Koro­na ja virkistys

Koro­­na-aika­­na on suo­si­tel­tu pysy­mään koto­na tar­tun­ta­vaa­ran takia. Pit­kään sisäl­lä ole­mi­nen alkaa vai­kut­taa mie­len­ter­vey­teen. Apua ja vink­ke­jä lap­sil­le on saa­ta­vil­la järjestöiltä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tor­kut­ta­jan sisäi­nen kel­lo voi olla pielessä

Tor­kut­ta­mi­nen, herää­mi­sen siir­tä­mi­nen muu­ta­ma minuut­ti ker­ral­laan eteen­päin, aiheut­taa eni­ten ongel­mia tor­kut­ta­jal­le itsel­leen. Samas­sa huo­nees­sa nuk­ku­van puo­li­son uni­kin jää vajaak­si, mut­ta unen lop­pu­met­reil­le osu­va heräi­ly har­voin aiheut­taa mer­kit­tä­viä hait­to­ja unen laa­tuun tai määrään.Torkuttaminen voi rasit­taa pari­suh­det­ta, jos samas­sa sän­gys­sä nuk­ku­vat aamu- ja ilta­virk­ku. Tor­kut­ta­jal­le itsel­leen tor­kut­ta­mi­sen vai­ku­tuk­set eivät kui­ten­kaan ole pel­käs­tään negatiivisia.


50 vuot­ta täyt­tä­vä sote-mies Mat­ti Vähä­kuo­pus tart­tuu roh­keas­ti uusiin ohjak­siin – Teat­te­rin teke­mi­nen puo­les­taan on täy­del­lis­tä vas­ta­pai­noa virkamiestyölle

Kun hau­ki­pu­taa­lai­nen Mat­ti Vähä­kuo­pus alkaa ker­to­maan uran­sa vai­hei­ta tähän päi­vään asti, on sil­min­näh­tä­vää, että sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la on hänen jut­tun­sa. Rova­nie­mel­lä syn­ty­neen mut­ta Kuusa­mon maa­lais­mai­se­mis­sa kas­va­neen Vähä­kuo­puk­sen aivan ensim­mäi­nen ammat­ti oli kui­ten­kin maa­ta­lous­ko­nea­sen­ta­ja. Nii­tä töi­tä hän ei ehti­nyt teh­dä, kun tie vei nuo­ren mie­hen monien mui­den ikä­to­ve­rei­den­sa tavoin pää­kau­pun­ki­seu­dul­le 90-luvun alussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Häy­ry­sen­nie­mel­lä kou­lu­tet­tiin perin­ne­mai­se­mien inven­toin­tiin – Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt hank­keen aloit­ta­mis­ta var­ten 351 000 euroa

Hau­ki­pu­taan Häy­ry­sen­nie­mel­le kokoon­tui vii­me vii­kol­la rei­lu kol­mi­sen­kym­men­tä luon­non­tie­tei­li­jää ympä­ri Suo­men otta­maan oppia perin­ne­mai­se­mien inven­toin­tia var­ten. ELY-kes­kuk­sen kesä­kuus­sa käyn­nis­tä­mää perin­ne­mai­se­mien inven­toin­ti­han­ket­ta koor­di­noi ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö, joka on myön­tä­nyt kol­men vuo­den aika­na toteu­tet­ta­van hank­keen aloit­ta­mis­ta var­ten 351 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­mää kivi­kau­den kyläs­sä – Tukiyh­dis­tys tavoit­te­lee laa­jaa näky­vyyt­tä ja uusia yhteistyötahoja

Yllät­tä­vä moot­to­ri­sa­han päri­nä kan­tau­tuu jo kau­as kivi­kau­den kylän lai­ta­mil­le. Moot­to­ri­sa­ha­tai­de­kurs­si­lai­set etsi­vät puun sisäl­lä lymyä­vää aihet­ta. Kie­ri­kin tukiyh­dis­tys aloit­te­lee toi­saal­la kokoustaan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uljas julk­kis Ukko-Pek­ka kävi kylässä

Vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na täyt­tyi yleen­sä niin hylät­ty ja apea Iin rau­ta­tie­a­se­ma het­kek­si hen­kiin. Väkeä tun­gek­si kuin vuo­si­kym­me­niä sit­ten, kame­rat ja kännykät.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKalan­nah­ka­kurs­sil­la val­mis­tet­tiin käyt­tö­kel­pois­ta parkkinahkaa

Yli­kii­min­gin Vep­säl­lä jär­jes­tet­tiin tois­sa vii­kon­lop­pu­na kalan­nah­ka­kurs­si. Kurs­si oli toi­nen osa tou­ko­kuus­sa aloi­tet­tua kurs­sia, jol­loin teh­tiin esi­val­mis­te­lu­työt eli puh­dis­tet­tiin kalan­na­hat ja aloi­tet­tiin piklaus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pan nai­sil­le toi­nen kotivoitto

Hau­Pan ja Tuwen väli­nen otte­lu pelat­tiin lau­an­tai­na 15.6. Oulus­sa Castre­nin teko­nur­mel­la. Otte­lu läh­ti vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin, kun Hau­Pan Riik­ka Yli­ta­lo pääsi…


Hau­Pan mie­het jat­koi­vat voitokkaasti

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti nel­jän­nen peräk­käi­sen voit­ton­sa mies­ten Kol­mo­ses­sa. Raa­he­lai­nen AS Moon kaa­tui vie­ra­sot­te­lus­sa kes­ki­viik­ko­na 2–3 luke­min. Otte­lu pelat­tiin loistavissa…