Ter­vas­Tii­ma tähy­ää elo­kuun tum­mu­viin iltoihin

Pit­kät perin­teet omaa­va Ter­vas­Tii­ma­viik­ko siir­tyi tänä vuon­na hei­nä­kuul­ta elo­kuul­le koro­na­syis­tä. Yli­kii­min­ki­läi­siä perin­ne­töi­tä, musiik­kio­saa­mis­ta ja pai­kal­li­sia vah­vuuk­sia esil­le nos­ta­va tapah­tu­ma näkyy laa­jas­ti eri puo­lil­la pitä­jää elo­kuun 4. päi­väs­tä aina 8. päi­vään saakka. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun neu­vot­te­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kois­ta ovat suju­neet hyväs­sä hengessä

Oulun luot­ta­mus­hen­ki­lö­pai­kat on jaet­tu puo­luei­den kes­ken ja ensi vii­kon maa­nan­tai­na on seu­raa­va neu­vot­te­lu­ko­kous, jos­sa puo­lu­eet esit­te­le­vät ehdo­tuk­sen­sa paik­koi­hin valit­ta­vis­ta hen­ki­löis­tä. Nimieh­do­tuk­set esi­tel­lään kau­pun­gin­val­tuus­tol­le 16.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä kokouksessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kor­jaus

Mopo­jen aiheut­ta­mis­ta häi­riöis­tä ker­to­vas­sa jutus­sa (Rp 27.2.)Ylikiimingin Vesa­las­sa sijait­se­van tien nimi oli kir­joi­tet­tu vir­heel­li­ses­ti. Kysees­sä on Aumarannantie.


Mar­tan päi­vää juh­lit­tiin kuk­ka­ha­tut päässä

Maa­nan­tai­na Kii­min­gin Mar­tat juh­li­vat Mar­tan päi­vää puu­tar­ha­juh­lan mer­keis­sä. Juh­lal­li­suu­det pol­kais­tiin käyn­tiin Mar­tan lau­lul­la, jon­ka jäl­keen ohjel­mas­sa oli kesä­kur­pit­sa­kei­ton mais­te­lua, kah­vit­te­lua ja seurustelua. 


Vep­säl­lä men­nään eikä mei­na­ta – Vep­sän kyläyh­dis­tys täyt­tää 40 vuotta

Vep­sän kyläyh­dis­tyk­sen ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja Aino Park­ki­nen muis­te­lee, että kun Yli­kii­min­gin kun­nan­val­tuus­tos­sa alet­tiin vuon­na 1981 puhua kyläyh­dis­tys­ten perus­ta­mi­ses­ta kun­taan, oltiin Vep­säl­lä val­mii­na nopeas­ti. Yhdis­tys perus­tet­tiin 30.12.1981.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kolum­ni: Arvon mekin ansaitsemme

Nämä tutut Jaak­ko Jutei­nin kir­joit­ta­mat lau­lun sanat 1700-luvul­ta sopi­vat selon­te­koon hen­ki­löis­tä, jot­ka ovat toi­mi­neet koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sis­sä niin innok­kaas­ti, että hei­tä kut­sut­tiin ”koti­seu­tuih­mi­sik­si”, ikään kuin he oli­si­vat olleet oma ihmis­la­jin­sa. Koti­seu­dun vaa­li­mis­ta on tosin myös moi­tit­tu nurk­ka­kun­tai­sek­si, mitä se joil­la­kin on ollut mut­ta ei kai­kil­la, tai yli­ro­mant­ti­sek­si has­sah­ta­vak­si men­nei­syy­den ihai­luk­si, vaik­ka sii­hen liit­tyy väis­ty­nei­den suku­pol­vien työn kun­nioi­tus­ta. Kas­va­tus­tie­tees­sä sitä syr­jit­tiin pit­kään, kos­ka sii­nä ope­roi­tiin tun­teen­omai­sil­la moni­se­lit­tei­sil­lä käsit­teil­lä. Sen mukaan oli asial­li­sem­paa puhua vain nimel­tä mai­ni­tuis­ta seu­duis­ta tai paikoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­lais­kis­sat kuu­lu­vat Iin pihapiireihin

Maa­lais­kis­sat ovat aina kuu­lu­neet talo­jen piha­pii­riin niin Konis­sa kuin mis­sä tahan­sa muus­sa pai­kas­sa Iis­sä. Ne ovat pitä­neet talot ja ulko­ra­ken­nuk­set puh­tai­na hii­ris­tä ja muis­ta pik­ku­jyr­si­jöis­tä. Ne ovat per­heis­sä tuo­mas­sa läm­pöä ja opet­ta­mas­sa eläin­rak­kaut­ta lap­sil­le ja aikui­sil­le. Kis­sat ovat mones­ti myös monen van­huk­sen ainoa ilo ja ystä­vyys­suh­de näi­nä kovi­na korona-aikoina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Varau­tu­mi­nen on viisautta

Me iiläi­set olem­me etuoi­keu­tet­tu­ja, saam­me käyt­tää ja juo­da joka päi­vä hyvää poh­ja­vet­tä. Hei­nä­kuus­sa vesi­joh­to­ver­kos­ton pai­neen las­ku ylit­ti uutis­kyn­nyk­sen. Pit­kään jat­ku­neen kui­van hel­le­kau­den vuok­si veden pai­net­ta las­ket­tiin, jot­ta vet­tä riit­täi­si meil­le vie­lä tal­vel­la­kin. Varau­tu­mi­nen on viisautta.


Vau­vo­ja

Sari Jänt­ti ja Jan­ne Savi­lam­pi sai­vat 12.7. tytön, jon­ka mitat oli­vat 52 sent­tiä ja 3 780 gram­maa. Koko per­he on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nyt näyt­tää jo paremmalta

Kuul­kaa­pa, kun Tilas­to­kes­kuk­sel­la on meil­le hyviä uuti­sia. Kaik­kia maa­il­man vai­keuk­sia ei ole voi­tet­tu, mut­ta moni mit­ta­ri näyt­tää, että Suo­men ja sitä myö­ten monen kan­sa­lai­sen­kin talous on toi­pu­mas­sa hyvää vauh­tia koro­nan aiheut­ta­mas­ta kurimuksesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus