Laki uudis­taa lii­ken­net­tä

Tie­lii­ken­ne­la­ki muut­tuu kesä­kuun alus­sa rymi­näl­lä. Toi­vot­ta­vas­ti rymi­nä ei siir­ry itse lii­ken­tee­seen.

Ran­ta­poh­jan kesä­leh­des­sä on tänään laa­ja kat­saus uudis­tu­viin lii­ken­teen sään­töi­hin. Vai­kut­taa sil­tä, että opis­kel­ta­vaa on pal­jon­kin. Uudis­tus ei ulo­tu vain autoi­li­joi­hin, vaan myös vesi­lii­ken­nöin­tiä kos­ke­va lain­sää­dän­tö muut­tuu. Uudis­tu­va laki kos­ket­taa myös kevyem­pää lii­ken­net­tä, kuten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­tä.

Kai­ken kaik­ki­aan mei­dän kaik­kien oli­si syy­tä tutus­tua uusiin lii­ken­ne­merk­kei­hin, joi­ta ilmaan­tuu tie­ver­kos­toon tule­vien vuo­sien aika­na sekä muu­ten­kin uusiin lii­ken­teen peli­sään­töi­hin. Monen voi yllät­tää esi­mer­kik­si käsi­te ali­no­peus; joil­le­kin tie­o­suuk­sil­le tulee mer­kin­tä nopeu­des­ta, jota ei saa alit­taa.

Tule­va­na kesä­nä näh­dään, mil­lai­nen kan­ta lii­ken­teen val­vo­jil­la eli polii­sil­la tulee ole­maan uusien sään­tö­jen nou­dat­ta­mi­seen. Onko esi­mer­kik­si autoi­li­joi­den osat­ta­va uudet mää­räyk­set heti vai kes­kit­tyy­kö polii­si alku­vai­hees­sa opas­tuk­seen. Luul­ta­vaa on, että esi­mer­kik­si uudet nopeus­ra­joi­tus­ten ylit­tä­mi­sen sako­tus­pe­rus­teet ote­taan käyt­töön pian­kin.

Näh­tä­väs­ti uuden tie­lii­ken­ne­lain kir­joit­ta­mi­ses­sa on pyrit­ty koros­ta­maan tien­käyt­tä­jien vas­tuu­ta omas­ta itses­tään sekä muis­ta tiel­lä­liik­ku­jis­ta. Lain hen­ke­nä vai­kut­taa ole­van myös se, että lii­ken­ne saa­tai­siin suju­vam­mak­si. Voi­si­ko asian tii­vis­tää niin, että uusi laki tuo lii­ken­tee­seen lisää maa­lais­jär­keä.

Toi­vot­ta­vas­ti suju­vuusa­jat­te­lu siir­tyy myös mei­hin taval­li­siin tien­käyt­tä­jiin. Monil­la suo­ma­lai­sil­la autoi­li­joil­la ja mik­sei esi­mer­kik­si myös pyö­räi­li­jöil­lä on pää­kop­paan­sa ohjel­moi­tu­na “Minä itte ja minä ensin, kun mul­la on oikeus” -ajat­te­lu. Kun kak­si täl­lais­ta lii­ken­ne­fi­lo­so­fia koh­taa, niin voi käy­dä huo­nos­ti­kin.