Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Iijoen Raa­sa­kan van­ha uoma, val­mis kala­tie

Iijoen alim­paan voi­ma­lai­tok­seen ollaan innol­la puu­ha­mas­sa tek­ni­ses­ti toteu­tet­ta­vaa ns. äly­ka­la­tie­tä. Tämä on tie­tys­ti hie­no ja kan­na­tet­ta­va asia, ja sen tut­ki­mi­seen ja suun­nit­te­luun on käy­tet­ty pal­jon aikaa. Onnis­tues­saan se voi vetää lujas­ti­kin nousu­ka­laa ylä­vir­taan, aina Maa­lis­maan voi­ma­lal­le saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kert­tu Haa­pa­nie­mi in memo­riam

Opet­ta­ja Kert­tu Irma Annik­ki Haa­pa­nie­mi o.s. Aho­nen syn­tyi 30.8.1933 Oulus­sa vii­si­lap­si­sen per­heen esi­koi­sek­si. Var­hais­lap­suu­den koti oli pie­ni hel­la­huo­ne Kos­ke­lan­ky­läs­sä, myö­hem­min van­hem­mat Ida ja Aar­ne raken­si­vat per­heel­le kodin Kar­ja­sil­lal­le, mis­sä syn­tyi per­heen vii­des tytär.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Punai­nen Ris­ti kou­lut­ti ystä­viä Hau­ki­pu­taal­la

Jopa joka vii­des suo­ma­lai­nen tun­tee itsen­sä yksi­näi­sek­si, aina­kin toi­si­naan. Yksi­näi­syys voi tun­tua näky­mät­tö­myy­del­tä, tyh­jyy­del­tä tai se voi ilme­tä jopa fyy­si­se­nä kipu­na. Punai­nen Ris­ti vas­taa haas­tee­seen lie­vit­tää yksi­näi­syyt­tä kou­lut­ta­mal­la ja välit­tä­mäl­lä ystä­viä toi­sen ihmi­sen seu­raa kai­paa­vil­le.


Paran­tu­nut työl­li­syys näkyy var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä

Iis­sä on parem­pi työl­li­syys­ti­lan­ne kuin vuo­si­kym­me­niin. Se on näky­nyt vii­me syk­sys­tä asti kas­va­nee­na päi­vä­hoi­to- eli var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen kysyn­tä­nä.– Tilan­ne on aika tiuk­ka var­hais­kas­va­tus­paik­ko­jen suh­teen niin kun­nal­li­sel­la kuin yksi­tyi­sel­lä­kin puo­lel­la, ker­too kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Vir­pi Uute­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Rak­kaus on rajo­ja

Saim­me maa­nan­tai­na aamu­var­hai­sel­la seu­ra­ta upeas­sa pak­kas­sääs­sä täy­del­lis­tä kuun­pi­men­nys­tä. Seu­ra­tes­sa­ni kuun­pi­men­nys­tä Yli-Iin kodis­sa, joka sijait­see met­sän kes­kel­lä kau­ka­na katu­va­lo­jen lois­tees­ta, tun­sin…


Rant­sik­ka: Jär­ki ja (robo­tin) tun­teet

Ilo­nan teks­ti on 9.luokan MOK-vii­­kon tee­maan “Työ­elä­mä ja yrit­tä­jyys” liit­ty­vä kir­joi­tel­ma. Ilo­na käsit­te­li teks­tis­sään tule­vai­suu­den työ­elä­män muu­tok­sia, joi­ta tek­no­lo­gia teko­ä­ly…