Hau­Pan nai­sil­le toi­nen koti­voit­to

HauPan ja Tuwen välinen ottelu tarjosi vauhdikkaita tilanteuta.

Hau­Pan ja Tuwen väli­nen otte­lu pelat­tiin lau­an­tai­na 15.6. Oulus­sa Castre­nin teko­nur­mel­la. Otte­lu läh­ti vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin, kun Hau­Pan Riik­ka Yli­ta­lo pää­si läpia­jo­ti­lan­tees­ta sijoit­ta­maan pal­lon var­mas­ti tur­ku­lais­ten maa­li­vah­ti Inke­ri Nie­men taak­se. Hau­Pa­lais­ten vauh­di­kas alku sai jat­koa, kun Cari­ta Kos­ken­sa­lo antoi kul­man vas­tus­ta­jan maa­lil­le ja pal­lo pomp­pi onnek­kaas­ti vie­ras­jouk­ku­een pelaa­jas­ta omaan maa­liin. Hau­pa joh­ti otte­lua 10 minuu­tin pelin jäl­keen jo 2–0. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la Hau­Pa pää­si vie­lä nos­ta­maan maa­li­pörs­si­ään, kun Jes­sica Kar­ja­lai­nen lau­kai­si pal­lon maa­li­vah­di­na­lu­een reu­nal­ta tar­kas­ti oike­aan ylä­nurk­kaan. TuWe sai kui­ten­kin kaven­net­tua tilan­net­ta ennen puo­lia­jan lop­pu­mis­ta. Puo­lia­jal­le men­tiin koti­jouk­ku­een joh­taes­sa 3–1.

Toi­nen puo­liai­ka oli koti­jouk­ku­eel­le hyvin han­ka­la. Vas­tus­ta­ja pai­noi pal­loa Hau­Pan maa­lil­le pit­kil­lä pal­loil­la ja pyr­ki lait­ta­maan nopeat hyök­kää­jät lin­jas­ta läpi. Hau­Pa sai kui­ten­kin pidet­tyä joh­toa­se­man­sa. Otte­lus­sa näh­tiin vie­lä kak­si maa­lia. Koti­jouk­ku­een maa­lin­te­ki­jä oli Riik­ka Yli­ta­lo, kun taas vie­ras­jouk­ku­een maa­lin sijoit­ti Tai­ja Tom­berg. Peli päät­tyi koti­jouk­ku­een voit­toon 4–2. Otte­lus­sa jaet­tiin myös yksi punai­nen kort­ti, kun vie­ras­jouk­ku­een Jes­sica Sjö­blom rik­koi tois­ta­mi­seen otte­lun aika­na kel­tai­sen arvoi­ses­ti. Otte­lus­sa par­hai­na pelaa­ji­na pal­kit­tiin koti­jouk­ku­eel­ta Riik­ka Yli­ta­lo ja vie­ras­jouk­ku­eel­ta Kai­sa Aal­to.

– Otte­lus­ta saa­tiin tär­keät kol­me pis­tet­tä kotiin. Voi­tos­ta tie­ten­kin jäi hyvä fii­lis, mut­ta paran­net­ta­vaa­kin pelis­sä oli. Saa­tiin hyvin pidet­tyä pal­loa ja pääs­tiin hyvil­le maa­li­pai­koil­le. Maa­li­paik­ko­jen rat­kai­se­mi­seen tar­vi­taan kui­ten­kin vie­lä lisää rau­hal­li­suut­ta. Vähän tur­haan alet­tiin lopus­sa hätäi­le­mään, vaik­ka oli­si rau­has­sa voi­nut pitää pal­loa. Puhet­ta kai­pai­sin ken­täl­tä lisää niin saa­tai­siin parem­min vas­tus­ta­jat seu­rat­tua eikä ne sit­ten pää­si­si niin hel­pos­ti maa­li­pai­koil­le, ker­too hyök­kää­jä Cari­ta Kos­ken­sa­lo.

Seu­raa­va koti­pe­li pela­taan 6.7, kun vas­taan aset­tuu vii­me kau­den Suo­men mes­ta­ri PK-35 Van­taa.