Yhdis­tys­ten voi­ma­va­rat eivät rii­tä kesä­ta­pah­tu­mien järjestämiseen

Hei­nä­kuus­sa jär­jes­tet­tä­vien Kui­va­nie­men pitä­jä­mark­ki­noi­den ja Kunin­gas­jät­kä – Iin Tuk­ki­lais­ki­sat ‑tapah­tu­mien tule­vai­suus on epävarma.

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti lop­pu­vuo­des­ta, että pitä­jä­mark­ki­nat, tuk­ki­lais­ki­sat sekä Iijo­ki­pyö­räi­ly siir­re­tään kun­nal­ta yhdis­tys­ten jär­jes­tet­tä­väk­si niin, että yhdis­tyk­siä avus­te­taan toi­min­nas­sa. Pää­tös liit­tyy kun­nan talou­den tasapainottamisohjelmaan.

Pitä­jä­mark­ki­noi­ta jär­jes­tä­vä Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät on ilmoit­ta­nut, ettei sil­lä ole mah­dol­li­suut­ta jär­jes­tää tapah­tu­maa, ellei kun­ta ole muka­na jär­jes­te­lyis­sä enti­seen tapaan.

Saman­suun­tai­set aja­tuk­set ovat tuk­ki­lais­ki­so­ja jär­jes­tä­väs­sä Iin Urheilijoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Etä­asu­ka­sil­lat eivät tavoi­ta asukkaita

Oulun itäi­sel­lä aueel­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­set yhtei­set asu­ka­sil­lat, jot­ka alun yhtei­sen osan jäl­keen jakaan­tui­vat aluei­den omik­si illoik­si. Asuk­kaat eivät olleet löy­tä­neet tie­tään Team­sin väli­tyk­sel­lä käy­tyi­hin iltoi­hin. Sekä Kii­min­gis­sä että Yli­kii­min­gis­sä oli molem­mis­sa mak­si­mis­saan kym­me­nen asu­kas­ta pai­kal­la. Jää­lin etä­asu­ka­sil­taan osal­lis­tui noin 15 hen­ki­löä. Yli-Iis­sä pai­kal­la oli yksi henkilö.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksillaMuraa­li Iisi-aree­nan monitoimitilaan

Iisi-aree­nan moni­toi­mi­ti­la on saa­nut tai­det­ta sei­näl­leen. Tai­de­kes­kus Kult­tu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­vie­raa­na jou­lu­kuus­sa ollut ser­bia­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja Andre­ja Krs­tić eli Che­ni­pe työs­ti resi­dens­si­jak­son­sa aika­na moni­toi­mi­ti­laan muraalin. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Iin tek­ni­sen joh­ta­jan viran hakuai­kaa jat­ket­tiin jälleen

Iin kun­ta on jat­ka­nut jo tois­ta ker­taa hakuai­kaa tek­ni­sen joh­ta­jan virkaan. 

Ensim­mäi­sen ker­ran vir­ka oli avoin­na jou­lu-tam­mi­kuun tait­tees­sa, jol­loin sii­hen tuli yhdek­sän hake­mus­ta. Tuol­loin kun­nan­hal­li­tus päät­ti val­mis­te­lu­työ­ryh­män esi­tyk­ses­tä, että hakuai­kaa jat­ke­taan 7.2. sak­ka. Uudes­sa haus­sa kun­taan saa­pui nel­jä hake­mus­ta. Jäl­leen pää­tet­tiin, että viran hakuai­kaa jat­ke­taan. Nyt hakuai­kaa on hel­mi­kuun lop­puun saak­ka. Molem­mis­sa aiem­mis­sa haus­sa jäte­tyt hake­muk­set huo­mioi­daan jatkohaussa. 


Voi­daan hyvin: Näke­mys­tä uuden hyvin­voin­tia­lu­een sote-pal­ve­luis­ta raken­ne­taan yhdessä

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä vas­taa Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­seen POP­so­te-hank­kee­seen kuu­lu­vas­ta sote-pal­ve­lustra­te­gia­työs­tä. Sen työs­tä­mi­nen toi­mii val­mis­te­le­va­na työ­nä tule­van hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gial­le. Sote-uudis­tuk­sen laki­pa­ket­tia ei vie­lä ole hyväk­syt­ty edus­kun­nas­sa, mut­ta työ on tär­ke­ää niin uudis­tuk­seen val­mis­tau­tu­mi­sen kuin nykyis­ten sote-pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­sen­kin kannalta. Teks­ta­rit

Vesa­las­sa Yli­kii­min­gis­sä nuo­ri­so ei tajua, että moot­to­ri­kel­koil­la ei saa ajel­la tai­mi­kois­sa. Van­hem­pien pitäi­si nyt neu­voa lap­si­aan ja kat­soa perään, että nämä ymmär­täi­si­vät, mis­sä saa ajel­la. Kun tai­mi­kos­sa jyl­lä­tään moot­to­ri­kel­kal­la, han­gen tasol­la ole­va tai­men lat­va kat­ke­aa, ja se on sen tai­men menoa. Esi­mer­kik­si Jumin­kan­kaan mont­tua­lu­eel­la ei tai­mik­ko pää­se kas­va­maan, kun aina siel­lä ajel­laan kel­koil­la. Tämän tou­hun pitää nyt lop­pua. Moot­to­ri­kelk­kai­lua var­ten on rei­tit olemassa.

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 6 Lot­to: 3, 12, 15, 20, 24, 26, 31. Lisä­nu­me­ro 35. Plus­nu­me­ro 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein -, 6+1 oikein 3 kpl…