Todel­la tär­kei­tä asioita

Kuvia 4. luokan oppilaiden kuvistöistä, joiden aiheena on tulevaisuuden unelmakartta.Kuvia 4. luokan oppilaiden kuvistöistä, joiden aiheena on tulevaisuuden unelmakartta.

Kui­va­nie­men kou­lun vii­des­luok­ka­lai­set kir­joit­ti­vat miet­tei­tään elä­män tär­keis­tä asioista.

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Minul­la on per­hees­tä­ni pelk­kiä hyviä muis­to­ja. Per­hee­ni on minul­le tär­keä, kos­ka olen tun­te­nut hei­dät koko elä­mä­ni ajan. Vie­tän pal­jon aikaa per­hee­ni kanssa.

Toi­sek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on eläi­met. Eläi­met ovat minul­le tär­kei­tä, kos­ka olen kas­va­nut eläin­ten kans­sa. Per­heel­lä­ni on 209 lam­mas­ta, kak­si kania, 11 kanaa ja kak­si koiraa.

Kol­man­nek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on har­ras­tus. Har­ras­tan rat­sas­tus­ta Yli­ran­nan Rat­su­ti­lal­la. Kuu­lun myös Iin Hevos­har­ras­ta­jat Ry:hyn.

Noo­ra

 

Ystä­vät ovat minul­le maa­il­man tär­kein asia. Olen teh­nyt ystä­vie­ni kans­sa pal­jon asioi­ta, esi­mer­kik­si uinut, kyläil­lyt ja pal­jon muu­ta. Minul­la on kak­si paras­ta kaveria.

Per­he on minul­le toi­sek­si tär­kein asia. Lei­kin aina sisa­rus­te­ni kans­sa ja pidän sii­tä. Pik­kusis­ko aina loh­dut­taa, kun olen surullinen.

Kol­man­nek­si tär­kein asia on lem­mi­kit. Tyk­kään leik­kiä nii­den kans­sa. Ne tuo­vat myös tur­vaa minul­le, kos­ka ne suo­je­le­vat minua.

Nuut­ti

 

Kai­kis­ta tär­keim­mät asiat elä­mäs­sä­ni ovat per­he, kos­ka per­he tukee minua, ystä­vät, kos­ka ei oli­si teke­mis­tä ilman ystä­viä ja lem­mi­kit, kos­ka lem­mik­ki­ni rau­hoit­ta­vat minua.

Toi­sek­si tär­keim­mät asiat ovat har­ras­tuk­set, kos­ka tyk­kään har­ras­tuk­sis­ta­ni, luon­to, kos­ka olen aina luon­nos­sa ja raha, kos­ka tyk­kään shoppailla.

Kol­man­nek­si tär­keim­mät asiat ovat vaat­teet, kos­ka en voi­si elää ilman vaat­tei­ta, kou­lu, kos­ka kou­lus­sa oppii uusia asioi­ta ja opet­ta­ja, kos­ka opet­ta­ja on haus­ka ja kiva.

Kii­ra

 

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he, kos­ka per­heen­jä­se­ne­ni ovat minul­le lähei­siä ja olen saa­nut heil­tä oppia.

Toi­sek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on van­hem­mat, kos­ka he ovat ohjeis­ta­neet minua ja opet­ta­neet minua elämässä.

Kol­man­nek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on har­ras­tuk­set, kos­ka niis­sä saa liik­kua. Niis­sä myös oppii kai­ken­lai­sia asioita.

M. K.

 

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Per­heen kans­sa on muka­va tou­huil­la ja viet­tää yhteis­tä aikaa. Minun per­hee­see­ni kuu­luu äiti, isä, kol­me vel­jeä, kak­si kis­saa ja minä.

Toi­sek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on ystä­vät. Ystä­vien kans­sa on kivaa esi­mer­kik­si yöky­läil­lä, käy­dä huvi­puis­tos­sa ja olla video­pu­he­lus­sa. Ystä­viin voi aina luot­taa ja heil­tä voi kysyä neuvoa.

Kol­man­nek­si tär­kein asia minun elä­mäs­sä­ni on lem­mi­kit. Minul­la on kak­si kis­saa, joi­den nimet ovat Tiu­ku ja Taa­vi. Tiu­kun ja Taa­vin kans­sa on muka­vaa leik­kiä ja oleilla.

Saa­na

 

Las­ket­te­lu on tär­kein asia elä­mäs­sä­ni, kos­ka olen kul­ke­nut Pik­ku-Syöt­teel­lä koko ikä­ni. Jo vau­va­na minä olin siel­lä. En tie­ten­kään las­ke­tel­lut, mut­ta olin rat­tais­sa. Olen myös käy­nyt sil­loin täl­löin papan jär­jes­tä­mäl­lä kepu­li­reis­sul­la eli las­ket­te­lu­reis­sul­la suku­lais­ten ja tut­tu­jen kans­sa. Nyt aion käy­dä reis­sul­la joka vuo­si, kos­ka muu­tim­me tän­ne Kui­va­nie­mel­le. Minua har­mit­taa, kos­ka Pik­ku-Syö­te sul­je­taan, mut­ta onnek­si voim­me men­nä Iso-Syötteelle.

Suku­lai­set­kin ovat tosi tär­kei­tä. Meil­lä on iskän puo­lel­ta joka vuo­si serk­ku­lei­ri Kal­lios­sa, kos­ka mei­tä on var­mas­ti aina­kin sata. Sik­si me pidäm­me sitä lei­riä. Tänä vuon­na ei ollut vapai­ta vii­kon­lop­pu­ja, mikä on tosi ärsyttävää.

Per­he on myös tär­keä. Han­ka­lis­sa tilan­teis­sa autam­me toi­siam­me. Me myös vähän ret­kei­lem­me ja käym­me joka vuo­si laskettelemassa.

Mii­da

 

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Vie­tän per­hee­ni kans­sa aikaa. Käym­me ran­nal­la uimas­sa ja pelaam­me lautapelejä.

Toi­sek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on ystä­vät. Ystä­vien kans­sa pyö­räi­len pal­jon ja käyn uimas­sa. Vie­tän myös hei­dän kans­saan pal­jon aikaa.

Kol­man­nek­si tär­kein asia elä­mäs­sä­ni ovat har­ras­tuk­set. Har­ras­tan fris­bee­gol­fia ja sitä hei­tän sil­loin täl­löin. Har­ras­tan myös jal­ka­pal­loa ja sitä pelaan usein koto­na. Har­ras­tan vie­lä myös jää­kiek­koa, jota pelaan tal­vel­la paljon.

J. R.

 

Kaik­kein tär­kein asia elä­mäs­sä­ni on per­he. Per­hee­see­ni kuu­luu isä, äiti, minä ja sis­ko­ni. Per­heen kans­sa on kiva viet­tää aikaa, pela­ta, syö­dä ja retkeillä.

Myös kave­rit ovat tär­kei­tä. Minul­le kaik­ki ovat kave­rei­ta. Kave­rei­den kans­sa on kiva leik­kiä ja jutel­la. Käyn jos­kus kave­rei­den kans­sa kalassa.

Lisäk­si har­ras­tan par­tio­ta. Saan siel­tä kave­rei­ta ja se on luon­non­lä­hei­nen har­ras­tus. Saam­me olla met­säs­sä, teem­me ruo­kaa tran­gial­la ja veis­täm­me paljon.

Toi­vo