Huusit verol­le?

Ran­ta­poh­jas­ta 1.8.1974: Ker­ran van­haan hyvään aikaan eräs vas­ta­vi­hit­ty nuo­ri­pa­ri aje­li kotiin­sa hevo­sel­la. Mor­sian itkes­ke­lee hiljalleen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ylei­sur­hei­lus­sa kisat­tiin Yli-Iissä

Yli-Iin Nase­van 24.7. jär­jes­tä­mät ylei­sur­hei­lu­kil­pai­lut kerä­si yhteen­sat­tu­mis­ta huo­li­mat­ta muka­vas­ti 37 osa­not­ta­jaa Yli-Iin ken­täl­le. Radal­le ja suo­ri­tus­pai­koil­le oli­si toki mah­tu­nut enem­män­kin urheilijoita.


Iihin saa­tiin Viral­li­nen Kylähullu

Poh­joi­sii­läi­ses­tä Ani­ta Sie­vä­ses­tä tuli vii­me lau­an­tai­na 16. Val­ta­kun­nan Viral­li­nen Kylä­hul­lu, kun nimi­tys jul­kis­tet­tiin Kou­vo­las­sa Kymi-Libri.fi ‑kir­ja­mes­su­jen yhtey­des­sä jär­jes­te­tys­sä tilaisuudessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suo­mi lah­joi­te­taan kai­vos­yh­tiöil­le pala kerrallaan

Mök­kia­lu­eel­lem­me puto­si pom­mi kesän alus­sa. Ruot­sa­lai­nen kai­vos­yh­tiö hakee mal­mi­net­sin­tä­lu­paa eli val­taus­ta Kii­min­kiin, parin­kym­me­nen kilo­met­rin pää­hän Oulun kes­kus­tas­ta. Val­taus­ha­ke­mus on rajat­tu noin kym­me­nen neliö­ki­lo­met­rin aluel­le, mut­ta Arc­tic Mine­rals Explo­ra­tion sivuil­la on suun­ni­tel­mia jo pal­jon laa­jem­mas­ta alu­ees­ta koko Oulussa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKolum­ni: Arvon mekin ansaitsemme

Nämä tutut Jaak­ko Jutei­nin kir­joit­ta­mat lau­lun sanat 1700-luvul­ta sopi­vat selon­te­koon hen­ki­löis­tä, jot­ka ovat toi­mi­neet koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sis­sä niin innok­kaas­ti, että hei­tä kut­sut­tiin ”koti­seu­tuih­mi­sik­si”, ikään kuin he oli­si­vat olleet oma ihmis­la­jin­sa. Koti­seu­dun vaa­li­mis­ta on tosin myös moi­tit­tu nurk­ka­kun­tai­sek­si, mitä se joil­la­kin on ollut mut­ta ei kai­kil­la, tai yli­ro­mant­ti­sek­si has­sah­ta­vak­si men­nei­syy­den ihai­luk­si, vaik­ka sii­hen liit­tyy väis­ty­nei­den suku­pol­vien työn kun­nioi­tus­ta. Kas­va­tus­tie­tees­sä sitä syr­jit­tiin pit­kään, kos­ka sii­nä ope­roi­tiin tun­teen­omai­sil­la moni­se­lit­tei­sil­lä käsit­teil­lä. Sen mukaan oli asial­li­sem­paa puhua vain nimel­tä mai­ni­tuis­ta seu­duis­ta tai paikoista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maa­lais­kis­sat kuu­lu­vat Iin pihapiireihin

Maa­lais­kis­sat ovat aina kuu­lu­neet talo­jen piha­pii­riin niin Konis­sa kuin mis­sä tahan­sa muus­sa pai­kas­sa Iis­sä. Ne ovat pitä­neet talot ja ulko­ra­ken­nuk­set puh­tai­na hii­ris­tä ja muis­ta pik­ku­jyr­si­jöis­tä. Ne ovat per­heis­sä tuo­mas­sa läm­pöä ja opet­ta­mas­sa eläin­rak­kaut­ta lap­sil­le ja aikui­sil­le. Kis­sat ovat mones­ti myös monen van­huk­sen ainoa ilo ja ystä­vyys­suh­de näi­nä kovi­na korona-aikoina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus