Pois­nuk­ku­neet ja maanpoveen

Pois­nuk­ku­neet Lei­la Sinik­ka Hon­ka­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 25.5. Hän oli 87-vuo­tias. Pek­ka Johan­nes Kan­niai­nen Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 4.6. Hän oli 86-vuo­tias. Raili.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääLumen alta pal­jas­tui mas­kien paljous

Illin­saa­reen mene­vän tien var­rel­la sijait­se­va Iin kun­nan lumen­kaa­to­paik­ka on kiin­nit­tä­nyt kun­ta­lais­ten ja ohi­kul­ki­joi­den huo­mion, sil­lä alu­eel­le kasat­tu­jen lumi­mas­so­jen alta on pal­jas­tu­nut val­ta­va mää­rä ros­kia, joi­den jou­kos­sa eri­tyi­ses­ti ovat koros­tu­neet tal­ven mit­taan maa­han pää­ty­neet kasvosuojukset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Palo tuho­si rakennuksen

Hols­tin­mäen Kää­pä­tiel­lä syt­tyi vii­me lau­an­tai­na noin kel­lo 11.30 tuli­pa­lo. Pelas­tus­lai­tok­sen saa­pues­sa koh­tee­seen oli koko raken­nuk­sen kat­to­ra­ken­ne tules­sa. Palo oli levin­nyt myös maastoon.Kes­kus­ta edel­leen Oulun suu­rin puo­lue, perus­suo­ma­lai­set ja kokoo­mus kas­vat­ti­vat kan­na­tus­taan, Lii­ke Nyt sai läpi ehdokkaan

Lii­ke Nyt sai Oulun val­tuus­toon edus­ta­jan­sa ensim­mäi­sis­sä kun­ta­vaa­leis­saan, kun jää­li­läi­nen Jus­si Arpo­nen nousi val­tuu­te­tuk­si 229 äänel­lään. Kokoo­mus kas­vat­ti saa­maan­sa ääni­mää­rää 1,9 pro­sent­tiyk­sik­köä ja perus­suo­ma­lai­set perä­ti 5,9 pro­sent­tiyk­sik­köä. Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa sekä kes­kus­tal­la että kokoo­muk­sel­la on 15 edus­ta­jaa. Perus­suo­ma­lai­sil­la, vasem­mis­tol­la ja vih­reil­lä puo­les­taan yhdek­sän, sdp:llä kah­dek­san ja kris­til­lis­de­mo­kraa­teil­la ja Lii­ke Nytil­lä yksi. Eni­ten ääniä Oulus­sa menet­ti­vät kes­kus­ta, vasem­mis­to ja vih­reät. Asyl ei näis­sä vaa­leis­sa saa­nut edus­ta­jaan­sa valtuustoon.


Lap­kaa­ran Arto Kan­kaa­la on Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä 2021

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien Vuo­den nuo­ri yrit­tä­jä tit­te­lin sai tänä vuon­na oulu­lai­nen 30-vuo­tias Arto Kan­kaa­la, hän toi­mii yrit­tä­jä­nä Jää­lin Lap­kaa­ras­sa. Myös nimel­lä S&A Kan­kaa­la Oy tun­net­tu Lap­kaa­ra on täy­den pal­ve­lun autotalo.