Kii­min­gin pik­ku­kou­lu­jen kau­ka­lot oli­vat het­ken vaa­ras­sa – Jää­lin van­ha kent­tä ja kau­ka­lo pois­tu­vat käytöstä

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut suun­nit­te­li sääs­tö­toi­mia, jot­ka koh­dis­tui­vat Tirin­ky­län, Yli­ky­län ja Hut­tu­ky­län kou­lu­jen kau­ka­loi­hin. Kou­lut sai­vat noin viik­ko sit­ten tie­don, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kie­rik­kiä halu­taan kehit­tää arkeo­lo­gian Suo­men huippuna

Kie­rik­ki­kes­kuk­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2020–2026 tode­taan, että Kie­rik­kiä kehi­te­tään kokeel­li­sen arkeo­lo­gian Suo­men hui­puk­si, jol­la on laa­ja kan­sain­vä­li­nen ja koti­mai­nen ver­kos­to. Tämä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teke­mis­tä ja jän­ni­tys­tä seu­ra­kun­nan luontopolulla

Idyl­li­nen Kii­min­gin kir­kon seu­tu toi­mii upea­na ympä­ris­tö­nä Kii­min­gin seu­ra­kun­nan var­hais­kas­va­tuk­sen toteut­ta­mal­le luon­to­po­lul­le. Monet van­hat raken­nuk­set ja hau­taus­maa sekä tun­nel­mal­li­nen ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laki uudis­taa liikennettä

Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun alus­sa rymi­näl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti rymi­nä ei siir­ry itse lii­ken­tee­seen. Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä on tänään laa­ja kat­saus uudis­tu­viin lii­ken­teen sääntöihin.…


Teks­ta­rit

Iin kun­ta rupe­si pis­tä­mään talout­ta kun­toon lomaut­ta­mal­la kesäl­lä mata­la­palk­kai­sim­pia työn­te­ki­jöi­tä. Iis­sä on ide­aa Kii­tos Olli Häy­ry­sel­le, kun saan kat­sel­la ohi­kul­kies­sa­ni teidän.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on keskeytetty

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen on kes­key­tet­ty sil­ta­suun­ni­tel­mien tar­kis­ta­mi­sen takia.  – Jokin aika sit­ten esi­tet­tiin epäi­lys, että sil­lan raken­teet oli­si suun­ni­tel­tu lii­an kepeiksi,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aloi­te sydä­nis­ku­rin hankkimisesta

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen sydä­nis­ku­ri­lait­teen hank­ki­mi­ses­ta Kui­va­nie­men taa­­ja­­ma-alu­eel­­le sijoi­tet­ta­vak­si.  Aloit­tees­sa tode­taan, että Kui­va­nie­men kylä­taa­ja­mas­sa asuu iso osa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Se on Matti!

Ran­ta­poh­jas­ta 15.1.1981: Kil­pai­lu on nyky­ään kovaa. Tätä valais­koon kah­den palo­kun­nan kii­ruh­ta­mi­nen samaan tuli­pa­loon. Ensin ennät­tä­nyt sam­mut­ti palon ja toi­sen palokunnan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin enti­nen kan­sa­kou­lu myydään

Van­han­tien var­rel­la sijait­se­va Jää­lin van­ha kan­sa­kou­lu halu­taan myy­dä tont­tei­neen. Alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­set ovat val­mis­tu­neet ja nyt kau­pun­ki etsii Jää­lin enti­sel­le, suojellulle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus