Moot­to­ri­kel­kat ural­le, mön­ki­jöil­lä ajo kiel­let­ty Kiiminkijoella

Kii­min­ki­joen jääl­le joki­suis­toon on ilmes­ty­nyt vas­ti­kään kiel­to­kylt­te­jä, jois­sa ker­ro­taan maas­to­lii­ken­ne­ra­joi­tuk­ses­ta ja 60 kilo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­le. Kylt­tien mukaan Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ympä­ris­tö­kes­kus kieltää…

Lue lisää

Säh­kön­siir­ron hin­ta kuu­ma peruna

MOT-ohjel­­mas­­sa 8.2. oli aihee­na säh­kön­siir­to otsi­kol­la: Koh­tuul­li­nen siir­to­hin­ta on koh­tuu­ton­ta. Nyt tois­ta­mi­seen kysei­ses­sä Yle:n tut­ki­van jour­na­lis­min ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­tiin säh­kön jakeluverkkoyhtiöiden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Mik­si Rakastaa?

“Rak­kaus On Vain Ajan Käsi­te” — Rus­ty Cage. Mik­si Rak­kaut­ta on vai­kea mää­rit­tää yksin? Mis­tä tie­tää, jos Rakas­taa aidos­ti? Mik­si nyky­päi­vä­nä on niin vai­kea löy­tää oike­aa Rak­kaut­ta? Mis­tä tie­tää, jos toi­nen Rakas­taa takai­sin?  Nämä ovat kysy­myk­siä, jot­ka tule­vat mie­lee­ni heti, kun mie­tin Rakkautta. 


Nuor­ten ääni kuu­luu nuo­ri­so­val­tuus­ton kaut­ta –Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vah­va edus­tus uudes­sa ONEssa

Oulun uuteen nuo­ri­so­val­tuus­to ONE:een kuu­luu kaik­ki­aan 24 nuor­ta, jois­ta aina­kin 11 asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la tai opis­ke­lee sil­lä ole­vis­sa oppi­lai­tok­sis­sa. ONE tuo Oulus­sa esiin nuor­ten ideoi­ta, seu­raa oulu­lais­ta pää­tök­sen­te­koa ja antaa lausun­to­ja nuo­ril­le tär­keis­tä asioista.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na kesään sakka

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma pide­tään sul­jet­tu­na aina­kin 30.6. saak­ka. Sul­kua on jat­ket­tu ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö­voi­ma­va­ro­jen ja koro­na­vi­ruse­pi­de­mi­aan liit­ty­vien hoi­don jär­jes­te­ly­jen sekä koro­na­ro­ko­tus­ten tur­vaa­mi­sek­si. Toi­min­not on kes­ki­tet­ty Iin pää­ter­veys­a­se­mal­le. Kui­va­nie­men asuk­kail­le tar­jo­taan edel­leen mah­dol­li­suus asioi­da Simon ter­veys­a­se­mal­la sulun aikana.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kii­min­gin seu­ra­kun­ta vas­taa mielipidekirjoitukseen

Yli­kii­min­ki­läi­nen luki­ja kysyi Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 11.2., oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että Kii­min­gin seu­ra­kun­ta lähet­täi­si jos­kus vir­tu­aa­li­sen juma­lan­pal­ve­luk­sen myös kau­niis­ta Yli­kii­min­gin kir­kos­ta. Kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä soit­ti toi­mi­tuk­seen ja ker­toi, että aina sil­loin täl­löin Yli­kii­min­gin kir­kos­ta onkin ollut lähe­tys, ja että seu­raa­va on suun­nit­teil­la 28.2.. Tämä toteu­tuu sii­nä tapauk­ses­sa, että koro­nan muka­naan tuo­mat rajoi­tuk­set jat­ku­vat ennallaan.Kuul­lu ook­ko nää?

Ran­ta­poh­jas­ta 27.3.1985: Toril­la myy­tiin muo­kat­tu­ja lam­paan­tal­jo­ja. Kat­se­le­maan pur­jeh­ti sii­hen myös yksi var­sin iso­ko­koi­nen rou­vas­hen­ki­lö, joka alkoi moi­tis­kel­la että kal­lii­ta ovat ja pie­niä tal­jat. Myy­jä kat­se­li arvon rou­vaa sil­miin ja lausah­ti: “Kyl­lä kait ne mah­taa teil­le pie­niä olla, mut­ta niil­le lam­pail­le ne oli­vat aivan sopi­vat.” A.M.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Jo riit­täi­si pakkanen

Luu­len­pa, että aika moni yhty­nee sää­kan­taa­ni. Kyl­lä nämä pak­ka­set jo sai­si­vat rii­tää. Mel­ko var­hain kes­ki­viik­ko­aa­mu­na auto­ni mit­ta­ri näyt­ti Kii­min­gin Hut­tu­ky­län paik­keil­la luke­maa ‑32. Sano­taan että Suo­mes­sa sää on vain pukeu­tu­mis­ky­sy­mys, mut­ta ei se ihan niin­kään lie­ne. Koval­la pak­ka­sel­la ei ole miel­lyt­tä­vää ulkoil­la tai työs­ken­nel­lä ulkona.