­ki­tyk­sel­li­siä paik­ko­ja, Hei­man pohtii.

Mikä Vet­ten­hal­ti­jat?

  • Näyt­te­lyn läh­tö­koh­ta­na on ympä­ris­tö- ja luon­to­kas­va­tuk­seen pai­not­tu­neen päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän aikuis­ten ja las­ten yhtei­set poh­din­nat pai­kal­lis­ten vesis­tö­jem­me tulevaisuudesta.
  • Näyt­te­lys­sä kuva­taan Vet­ten­hal­ti­joi­den tari­naa Vii­ni­vaa­ran läh­teil­tä Nuo­rit­tan­joel­le sekä Kii­min­ki­joen kaut­ta Perä­me­rel­le saak­ka. Näyt­te­lys­sä kul­ke­vat rin­nak­kain Vet­ten­hal­ti­jois­ta ja Maa­hi­sis­ta ote­tut valo­ku­vat ja las­ten teke­mät maa­lauk­set ja muut taideteokset.
  • Kaik­ki Pii­lo­met­sän lap­set ovat osal­lis­tu­neet pro­jek­ti­työn teke­mi­seen. Lap­set raken­si­vat kuviin perus­tu­van tari­nan, jos­sa surul­li­set Vet­ten­hal­ti­jat pyy­tä­vät Lii­an Kilt­tiä Maa­his­ta avuk­seen tur­vaa­maan koti­läh­teen elämän.
  • Pii­lo­met­sän väki on työs­tä­nyt pro­jek­tis­ta ker­to­van valo­ku­va­kir­jan, johon on kerät­ty kuvia työs­ken­te­lyn eri vaiheista.
  • You­Tu­bes­ta löy­tyy myös Vet­ten­hal­ti­jat-video, jos­sa musiik­ki­na kuul­laan Embrazen ver­sio Mik­ko Ala­ta­lon Kiiminkijoki-kappaleesta.