Pirk­ko-riek­ko hakee tur­vaa koiratarhasta

Pirkoksi nimetty riekko on tehnyt pesänsä, jossa hautoo 11 munaa Harri Sanaksenahon pihapiiriin aivan koiratarhojen läheisyyteen. Kuva: Harri Sanaksenaho.Pirkoksi nimetty riekko on tehnyt pesänsä, jossa hautoo 11 munaa Harri Sanaksenahon pihapiiriin aivan koiratarhojen läheisyyteen. Kuva: Harri Sanaksenaho.

Vaa­ran­tu­neek­si lajik­si uha­na­lai­suus­tar­kas­te­lus­sa luo­ki­tel­tu riek­ko ilah­dut­taa Kui­va­nie­mel­lä Har­ri Sanak­se­na­hon piha­pii­ris­sä. Maa­lis­kuun alus­sa Sanak­se­na­hon koi­ra­tar­ho­jen lähei­syy­teen muut­ta­nut kana­lin­tu on saa­nut jo oman nimen ja nyt Pirk­ko-rie­kon pesäs­tä löy­tyy 11 munaa. Sanak­se­na­ho ker­too Pir­kon pesän ole­van parin met­rin pääs­sä koi­ra­tar­hois­ta ja lin­tu ruo­kai­lee koi­ra­tar­ho­jen läheisyydessä.

-Pirk­ko ja lähim­mäs­sä tar­has­sa asus­te­le­va kar­hu­koi­ra Eve-koi­ra ovat hyviä kave­rei­ta ja pit­kään he saat­ta­vat tui­jo­tel­la toi­si­aan. Eve kyl­lä ilmoit­taa, kun vie­raat tule­vat pihaan, mut­ta Pir­kon se antaa olla lähel­lä ilman hau­kun­taa, Sanak­se­na­ho kertoo.

Riek­ko­jen kan­ta on taan­tu­nut ja asian­tun­ti­joi­den mukaan laji on vaa­ras­sa hävi­tä Suo­men met­sä­alueil­ta. Sanak­se­na­ho arve­lee sen joh­tu­van sekä pien­pe­dois­ta että suo­a­luei­den vähen­tey­mi­ses­tä, mikä on osal­taan kaven­ta­nut lajin elintilaa.

-Yksi päi­vä säi­käh­din, kun tar­has­ta löy­tyi höy­he­niä, että onko nyt käy­nyt Pir­kol­le huo­nos­ti. Onnek­si kyse oli­kin sul­ka­sa­dos­ta ja tuu­li oli pöl­lyt­tä­nyt höy­he­niä tarhaan.

Sanak­se­na­ho muis­tut­taa, että kysees­sä on vii­sas eläin ja Pirk­ko käy pesey­ty­mäs­sä piha­pii­ris­sä öisin. Sanak­se­na­ho on sel­väs­ti iloi­nen piha­pii­rin uudes­ta asu­kis­ta ja nyt hän pys­tyy­kin seu­raa­maan pesin­tä­aluet­ta suo­ra­na pai­kal­le asen­ne­tun kame­ran live­ku­van kaut­ta. Hän arve­lee, että jo kuu­kausia piha­pii­ris­sä viih­ty­nyt Pirk­ko on löy­tä­nyt koi­rien lähei­syy­des­tä tur­val­li­sen pai­kan hautomiseen.

-Nur­mik­koa ajaes­sa­kin Pirk­ko vaan tyy­ty­väi­se­nä vie­res­sä kat­se­lee isoil­la sil­mil­lään. Useam­man ker­ran olen mel­kein pääs­syt jo silit­tä­mään Pirk­koa, Sanak­se­na­ho naurahtaa.