“Lau­lut muis­tut­ta­vat mei­tä tär­keim­mis­tä asiois­ta”

Kii­min­gis­tä kotoi­sin ole­va kan­san­tai­tei­li­ja ja kan­san­edus­ta­ja Mik­ko Ala­ta­lo lau­laa ja lau­lat­taa Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na  9.2. Yhteis­vas­tuu­kon­ser­tin lip­pu­tu­lot käy­te­tään las­ten ja nuor­ten opis­ke­lun tuke­mi­seen Hau­ki­pu­taal­la, Suo­mes­sa ja maa­il­man krii­sia­lueil­la.

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta

Viik­ko 5 Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­­na­­vii­­pa­­le­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIsäl­tä tyt­tä­rel­le

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Sirk­ku Han­he­lan (s. 1961) ja hänen edes­men­neen isän­sä Arvo Jän­tin (s. 1926) tai­de­näyt­te­ly ”Isäl­tä tyt­tä­rel­le” on esil­lä Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la.– Kun itsel­le­ni tuli tilai­suus oman näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­seen tän­ne Teat­te­ri­kuo­pal­le, herä­si aja­tus, että lai­tan esil­le myös isä­ni töi­tä. Hän on maa­lan­nut pal­jon mai­se­mia myös tääl­tä Hau­ki­pu­taal­ta 1950-luvul­la, ker­toi ker­toi Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maanantaina.Näyttelyn pys­tyt­tä­mi­nen oli hänel­le tun­tei­kas koke­mus, sil­lä isä meneh­tyi tam­mi­kuus­sa 1966 vain 39-vuo­ti­aa­na Sir­kun olles­sa 4-vuo­tias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Meren jää­pei­te epä­ta­sai­nen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Työ jat­kuu las­ten ja per­hei­den tuke­mi­sek­si

Oulun kau­pun­gin asian­tun­ti­ja­ryh­mä sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si kokoon­tui tors­tai­na 17.1. tois­ta kertaa.Työryhmä kävi läpi tilan­ne­ku­vaa ja päät­ti tii­vis­tää enti­ses­tään yhteis­työ­tä kou­lu­jen oppi­las­huol­to­hen­ki­lös­tön sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön välil­lä. Tilan­ne kou­luil­la on rau­hal­li­nen.


Iin visas­sa ei tie­det­ty Ii-aiheis­ta kysy­mys­tä

Toh­ve­li­rois­tot pala­si pit­käl­tä tree­ni­tauol­ta Iin Järk­kä­vi­saan ja tote­si aiheel­li­ses­ti “veni, vidi, vici”. Ero mui­hin tuli mel­kein kät­te­lys­sä, kun Euroo­pan toi­sek­si ja kol­man­nek­si suu­rin jär­vi sat­tui kohal­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


ELY antoi lausun­ton­sa Fingri­din voi­ma­joh­dos­ta, joh­to jakaa Yli­kii­min­gin Vesa­lan osit­tain kah­tia

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus on anta­nut yhteys­vi­ran­omai­se­na lausun­ton­sa Fingrid Oyj:n Pyhän­sel­kä-Kemin­maa 400 kV voi­ma­joh­to­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­se­los­tuk­ses­ta. Ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin perus­teel­la joh­to­rei­tin lin­jaus­ta on muu­tet­tu kah­dek­sas­sa pai­kas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­taus: Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa

Jee­sus on aloit­ta­nut jul­ki­sen toi­min­tan­sa. Jou­lua­jas­ta siir­ry­tään käsit­te­le­mään Jee­suk­sen voi­mal­li­sia teko­ja. Ensim­mäi­nen Jee­suk­sen tun­nus­te­ko tai voi­ma­te­ko oli veden muut­ta­mi­nen vii­nik­si Kanan häis­sä. Raa­ma­tun­koh­das­sa (Joh 2. 1–11) ei pal­jon puhu­ta nuo­res­ta paris­ta joka sol­mii avio­lii­ton. Pää­huo­mio on juh­la­juo­man lop­pu­mi­ses­sa. Joko vii­niä oli varat­tu lii­an vähän tai ihmi­siä tuli juh­laan enem­män kuin oli arvioi­tu. Tilan­ne oli isän­tä­väen kodis­sa kiusal­li­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus