Kii­min­gin pik­ku­kou­lu­jen kau­ka­lot oli­vat het­ken vaa­ras­sa – Jää­lin van­ha kent­tä ja kau­ka­lo pois­tu­vat käy­tös­tä

Kaukaloilla on iso merkitys kylien harrastustoiminnalle sekä talvella että kesällä. Kuvassa näkyvä Tirinkylän kaukalo on siksikin tärkeä, että koululla ei ole lainkaan liikuntahallia. (Kuva: Johanna Kemppainen)Kaukaloilla on iso merkitys kylien harrastustoiminnalle sekä talvella että kesällä. Kuvassa näkyvä Tirinkylän kaukalo on siksikin tärkeä, että koululla ei ole lainkaan liikuntahallia. (Kuva: Johanna Kemppainen)

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut suun­nit­te­li sääs­tö­toi­mia, jot­ka koh­dis­tui­vat Tirin­ky­län, Yli­ky­län ja Hut­tu­ky­län kou­lu­jen kau­ka­loi­hin. Kou­lut sai­vat noin viik­ko sit­ten tie­don, että kau­ka­lot pure­taan, eikä nii­tä enää tule­vi­na tal­vi­na jää­dy­te­tä sääs­tö­syis­tä. Kun tie­to suun­ni­tel­luis­ta lak­kau­tuk­sis­ta saa­vut­ti kou­lut, lait­toi­vat kylä­läi­set ja van­hem­pai­nyh­dis­tyk­set tuu­le­maan. Vir­ka­mie­hil­le ja päät­tä­jil­le teh­tiin pit­kä kir­jel­mä, jos­sa ihme­tel­tiin kau­pun­gin pää­tök­sen­te­koa ja var­sin­kin sitä, että kou­lu­jen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus