Kan­san­edus­ta­ja Ait­ta­kum­pu: Lap­si­per­heet tar­vit­se­vat oman tukipaketin

Kiiminkiläinen kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii lapsiperheille omaa tukipakettia koronakriisistä selviytymiseen. (Arkisto: Teea Tunturi)Kiiminkiläinen kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii lapsiperheille omaa tukipakettia koronakriisistä selviytymiseen. (Arkisto: Teea Tunturi)

Kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu (kesk.) sanoo kan­sain­vä­li­se­nä per­he­päi­vä­nä 15.5., että lap­si­per­heet tar­vit­se­vat oman tuki­pa­ke­tin koro­na­krii­sin vai­ku­tuk­sis­ta sel­viä­mi­seen. – Krii­si on koet­te­le­mus monil­le lap­si­per­heil­le. Tämän vuok­si per­heet tar­vit­se­vat hal­li­tuk­sel­ta ennal­taeh­käi­se­vän tuki­pa­ke­tin. Kii­min­ki­läi­nen Ait­ta­kum­pu tote­aa, että koro­nan takia per­heis­sä on koh­dat­tu muun muas­sa talou­teen, ter­vey­teen, pari­suh­tee­seen, päih­tei­siin, etä­työn ja kou­lu­työn yhteen­so­vit­ta­mi­seen sekä sosi­aa­li­seen eris­täy­ty­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia. – On… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus