Pateniemi

Pate­nie­men rai­til­la

Pate­nie­men rait­ti on Pate­nie­men kou­lun kerää­mä reit­ti, jos­sa esi­tel­lään enti­sen Pate­nie­men sahan alu­een elä­mää ja mer­kit­tä­viä koh­tei­ta. Fyy­si­ses­ti rei­til­lä on 12 his­to­ria­tau­lua, jois­sa esi­tel­lään alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Tau­luis­ta löy­tyy qr-koo­de­ja, joi­den avul­la voi syven­tää kuta­kin aihe­pii­riä. Lataa­mal­la kän­nyk­kään­sä qr-koo­dioh­jel­man, pää­see kuka tahan­sa tut­kai­le­maan tar­kem­min eri aihea­luei­ta. Täl­lä het­kel­lä koo­de­ja löy­tyy 17 kap­pa­let­ta. Kuvien lisäk­si niis­tä löy­tyy 16 videon­pät­kää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Digi­taa­li­nen his­to­ria­reit­ti “Pate­nie­men rait­ti” ava­taan

Digi­taa­li­nen his­to­ria­reit­ti, Pate­nie­men rait­ti, ava­taan per­jan­tai­na 4.10. Pate­nie­men kou­lu on pys­tyt­tä­nyt kou­lun ympä­ris­töön, van­han Pate­nie­men sahan alu­eel­le 12 kylt­tiä, jot­ka esit­te­le­vät alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Kyl­teis­sä ole­vien qr-koo­dien avul­la voi tutus­tua koh­tei­siin tar­kem­min.  Reit­tiä käy­te­tään eri tavoin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä.

Lue lisää

Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.


Ook­ko nää kuul­lu: Nos­tal­gia­mat­ko­ja ja joke­ri­kak­kua

Ran­ta­poh­ja 24.5.1979 Per­he oli mat­kal­la kesä­mö­kil­le asun­to­vau­nun­sa kans­sa. Tien ris­teyk­ses­sä oli lii­ken­ne­po­lii­si kovan ruuh­kan takia. Kyy­dis­sä ole­va 3-vuo­tias Tei­ja-tyt­tö kat­soi polii­sia sil­mät ja suu suu­ri­na, kuin­ka se hui­to­mal­la ohja­si lii­ken­net­tä. Kun oli pääs­ty polii­sis­ta ohi, hel­pot­tui Tei­ja ja sanoi: ”Eiväp­pä saa­nee kiin­ni”. Hän oli kuul­lut puhut­ta­van kuin­ka polii­si ”ottaa kiin­ni eli pidät­tää” ja luu­li nyt että se ottaa asun­to­vau­nun peräs­tä ”kiinni”.T.K. Jak­ku­ky­lä

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Puna­koi­vu Bri­tan­nias­sa ja myy­rän jyr­si­mät hans­kat Hau­ki­pu­taal­la

Ran­ta­poh­jas­ta 4.5.1979Oli ker­ran mies, joka oli hyvä valeh­te­le­maan. Kirk­ko­her­ra­kin oli kuul­lut täs­tä. Erää­nä päi­vä­nä tämä samai­nen mies pyy­häl­si kovaa kyy­tiä pap­pi­lan ohi. Kirk­ko­her­ra huusi että äläs mene, sano­taan että sinä olet hyvä valeh­te­le­maan, valeh­te­le nyt ker­ran minul­le­kin. En minä jou­da, kun ran­nas­sa on kalaa mon­ta tuhat­ta kiloa ja sitä saa siel­tä kuka vaan, minä­kin menen hevos­ta nou­ta­maan. Niin pari kirk­ko­her­ra­kin hevo­sen­sa val­jai­siin ja meni ran­taan, mut­ta eihän siel­lä mitään ollut.K.R. Mar­tin­nie­mi$>

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Laa­tu ja kes­tä­vyys edel­lä

Äitien­päi­vä­ruusut ja lukui­sat muut kesä­ku­kat ovat puh­jen­neet kuk­kaan ja vihan­nes­ten tai­met ovat hyväs­sä kas­vus­sa Säy­nä­jä­ahon puu­tar­hal­la Pate­nie­men Heru­kas­sa. Puu­tar­ha avat­tiin perin­tei­ses­ti heti vapun jäl­keen ja edes­sä on seson­ki, joka on vilk­kaim­mil­laan tou­ko­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la ennen kou­lu­jen päät­ty­mis­tä.


Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ehdol­la edus­kun­taan: Lare Inka­la

1. Ran­ta­poh­jan alu­een ikä­ra­ken­ne on nuo­ri. Mil­lä kei­noin nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä ja sii­tä seu­raa­vaa huo­no-osai­suut­ta tuli­si ensi­si­jai­ses­ti ehkäis­tä?

– Mah­dol­li­suus toi­sen asteen kou­lu­tuk­seen kai­kil­le nuo­ril­le, kan­nus­te­taan nuo­ria kou­lut­tau­tu­maan ja sitä kaut­ta työn saan­ti hel­pot­tuu. Oppi­poi­ka­mal­li käyt­töön.

2. Pitäi­si­kö aikuis­ten las­ten ottaa enem­män vas­tuu­ta van­hem­pien­sa ja iso­van­hem­pien­sa hoi­dos­ta?

– Ketään ei voi pakot­taa, aut­ta­mis­ha­lun täy­tyy tul­la sydä­mes­tä. Per­heet ovat eri­lai­sia.

3. Miten olet toi­mi­nut hidas­taak­se­si ilmas­ton­muu­tos­ta?

– Kuten jokai­sen suo­ma­lai­sen tuli­si teh­dä, kier­rät­tä­mäl­lä jät­tei­tä; muo­vit, kar­ton­git, metal­lit ja bio­jä­te. Mah­dol­li­suuk­sien mukaan teen pie­net kaup­pa­reis­sut kävel­len tai pyö­räil­len.