Ris­tik­koar­von­ta suoritettu

Ran­ta­poh­jan kesä­leh­den ris­tik­koar­von­ta on suo­ri­tet­tu. Ran­ta­poh­jan vuo­si­ker­ran voit­ti Juk­ka Joke­lai­nen Jää­lis­tä. 50 euron arvoi­nen lah­ja­kort­ti meni Arto Suo­me­lal­le Hau­ki­pu­taal­le. Pal­kin­not toi­mi­te­taan voittajille.

Lue lisää

Vie­lä alibudjetoinnista

Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen Pek­ka Simo­nen kir­joit­ti mie­li­pi­teen, jos­sa hän poh­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­tia. Perus­te­lut ovat hyvin asial­li­sia, mut­ta toi­vom­me, että Simo­nen toi­mi­si kon­sult­ti­na myös omil­le kokoo­mus­lai­sil­le valtuutetuille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin van­hin seu­ran­ta­lo sai muis­to­laa­tan seinään

Iin van­hin edel­leen pys­tys­sä ole­va seu­ran­ta­lo, vuon­na 1896 raken­net­tu Iin Nuo­ri­so­seu­ran talo, on ehti­nyt 125-vuo­ti­sen his­to­rian­sa aika­na pal­vel­la mones­sa käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­sa. Siel­lä on jär­jes­tet­ty vuo­sien saa­tos­sa niin ilta­mia ja valis­tus­ti­lai­suuk­sia kuin majoi­tet­tu venä­läi­siä soti­lai­ta, on myös pai­nit­tu ja nos­tel­tu puntteja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vesa Savo­lai­nen ja Jus­si Tii­ro vuo­den illin­juok­si­jat, Pek­ka Kuk­ku­la illan etta

On kesän vii­meis­ten Illin­juok­su­jen ilta. Pil­vet roik­ku­vat pui­den lat­vois­sa. Ei kui­ten­kaan sada. Til­het säk­sät­tä­vät nap­sien vii­mei­siä pihi­la­jan­ma­ri­jo­ja. Lau­lu ei ole tiu-tau, kuten kan­sa­kou­lus­sa lau­let­tiin eivät­kä lin­nut ole äitin ryy­ti­maa­sa­kaan, vaan punapihijalajisa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Järk­kä­vi­sa pala­si tauolta

Koro­na on ravis­tel­lut IIn Järk­kä­vi­saa­kin. Nyt kui­ten­kin palat­tiin pit­käl­tä tauol­ta. Kyse­li­jä olet­ti kysy­myk­si­ään hel­poik­si, mut­ta yleen­sä on niin, että on hel­pom­pi kysyä kuin vas­ta­ta. San­gen tasai­ses­sa istun­nos­sa saa­lis­ti kovim­mat pis­teen Roy­al We. Kir­jal­li­suus oli tutus­ti vah­va alue, joten Mar­tin Bec­kin luo­jat oli­vat tie­dos­sa kuten toi­nen­kin ruot­sa­lais­kir­jai­li­ja. Pin­nat myös val­tion­ho­tel­lien koti­pai­kois­ta, Twix-patu­kan enti­ses­tä nimes­tä ja maa­hoc­key­mai­lan käti­syy­des­tä. Tavan mukaan musiik­ki tök­ki, mut­ta Met­sä­kuk­kia pai­kal­lis­tet­tiin Venäjälle. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tans­sia Iin keskustassa

Iin kes­kus­taan levit­täy­tyy kes­ki­viik­ko­na Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syys­kuun resi­dens­si­vie­rai­den moï moï kol­lek­tii­vin tans­si­teos­ko­ko­nai­suus Joku pai­kal­li­nen.  Kol­me kan­sain­vä­li­sen moï moï kol­lek­tii­vin jäsentä,…Hau­Pan nai­sil­le pis­te Nurmijärveltä

Hau­Pan nai­set mat­ka­si­vat kau­den vii­mei­seen vie­ras­pe­liin Nur­mi­jär­vel­le NJS:n vie­raak­si lau­an­tai­na 25.9. Vaik­ka Hau­Pal­le ei otte­lus­sa ollut­kaan panos­ta, se ei vai­kut­ta­nut jouk­ku­een pelaa­mi­seen. NJS sai vas­taan­sa perik­si anta­mat­to­man ja tais­te­lu­tah­toi­sen jouk­ku­een. Tiuk­ka tais­te­lu päät­tyi lopul­ta maa­lit­to­maan tasapeliin.