Miten pelas­taa jänis­ten kalua­mat omenapuut?

Monet ovat har­mik­si huo­man­neet, että pihan ome­na­puis­sa on tal­ven aika­na vie­rail­lut rusak­ko­ja ja jänik­siä jyr­si­mäs­sä run­ko­ja. Kor­keat han­get ovat hel­pot­ta­neet pit­kä­kor­vien ruo­ka­kes­te­jä. Onko kalut­tu ome­na­puu ja sato menetetty?

Sal­me Kal­lio iiläi­sel­tä Kal­lion Koti­puu­tar­hal­ta loh­dut­taa, että ei välttämättä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iisi­verk­ko suun­nit­te­lee valo­kui­tua Yli-Iihin

Yli-iiläis­ten tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin on luvas­sa yllät­täen huo­mat­ta­va paran­nus, kun Iin Ener­gian ja Iisi­ver­kon sel­vi­tys- ja tie­do­tus­han­ke valo­kui­dun raken­ta­mi­ses­ta Yli-Iin alu­eel­le käynnistyy. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gis­sä on koos­sa 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta valo­kui­dun tilaajamäärästä

Yli­kii­min­gin alu­eel­la valo­kui­tu­yh­tey­den raken­ta­mis­ta suun­nit­te­lee Kai­ran Kui­tu Oy. Siel­lä liit­ty­män tilaus­lo­ma­ke on ollut avoin­na nyt parin vii­kon ajan, ja tilauk­sia on tul­lut noin 130 kap­pa­let­ta, joka on 21 pro­sent­tia tar­vit­ta­vas­ta määrästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kova into luke­mi­seen herä­si jo lapsena

Kir­jo­jen luke­mi­nen ja käsi­työin­nos­tus ovat nous­seet koro­na­vuo­den aika­na suu­reen suo­sioon. Mar­tin­nie­me­läi­sel­le Mai­la Hin­ti­kal­le, 83 luke­mi­nen on ollut mie­luis­ta nuo­res­ta pitäen, kuten myös käsi­töi­den teke­mi­nen. Nii­den paris­sa aika kulu kuin sii­vil­lä eikä käy kos­kaan pitkäksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jul­le-elä­ke­läis­koi­ra kou­lus­sa rau­hoit­ta­ja­na ja ilona

Pää­sim­me haas­tat­te­le­maan pit­kän työ­uran jäl­keen eläk­keel­le jää­nyt­tä tul­li­koi­raa. Kyse­lim­me sil­tä hie­man sen nykyi­ses­tä elä­mäs­tä ja sen urasta.

Kuka olet? Min­kä ikäi­nen olet? Min­kä rotui­nen olet? Ker­ro vähän itsestäsi.

Olen Jul­le-labra­do­rin­nou­ta­ja ja täy­tän tou­ko­kuus­sa seit­se­män vuot­ta. Isän­tä­ni on ker­to­nut, että minus­ta oli­si pitä­nyt tul­la opas­koi­ra, mut­ta olin lii­an vil­kas sii­hen hom­maan. Niin­pä minus­ta kou­lu­tet­tiin yhden ja puo­len vuo­den iäs­sä huu­me­koi­ra tul­liin. Isän­tä­ni kehuu minua empaat­ti­sek­si ja sym­paat­ti­sek­si. Jou­duin jää­mään eläk­keel­le epi­lep­sian takia.

Mitä teit työk­se­si? Entä mis­sä paikoissa?

Työk­se­ni olin huu­me­koi­ra ja etsin siis kuo­no­ni avul­la haju­ja huu­meis­ta. Työs­ken­te­lin aika pal­jon len­to­ken­til­lä, mut­ta välil­lä pää­sin myös esi­mer­kik­si sata­mis­sa, ravin­to­lois­sa ja eri­lai­sis­sa ter­mi­naa­leis­sa. Jos­kus tein myös kotiet­sin­tö­jä. Töi­tä teh­tiin aika lail­la tilan­teen mukaan.

Mitä kaik­kia haju­ja tunnistat?

Työ­ni puo­les­ta tun­nis­tan ylei­sim­mät huu­mausai­neet ja aseet. Kuo­no­ni tun­nis­taa myös herk­ku­jen hajun kaukaakin.

Mikä oli paras­ta työssäsi?

Sain olla aina isän­tä­ni muka­na, min­kä takia olin har­voin yksin koto­na. Työ oli vaih­te­le­vaa, eli ei lain­kaan tyl­sää, jos autos­sa odot­te­lua ei las­ke­ta. Näin myös pal­jon ihmi­siä ja eri­lai­sia paik­ko­ja. Vir­ka­koi­rien har­joi­tus­päi­vät oli­vat aina kivo­ja, kos­ka sain tree­na­ta mui­den vir­ka­koi­rien kans­sa. Löy­tä­mi­nen oli aina juh­laa, ja mei­dät kou­lu­tet­tiin tähän arvok­kaa­seen työ­hön lei­kin kautta.

Kuin­ka kau­an työ­päi­vä­si kestivät?

Työ­päi­vä kes­ti arviol­ta 12 tun­tia yhdes­sä vuo­ros­sa. Pää­sin koke­maan kaik­ki kol­me vuo­roa, eli aamu‑, ilta- ja yövuorot.

Onko sinul­la pal­jon koi­ra­työ­ka­ve­rei­ta? Mil­lai­sia he ovat? 

Suo­mes­sa on tul­li­koi­ria hie­man yli 40. Oulus­sa minul­la ei ollut tul­lis­sa työ­päi­vien aika­na koi­ra­työ­ka­ve­rei­ta, mut­ta pää­sin tree­naa­maan sekä työs­ken­te­le­mään mui­den innos­tu­nei­den ja ener­gis­ten vir­ka­koi­rien (esi­mer­kik­si poliisi‑, van­ki­la- ja raja­koi­rien) kanssa.

Miten päi­vä­si kou­lul­la ero­aa nor­maa­lis­ta työpäivästäsi?

Päi­vä kou­lul­la on todel­la ren­toa ja lep­poi­saa. Töis­sä minun täy­tyi koko ajan kes­kit­tyä ja olla tark­ka­na. Myös vuo­ro­töi­den epä­sään­nöl­li­nen ryt­mi poik­ke­aa kou­lun tois­tu­vas­ta lukujärjestyksestä.

Kuin­ka usein vie­rai­let koululla?

Läh­den emän­nän mukaan kou­lul­le hänen 8d-luo­kan toi­voes­sa vie­rai­lua­ni. Jos­kus jos jou­dun ole­maan yksin lii­an pit­kään koto­na, kun per­heen Piki-koi­ra on isän­nän kans­sa pidem­mäl­lä työ­mat­kal­la, saa­tan pääs­tä kou­lul­le mukaan seu­raa­maan tunteja.

Mikä on paras­ta, kun vie­rai­let koulussa?

Paras­ta ovat oppi­laat. Saan heil­tä pal­jon huo­mio­ta ja rap­su­tuk­sia. Sen enem­pää koi­ra ei tarvitsekaan. 

Mitä puu­hai­let luokassa?

Ensin kier­te­len luo­kas­sa ja otan rap­su­tuk­set vas­taan, sit­ten leväh­te­len ja kuun­te­len emän­tä­ni ope­tus­ta luo­kan oppi­lail­le. Olen käy­nyt myös väli­tun­ti­val­von­nas­sa ja sil­loin näen myös uusia ihmisiä.

Mil­lai­nen paik­ka luok­ka sinun mie­les­tä­si on?

Luok­ka on ihan viih­tyi­sä ja kodi­kas. Pidän sii­tä, että minul­la on juo­ma-astia, pal­lo, nal­le­ja ja lui­ta. Vali­tet­ta­vas­ti siel­lä ei vain ole makuu­alus­taa, jos­sa loikoilla.

Miten vie­tät vapaa-aikaasi?

Huip­pua vapaa-ajan­vie­tet­tä on olla koko per­heen kans­sa Kuusa­mos­sa mök­kei­le­mäs­sä. Tal­vi­sin val­jak­ko­hiih­del­lään, pil­ki­tään ja myös leväh­del­lään. Emän­tä heit­te­lee minul­le ja per­hee­ni toi­sel­le koi­ral­le, Pikil­le, pal­loa päi­vit­täin. Sil­loin on kiva sukel­taa han­keen ja kie­riä lumes­sa. Kesäl­lä uimi­nen on paras­ta. Läh­den myös mie­lel­lä­ni mukaan mar­ja- ja muil­le vaellusretkille.

Mikä on lempipaikkasi?

Lem­pi­paik­ka­ni on mök­ki, sil­lä siel­lä saan olla vapaa­na ja men­nä uimaan, mil­loin vain itse haluan.

Mikä on lempiherkkusi?

Pan­na­ri ja jää­te­lö ovat herk­kua. Kyl­lä myös kanai­set luut ovat hyviä.Iihin raken­ne­taan uusia vuokra-asuntoja

Iin kun­nan omis­ta­ma Iin Vuo­kra­ta­lot Oy raken­taa uuden 22 asun­non luh­ti­ta­lon Tor­ni­ku­jal­le. Kun­nan­val­tuus­to myön­si yhtiöl­le 3 mil­joo­nan euron suu­rui­sen takauk­sen vuo­kra-asun­to­koh­teen rahoi­tuk­seen. Raken­ta­mi­nen on tar­koi­tus aloit­taa tänä vuon­na ja talon on mää­rä val­mis­tua noin vuo­den kulut­tua. Iin Vuo­kra­ta­lot on vuo­kran­nut maan kun­nal­ta ja raken­nus­lu­pa on myönnetty. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rahoi­tus Maa­lis­maan­tien kevyen lii­ken­teen väylälle

Maa­lis­maan­tien kevyen lii­ken­teen väy­lää jat­ke­taan suun­ni­tel­mien mukaan kah­den vuo­den kulut­tua. Suun­ni­tel­mis­sa on jat­kaa väy­lää nykyi­ses­tä noin 2,2 kilo­met­riä Paa­son­pe­räl­le. Väy­lä toteu­te­taan Oulun seu­dun maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen MAL-sopi­muk­sen hank­kee­na, jon­ka val­tio ja kun­ta mak­sa­vat puoleksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIkäih­mis­ten asu­mis­ta noin 13 vuotta

Van­hus­ten huol­to­yh­dis­tys ry raken­nut­ti noin 13 vuot­ta sit­ten Revon­tien van­hus­ten vuo­kra­ta­lon. Se on tar­koi­tet­tu itse­näi­ses­ti asu­vil­le van­huk­sil­le. Asuk­kaat tilaa­vat itse.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus