Luon­to­rei­tin raken­ta­mi­nen jat­kuu Kuivaniemellä

Her­rain­po­lun luon­to­rei­tin raken­ta­mi­nen jat­kuu Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä. Joki­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen Her­rain­pol­ku-hank­kees­sa raken­ne­taan noin seit­se­män kilo­met­rin pitui­nen luon­to­reit­ti ja kota. Kyläyh­dis­tys on jo rai­van­nut reit­tiä ja raken­ta­nut polul­le pitkospuita.

Hank­keen kus­tan­nusar­vio on 59 107 euroa, jos­ta puo­leen kyläyh­dis­tys sai rahoi­tuk­sen Oulun seu­dun Lea­de­ril­ta. Vuon­na 2019 myön­ne­tyn rahoi­tuk­sen ehto­na oli, että Iin kun­ta myön­tää rahoi­tus­ta vas­taa­van pus­ku­ri­lai­nan. Kun­nan­hal­li­tus myön­si tuol­loin pus­ku­ri­lai­nan, jon­ka takai­sin­mak­suai­ka oli vuo­den 2021 lop­puun. Kos­ka kyläyh­dis­tys ei koro­nan takia ole voi­nut pitää tal­koi­ta, myön­si kun­nan­hal­li­tus vuo­si sit­ten lai­nal­le vuo­den jat­koai­kaa. Nyt kun­nan­hal­li­tus myön­si lai­nal­le jäl­leen vuo­den jatkoajan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.