Ris­ki­ryh­mä­läis­ten ulkoi­lu suotavaa

Yli 70-vuotiaita ja muita koronakaranteenissa olevia kannustetaan nyt lähtemään ulos liikkumaan.Yli 70-vuotiaita ja muita koronakaranteenissa olevia kannustetaan nyt lähtemään ulos liikkumaan.

Karan­tee­nis­sa koro­nan takia elä­vien hen­ki­nen kuor­mi­tus on kas­va­nut niin, että rajoi­tuk­sia hei­dän suh­teen­sa ollaan hie­man höl­len­tä­mäs­sä. – Meil­le on tul­lut ene­ne­väs­sä mää­rin yhtey­den­ot­to­ja, jois­sa kysy­tään mil­loin voi tava­ta esi­mer­kik­si asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä asu­vaa puo­li­so­aan tai mui­ta lähei­si­ään. Pit­kään jat­ku­va epä­var­muus kuor­mit­taa ihmi­siä. Emme pys­ty ker­to­maan, mil­loin tilan­ne on tur­val­li­ses­ti ohi, mut­ta olem­me tuo­neet hie­man hel­po­tus­ta tilan­tee­seen, sanoo… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus