Ylis­tys rak­kail­le koti­mai­se­mil­le

Iiläi­sel­tä Mar­­ja-Lee­­na Per­nul­ta on ilmes­ty­nyt äsket­täin runo- ja kuva­teos Oodi kah­del­le saa­rel­le ja kol­mel­le kos­kel­le. Kir­ja sisäl­tää runo­ja ja proo­saa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­tä ja Hau­ki­pu­taal­ta fina­lis­tit Met­sä­vi­sas­sa

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta osal­lis­tuu kak­si kou­lu­lais­ta val­ta­kun­nal­li­sen Met­sä­vi­san finaa­liin ensi kes­ki­viik­ko­na. Met­sä­vi­sa on ylä­kou­lu­jen met­sä­tie­to­kil­pai­lu, jon­ka kou­lu­ta­son kil­pai­luun osal­lis­tui hel­mi­kuus­sa yli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMoto­ris­ti­kirk­ko ver­kos­sa

Vii­me vuon­na 20-vuo­­tis­­juh­­li­aan Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä viet­tä­nyt moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa poik­keus­o­lo­jen vuok­si Vir­­tu­aa­­li­­kirk­­ko-tapah­­tu­­ma­­na Kii­min­gin kir­kos­ta. Moto­ris­ti­kir­kon hela­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa Pau­li…


Lin­tu­ku­vaus on luon­non­lä­hei­nen har­ras­tus

Kii­min­ki­läi­nen Joki­ran­nan kou­lun oppi­las Niko Sal­li­nen har­ras­taa lin­tu­ku­vaus­ta. Kou­lu­teh­tä­vä­nään hän teki kuva­re­por­taa­sin har­ras­tuk­ses­taan. Ran­ta­poh­ja jul­kai­see työn osa­na pai­kal­lis­leh­den ja alu­een…


Moto­ris­ti­kirk­ko ver­kos­sa

Vii­me vuon­na 20-vuo­­tis­­juh­­li­aan Yli­kii­min­gin kir­kon­mäel­lä viet­tä­nyt moto­ris­ti­kirk­ko jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa poik­keus­o­lo­jen vuok­si Vir­­tu­aa­­li­­kirk­­ko-tapah­­tu­­ma­­na Kii­min­gin kir­kos­ta. Moto­ris­ti­kir­kon hela­tors­tain sana­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­taa 21.5.…


Yli-Olha­van tuu­li­puis­ton hyö­dyt ja hai­tat sel­vi­tet­ty – Mie­li­pi­tei­tä voi jät­tää lop­pu­kuun ajan

Yli-Olha­­van tuu­li­puis­ton yhdis­tet­ty kaa­va­luon­nos ja ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tus on näh­tä­vil­lä. Aineis­to käsit­tää osay­leis­kaa­va­luon­nok­sen, 198-sivui­­sen kaa­va­se­los­tuk­sen sekä 17 muu­ta sel­vi­tys­tä, arvioin­tia ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus