Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vep­säl­lä men­nään eikä mei­na­ta – Vep­sän kyläyh­dis­tys täyt­tää 40 vuotta

Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja Aino Park­ki­nen muis­te­lee, että kun Yli­kii­min­gin kun­nan­val­tuus­tos­sa alet­tiin vuon­na 1981 puhua kyläyh­dis­tys­ten perus­ta­mi­ses­ta kun­taan, oltiin Vep­säl­lä val­mii­na nopeas­ti. Yhdis­tys perus­tet­tiin 30.12.1981.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Mopo­jen aiheut­ta­mis­ta häi­riöis­tä ker­to­vas­sa jutus­sa (Rp 27.2.)Ylikiimingin Vesa­las­sa sijait­se­van tien nimi oli kir­joi­tet­tu vir­heel­li­ses­ti. Kysees­sä on Aumarannantie.


Mar­tan päi­vää juh­lit­tiin kuk­ka­ha­tut päässä

Maa­nan­tai­na Kii­min­gin Mar­tat juh­li­vat Mar­tan päi­vää puu­tar­ha­juh­lan mer­keis­sä. Juh­lal­li­suu­det pol­kais­tiin käyn­tiin Mar­tan lau­lul­la, jon­ka jäl­keen ohjel­mas­sa oli kesä­kur­pit­sa­kei­ton mais­te­lua, kah­vit­te­lua ja seurustelua. 


Hau­ki­pu­taan perin­ne­pol­ku: Wei­suu­ti­reh­töö­ri, jon­ka kan­ta­va lau­lu­ää­ni kuu­lui Tak­ku­ran­nal­le asti

Vuo­si­na 1807–1876 Hau­ki­pu­taan luk­ka­ri­na toi­mi kan­sal­li­sen suur­mie­hem­me J.V. Snell­ma­nin setä Ben­ja­min Snell­man. Hän syn­tyi Piip­po­las­sa sää­ty­läis­per­hee­seen papin poi­ka­na 9.2.1789. Kampurajalkansa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huusit verol­le?

Ran­ta­poh­jas­ta 1.8.1974: Ker­ran van­haan hyvään aikaan eräs vas­ta­vi­hit­ty nuo­ri­pa­ri aje­li kotiin­sa hevo­sel­la. Mor­sian itkes­ke­lee hiljalleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ylei­sur­hei­lus­sa kisat­tiin Yli-Iissä

Yli-Iin Nase­van 24.7. jär­jes­tä­mät ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut kerä­si yhteen­sat­tu­mis­ta huo­li­mat­ta muka­vas­ti 37 osa­not­ta­jaa Yli-Iin ken­täl­le. Radal­le ja suo­ri­tus­pai­koil­le oli­si toki mah­tu­nut enem­män­kin urheilijoita.


Iihin saa­tiin Viral­li­nen Kylähullu

Poh­joi­sii­läi­ses­tä Ani­ta Sie­vä­ses­tä tuli vii­me lau­an­tai­na 16. Val­ta­kun­nan Viral­li­nen Kylä­hul­lu, kun nimi­tys jul­kis­tet­tiin Kou­vo­las­sa Kymi-Libri.fi ‑kir­ja­mes­su­jen yhtey­des­sä jär­jes­te­tys­sä tilaisuudessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­mi lah­joi­te­taan kai­vos­yh­tiöil­le pala kerrallaan

Mök­kia­lu­eel­lem­me puto­si pom­mi kesän alus­sa. Ruot­sa­lai­nen kai­vos­yh­tiö hakee mal­mi­net­sin­tä­lu­paa eli val­taus­ta Kii­min­kiin, parin­kym­me­nen kilo­met­rin pää­hän Oulun kes­kus­tas­ta. Val­taus­ha­ke­mus on rajat­tu noin kym­me­nen neliö­ki­lo­met­rin aluel­le, mut­ta Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion sivuil­la on suun­ni­tel­mia jo pal­jon laa­jem­mas­ta alu­ees­ta koko Oulussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus