Tur­peen alas­ajo vie työ­paik­ko­ja maaseudulta

Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten Ran­ta­poh­jan alu­eel­la oli Vapon työ­mail­la kym­men­kun­ta tur­veu­ra­koit­si­jaa, jot­ka työl­lis­ti­vät itsen­sä lisäk­si kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä tur­ve­soil­la. Nyky­ään jäl­jel­lä on enää mur­to-osa. Yksi heis­tä on tan­ni­la­lai­nen Arto Haa­pa­nie­mi, jon­ka toi­min­ta on supis­tu­nut voi­mak­kaas­ti. Par­haim­mil­laan hänel­lä oli jopa 20 työn­te­ki­jää. Nyt mies työl­lis­tää itsen­sä lisäk­si kuusi hen­ki­löä, jot­ka hän on saa­nut pidet­tyä sil­lä, että kesät ollaan tur­ve­soil­la ja tal­vet hakkuilla. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Maan­vuo­kraus sekä hai­tat asuk­kail­le ja luon­nol­le kiin­nos­ti­vat ylei­söä Ollinkorpi-keskustelussa

Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­van val­mis­te­lus­ta jär­jes­te­tyn ylei­sö­ti­lai­suu­den kysy­myk­sis­sä nousi­vat esil­le maan­vuo­krauk­seen liit­ty­vät kysy­myk­set sekä puis­ton hai­tat ihmi­sil­le, eläi­mil­le ja luon­nol­le. Osay­leis­kaa­van val­mis­te­luai­neis­ton, kaa­va- ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­sen ja kaa­va­luon­nok­sen esit­te­ly venyi niin, että pari­tun­ti­sek­si suun­ni­tel­lus­sa webi­naa­ris­sa uhka­si aika lop­pua ennen ylei­sö­ky­sy­myk­siin vas­taa­mis­ta. Tilai­suut­ta kui­ten­kin jat­ket­tiin puo­lel­la tun­nil­la niin, että suu­rim­paan osaan lähes vii­des­tä­kym­me­nes­tä ylei­sö­ky­sy­myk­ses­tä ehdit­tiin vas­ta­ta. Lopuil­le kysy­jil­le luvat­tiin vas­taus sähköpostitse.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Yli-Iihin suun­nit­teil­la mit­ta­va monitoimitalo

Yli-Iin kou­lun lähei­syy­teen suun­ni­tel­laan uut­ta jul­kis­ten pal­ve­lui­den moni­toi­mi­ta­loa, jon­ne raken­tui­si­vat tilat var­hais­kas­va­tuk­sel­le, kir­jas­tol­le, hyvin­voin­ti­pis­teel­le sekä Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le. Suun­ni­tel­mien taus­tal­la on se, että Muu­ra­hai­sen päi­vä­ko­din raken­nuk­set, Yli-Iin kir­jas­to ja Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kus ovat lähi­vuo­si­na tulos­sa perus­kor­jausi­kään. Alus­ta­vien tut­ki­mus­ten mukaan raken­nuk­sien perus­kor­jausas­te- ja kus­tan­nuk­set ovat nouse­mas­sa suureksi.Sano­ma­leh­det ja kau­pun­ki­leh­det tär­keim­mät tie­don­ha­ku­läh­teet kevään kuntavaaleissa

Sano­ma­leh­det ja kau­pun­ki­leh­det ovat yli­voi­mai­ses­ti tär­keim­mät mediat, kun suo­ma­lai­set hake­vat tie­toa äänes­tys­pää­tök­sen­sä tuek­si huh­ti­kuun 2021 kun­ta­vaa­lei­hin. Tämä sel­vi­ää IRO­Re­searc­hin tam­mi­kuus­sa Uutis­me­dian lii­ton toi­mek­sian­nos­ta teke­mäs­tä Kun­ta­vaa­li­me­diat 2021 ‑tut­ki­muk­ses­ta.


Syr­jä­ky­lät­kö vain tuu­li­myl­ly­jen sijoituspaikkoja?

Onko päät­tä­jien tar­koi­tus täyt­tää sivu­ky­lät tuu­li­myl­lyil­lä? Kun­ta­kes­kuk­sen lähet­ty­vil­lä­kään ei ole yhtään aina­kaan toi­min­nas­sa ole­vaa myl­lyä. Meil­lä Kui­va­nie­men alu­eel­la nii­tä on.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla