Pak­kas­jak­so haas­taa monin tavoin

Kylmyys rasittaa niin rakennuksia, koneita kuin ihmisiäkin. Ihmisen ihoa suojaa parhaiten kerrospukeutuminen, jolloin vaatekerrosten väliin jää myös eristävä ilmakerros. Myös pään, käsien ja jalkojen riittävä suojaaminen on tarpeen.

Vaik­ka kyl­myys tal­veen kuu­luu­kin, aiheut­taa pit­kit­ty­vä pak­kas­jak­so haas­tei­ta sekä ihmi­sil­le että koneil­le ja lait­teil­le.

Eten­kin alku­vii­kon päi­vien kovim­mil­laan yli kol­men­kym­me­nen mii­nusas­teen luke­mat näkyi­vät huol­ta­moil­la ja hinaus­yri­tyk­sis­sä. Tei­den var­sil­le hyy­ty­nei­tä ajo­neu­vo­ja oli niin run­saas­ti, että monil­la hinaus­yri­tyk­sil­lä nii­tä oli jonos­sa usei­ta kym­me­niä samaan aikaan, ja huol­ta­moil­la puhe­li­met päri­si­vät jat­ku­vas­ti.

– Kun heti käyn­nis­tyk­sen jäl­keen lai­te­taan kaik­ki auton säh­köi­set läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät täy­sil­le, vaa­tii se akul­ta pal­jon. Lisäk­si nykyi­sis­sä autois­sa ei enää ole loh­ko­läm­mi­tin­tä vakio­va­rus­tee­na, vaan läm­mi­tys hoi­tuu webas­tol­la, joka osal­taan kulut­taa akkua. Jos työ­mat­kan kes­to jää sit­ten alle puo­len tun­nin, ei akku ehdi ajon aika­na­kaan latau­tua enti­sel­leen, valot­taa Pet­ri Hyry Hols­tin­mäen Auto­huol­los­ta.

Webas­ton akkuun koh­dis­tu­vaa rasi­tus­ta voi Hyryn mukaan tasoit­taa yllä­pi­to­la­tu­ril­la eten­kin, jos ajaa vain lyhyi­tä mat­ko­ja ker­ral­laan.

Akun tyh­je­ne­mi­nen pak­ka­ses­sa kos­kee kaik­kia auto­ja, min­kä lisäk­si die­se­lau­toil­la tien var­rel­le jää­mis­tä aiheut­taa polt­toai­ne­suo­dat­ti­mien jää­ty­mi­nen. Sekä Hyry että Juha Jäm­sä Iin Kärk­käi­sen Vari­kol­ta suo­sit­te­le­vat­kin vaih­ta­maan die­sel­käyt­töis­ten auto­jen polt­toai­ne­suo­dat­ti­met aina syk­syi­sin, kos­ka pak­ka­sel­la nii­hin ker­ty­nyt vesi jää­tyy.

– Yksi kei­no on myös pitää tank­ki tal­vel­la mah­dol­li­sim­man täyn­nä polt­toai­net­ta, jol­loin kos­teut­ta ei pää­se sin­ne syn­ty­mään, vink­kaa Jäm­sä omal­la koh­dal­laan toi­mi­neen kons­tin.

Pak­ka­sel­la esiin nouse­via ongel­mia voi ehkäis­tä myös huol­ta­mal­la autoa sään­nöl­li­ses­ti vähin­tään ker­ran vuo­des­sa.

– Vuo­sit­tain suo­ri­tet­ta­va enna­koi­va huol­to mak­saa ajo­neu­von iäs­tä ja auto­mer­kis­tä riip­puen noin 170–300 euroa vuo­des­sa, ja se saat­taa estää pal­jon kal­liim­mak­si tule­van vian syn­ty­mi­sen, Hyry tote­aa.

Rasit­taa raken­nuk­sis­sa eten­kin put­kis­to­ja

Raken­nuk­sis­sa pak­ka­nen aiheut­taa vesi­put­kis­to­jen ja vie­mä­rien jää­ty­mis­tä vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun sää alkaa lauh­tua, ja jo meneil­lään ole­van kyl­män jak­son aika­na­kin on LVI -yri­tyk­sil­lä riit­tä­nyt sula­tel­ta­vaa.

Vie­mä­rei­tä hel­pom­min jää­ty­viä vesi­put­kis­to­ja ja -mit­ta­rei­ta voi suo­ja­ta peit­tein tai sijoit­ta­mal­la nii­den lähei­syy­teen yli­mää­räi­siä läm­mit­ti­miä. Van­ha mut­ta yhä­kin toi­mi­va kei­no on myös vesi­ha­nan jät­tä­mi­nen “liri­se­mään” hil­jaa.

Yri­tyk­sis­tä ker­ro­taan, että pak­ka­nen aiheut­taa ongel­mia myös öljy­läm­mit­tei­sis­sä raken­nuk­sis­sa, mis­sä on syy­tä var­mis­taa, että läm­mi­tyk­seen käy­tet­tä­vä öljy on tal­vi­laa­tua.

Vakuu­tus­yh­tiöis­tä puo­les­taan muis­tu­te­taan huo­leh­ti­maan kesä- ja vapaa-ajan asun­nois­ta. Mikä­li kesä­mö­keil­lä on tal­vel­la­kin vesi put­kis­tois­sa, on omis­ta­jan vas­tuul­la seu­ra­ta tilan­net­ta.

– Jos omis­ta­ja jät­tää mökin kyl­mil­leen huo­leh­ti­mat­ta put­kis­to­jen tyh­jen­tä­mi­ses­tä, ei vakuu­tus kor­vaa jää­ty­mi­ses­tä ja sitä seu­ran­neis­ta vuo­dois­ta syn­ty­viä vahin­ko­ja. Jos taas vapaa-ajan asun­nol­le on jätet­ty yllä­pi­to­läm­pö pääl­le ja vesi put­kis­toon, on omis­ta­jal­la sil­loin­kin vel­vol­li­suus käy­dä tilan­net­ta tark­kai­le­mas­sa, yhtiöis­tä muis­tu­te­taan.

Jos omis­ta­jan tode­taan lai­min­lyö­neen tilan­teen seu­raa­mi­sen, on vakuu­tus­yh­tiöl­lä mah­dol­li­suus kor­va­ta sat­tu­va vahin­ko vain osit­tain.

Puus­ku­tus pahas­ta pak­ka­sel­la

Raken­nus­ten ja konei­den ohel­la rasit­taa kyl­myys myös ihmi­siä. Eten­kin ikäih­mi­sil­lä sekä esi­mer­kik­si hen­gi­ty­se­lin- tai sydän- ja veren­kier­toe­li­mis­tön sai­rauk­sis­ta kär­si­vil­lä ulko­na liik­ku­mi­nen vai­keu­tuu pak­ka­sil­la. Hen­gi­tys­lii­tos­ta koros­te­taan kui­ten­kin, ettei liik­ku­mis­ta ulko­na kan­na­ta koko­naan lopet­taa, jos se suin­kin esi­mer­kik­si kau­la­hui­vin tai hen­gi­ty­sil­man­läm­mit­ti­men avul­la on mah­dol­lis­ta.

Kyl­mäs­sä lii­kut­taes­sa kan­nat­taa ter­vei­den­kin hen­ki­löi­den huo­mioi­da, että kyl­mä ilma jääh­dyt­tää ja kui­vat­taa hen­gi­tys­tei­den put­kis­toa sekä lisää lima­ne­ri­tys­tä. Suun kaut­ta huo­ho­tet­taes­sa ilma myös pää­tyy keuh­koi­hin asti pak­ka­sel­la mer­kit­tä­väs­ti kyl­mem­pä­nä kuin nor­maa­lio­lois­sa, joten ulko­sal­la tapah­tu­vaa rank­kaa hiki­lii­kun­taa oli­si kovien pak­kas­ten aikaan syy­tä vält­tää.